Krajské volby 2008

Ve volbách do krajského zastupitelstva (2008) získalo SLK 13,78 % hlasů a obsadilo tak 7 mandátů v zastupitelstvu. Opoziční zastupitelé zvolení za SLK po celé čtyři roky bojovali zejména proti netransparentnímu rozdělování veřejných prostředků (tzv. porcování medvěda) či proti neefektivnímu vynakládání peněz na jednorázové akce. Každý měsíc po zasedání zastupitelstva hnutí vydává „Zprávu ze zastupitelstva“, která je rozesílána všem starostům/tkám Libereckého kraje a dále je umisťována na tomto webu.


Volební program pro Liberecký kraj 2008 - 2012

Chceme:

 • rozumně hospodařit s přírodními zdroji a lidským potenciálem kraje, s jeho majetkem i ostatními aktivy, které kraj získal, vytvořil, či bude vytvářet,
 • zmenšovat a odstraňovat hospodářské, demografické a vzdělanostní rozdíly mezi jednotlivými regiony Libereckého kraje,
 • vytvářet vyvážený, otevřený, racionální, dlouhodobý a perspektivní systém podpory a spolupráce s podnikateli a firmami v kraji, s cílem jejich dlouhodobého setrvání a rozvoje jako zdroje zaměstnanosti a bohatství kraje,
 • budovat, obnovovat a udržovat infrastrukturu i celkové prostředí pro hospodářský a společenský život lidí v celé spravované oblasti,
 • spolupracovat, rozvíjet a kultivovat prostředí nejen přes hranice státu, ale také se sousedními kraji,
 • hledat dlouhodobá optimální řešení všech stávajících problémů v životním prostředí, energetice, zemědělství, vodohospodářství a v surovinové základně kraje,
 • maximálně provázat činnosti, rozvoj i spolupráci s městy i obcemi, jejich představiteli, hospodářskými subjekty, občany a jejich sdruženími, zvláště pak v hledání společných řešení projektů a problémů, s optimálním dopadem na celek s minimalizací, popř. kompenzací dopadů na jednotlivé části,
 • revidovat, dokončit a multikriteriálně vyhodnotit potenciální výhody, zdroje, možnosti a problémy svěřené oblasti a jejích vnějších vazeb (i s ohledem na Schengen) a zakotvit je do programu rozvoje a do vyšší územní dokumentace společně s prostředky, projekty a návrhy je řešící a rozvíjející,
 • více využívat legislativní iniciativu kraje jako nástroje pro řešení problémů občanů a místních samospráv,
 • usilovat o zavedení motivačního principu pro rozdělování daní, při zachování nezbytného podílu solidarity,
 • změnit styl práce v krajském zastupitelstvu – vytvořit tvořivou pracovní atmosféru s větším zapojením,
 • rozbít „kartelové“ dohody firem při výběrových řízeních a veřejných zakázkách
 • zavést konečné a nepřekročitelné ceny veřejných zakázek – průzkum a příprava musí eliminovat prostor pro vícepráce a nárůst nákladů během realizace.

Nechceme:

 • poskytovat prostor pro korupci a klientelismus v nejširším smyslu,
 • vysoký stupeň přerozdělování veřejných prostředků (důležité je co, ne kdo),
 • nekoncepční rozhodování bez znalosti věci, dlouhodobých vlivů a dopadů jednotlivých rozhodnutí,
 • nerespektování názorů a oprávněných požadavků menšin (názorových, etnických, …),
 • kabinetní politiku a rozhodování v politických sekretariátech, případně na setkání koaličních klubů
 • slibovat, co nemůžeme splnit,
 • kontraproduktivní a demotivující solidaritu,
 • klamat občany předvolebními dohodami o dělbě moci,
 • diletantismus a povrchnost ve výkonech členů zastupitelstva a úředníků,
 • rozhodovat o zásadních otázkách bez diskuse s obyvateli a samosprávami nebo proti jejich oprávněným připomínkám

Hospodaření kraje

Jeden ze tří nejdůležitějších dokumentů k řízení a rozvoji kraje a ke stabilizaci jeho hospodaření je jeho rozpočet. Musí být dlouhodobě vyrovnaný, či mírně přebytkový.

K řádnému hospodaření kraje neoddělitelně patří i správa jeho majetku hmotného i nehmotného a ošetřování všech aktiv, která jsou prvkem stabilizace a rezervou v případě nouze (vliv vyšší moci). Řádná péče o rozpočet musí být prvořadou starostí, do které patří i řádné ošetřování všech zdrojů rozpočtu, od státního rozpočtu přes fondy státu i EU k vlastním zdrojům, které může – je-li to účelné – kraj sám vytvářet nebo spoluvytvářet. Využití kapitálových zdrojů musí být racionální, přísně účelové, návratné a sloužící rozvoji infrastruktury, popř. majetku kraje. Majetek lze transformovat, nikoliv „projídat“ (prodej není trvalý zdroj rozpočtu), po nás nesmí být potopa.

Do řádného hospodaření patří i soustavná kontrola výdajů a jejich racionalizace a optimalizace. Jde především o racionalizaci a optimalizaci mandatorních výdajů, včetně vlastních provozních výdajů. Nesmí docházet k vícenákladům a doplatkům ke smluvním cenám (kvalita přípravy) bez neočekávatelných jevů. Rozvíjet se a bohatnout musí kraj, ne jen firmy. Dosáhnout toho chceme postupnými, předem promyšlenými a projednanými kroky.

Opatření

 • Provést profesní personální audit, včetně auditu a racionalizace všech činností úřadu – výkon správy musí být na odborné výši, rychlý, přesný a v konečném efektu i levný.
 • Prověřit a vyhledat všechny rozpočtové zdroje, stav přípravy na jejich maximalizaci a způsobilost jejich přijetí.
 • Zajistit čerpání všech zdrojů rozpočtu v maximální možné míře a zajistit jejich optimální a řádné využití, které zajistí, že nebudou ohroženy ani částečně vráceny (popř. penalizovány).
 • Prověřit nutnost, účelnost a návratnost kapitálových zdrojů (půjčky) a čerpat je jen v nezbytných mezích na rozvojové programy.
 • Při výběrových řízeních zamezit kartelovým dohodám uchazečů – zhotovitelů. Provádět výběr co nejotevřenější, nejtransparentnější, pod veřejnou kontrolou (jde o veřejné peníze), s cílem dosáhnout vysoké jakosti (cena, kvalita, efektivnost, …) při nejnižších možných a konečných cenách.
 • Neakceptovat vícepráce a dodatky – pokud nebudou způsobeny vyšší mocí  – zaviněné, nebo předvídatelné. Případné neodůvodnitelné změny přenést na toho, kdo je způsobil. Zavést přísný investiční dohled.
 • Vytvořit databázi projektů a jejich pořadí realizace s ohledem na priority a efekty jejich dosahu a zhodnocení. Při výběru respektovat i regionální dopady a rozložení (být připraveni na čerpání jmenovitých dotací a rozdělování přebytků státního rozpočtu, fondů, …….)
 • Rezervy a přebytky hospodaření kraje čerpat dle přesně stanoveného klíče jen na investice, vytváření aktiv a případné zmnožování majetku kraje. Zamezit náhodným a účelově zlobovaným projektům (zrušit „medvěda“).
 • Ponechat si majetek, který je nezbytný k výkonu správy a realizaci záměrů rozvoje a jehož správa není komplikovaná a drahá. Ostatní transformovat (pozemky k realizaci záměrů, ke směnám, ……).

Rozvoj kraje, územní rozvoj

Racionální, vyvážený, dynamický a dlouhodobý rozvoj svěřeného území je hlavním úkolem a smyslem krajské samosprávy a úřadu kraje.

K efektivnímu věcnému rozhodování, k vytváření příznivého a přívětivého prostředí pro občany i všechny hospodářské a společenské subjekty je nezbytné mít podklady, zásady a regulativy, které to umožní bez konfliktů, následných (někdy i neřešitelných) problémů a nepřekonatelných překážek, sporů, odporu a dramatických vyjádření. Takovým nástrojem jsou rozvojové a územní plány, které vychází z místních podmínek (slabých i silných stránek), příležitostí, polohy, přírodních podmínek, širších vazeb stavu území a jeho infrastruktury, demografie.

Důležitým východiskem je i konsensuální, nebo alespoň silně většinový zájem a souhlas s navrženým směrem a rychlostí rozvoje hospodářských aktivit, služeb, dopravy, turistického ruchu, kulturního a přírodního prostředí a vazeb mezi nimi. Vazby na okolí jsou rámcově zakotveny ve státní politice územního rozvoje a je nutné je po připomínkování a aktivní spolutvorbě respektovat spolu se zájmy a potřebami sousedních krajů a přeshraničních území společného evropského prostoru. Tyto dokumenty je nutné co nejrychleji uvést do náležitého stavu, prověřit jejich validitu, případně je revidovat a doplnit. Je na pováženou, že za osm let fungování krajů takový dokument není, nevytváří rámec a podporu územním plánům měst a obcí a ponechává rozvoj infrastruktury a investiční aktivity víceméně svobodnému, neřízenému a málo kontrolovatelnému vývoji. Tak může docházet k neodstranitelným škodám a v budoucnu neřešitelným komplikacím (k městnání dopravy, absenci energie, nedostatku pracovních sil, k nevhodné migraci, poškozování dlouhodobých zájmů společnosti, nežádoucímu vlivu na životní prostředí).

Také malá angažovanost, důraznost a absence jasného definování zájmů a potřeb kraje vůči státu a jeho dokumentům územního rozvoje je prostorem, který se musí v zájmu kraje a jeho obyvatel urychleně vyplnit. Jde o zákonný nástroj a jeho špatné a neúplné definování může vést k nepřekonatelným překážkám. K  vytvoření závazných dokumentů kraje je zapotřebí prostudovat, oponovat, sladit a zakomponovat plány péče o CHKO tak, aby při řešení územních plánů obcí a při jejich rozvoji nedocházelo ke střetům a nedorozuměním.

Opatření

 • Vyhodnotit stav a zrevidovat podklady zadání zásad územního rozvoje a ve spolupráci s veřejností, s místními samosprávami, podnikateli a neziskovými organizacemi dopracovat zadání zásad jako schváleného podkladu pro vlastní zásady územního rozvoje.
 • Dopracovat zásady územního rozvoje a po připomínkování a projednání je urychleně schválit a zveřejnit.
  Pozn.: Současné materiály postrádají a neřeší některé důležité a zásadní aspekty (trasy a koridory páteřních silnic I/16, I/35, energovodů, ……). Není patrné, jak se chtějí vyrovnat se železniční dopravou, jejími možnostmi a trendy, s vazbou na energetiku a zdroje, s vazbou na „Plány péče“, atd.. Také jako jedinému kraji chybí některé územní vztahy. Neřeší ani rozvoj letecké dopravy, území opuštěných armádou, ani účelnost a oprávněnost vyhlašování dalších územních ochran (třetina území je chráněna!!).
 • Poskytnout odbornou a finanční podporu pořizovatelům, městům a obcím ke zpracování územních plánů.
 • Vypracovat programy a transparentně nastavit podporu rozvoje hospodářsky slabých oblastí, podpořit jejich iniciativu pobídkovým systémem, pomoci se zajištěním rozvoje potřebné infrastruktury.
 • Rozvoj kraje definovat jako komplexní a územně i složkově vyvážený, k udržení dlouhodobého komplexního racionálního rozvoje (nejen rozvoj průmyslových zón, ale revitalizace brownfieldů, obnova a stabilizace venkova, přirozené a tradiční zemědělství, rozumné a přírodě šetrné produkční lesnictví, rozvoj CR a služeb, ……).
 • Podpora a zabezpečení příhodných podmínek tvorby a činnosti subjektů „místní“ ekonomiky, podpora zpracování místních produktů (potraviny, ……), služeb, místních tradičních výrob a řemesel.
 • Podpora rozvoje dopravní infrastruktury, zvláště pak páteřní silniční a vlakové, včetně návrhů na odstátnění lokálních dopravních vlakových cest a otevřený provoz přepravců všech typů a zřizovatelů (státní, soukromé, sdružení, ……).
 • Příprava a podpora plánů a projektů na získání prostředků z fondů EU na plánovací období do roku 2013 a příprava na přijímání podpory po tomto roce.
 • Podpora letecké přepravy a využití možností kraje pro rozvoj této činnosti, činnosti záchranné letecké služby a hlídkovací a požární služby.
  Pozn.: Kdo něco znamená, ten létá. Když nemůže doletět, nemá zájem. Rozvoj je bouřlivý jak u obchodně manažerských a charterových letů, tak u karga.
 • Spolupráce, podpora a účast na vybraných přeshraničních projektech.
 • Spoluúčast a metodická pomoc na tvorbě ÚPD měst a obcí, účast ve schvalovacím procesu (kontrola změn ÚPD), dohled nad dodržováním zásad.
 • Podpora žadatelům pro čerpání finančních prostředků
  Pozn.: Kraj platí, kraj určuje zásady, kraj by měl být účastníkem řízení – plně využívajícím postavení účastníka řízení!!

Bezpečnost a pořádek

Jednou z nejvyšších priorit společnosti je a musí být bezpečnost osob a majetku jak veřejného, tak soukromého. Nelze připustit úmyslné, bezohledné poškozování zdraví, násilí páchané na veřejnosti i v rodinách, odcizování nebo ničení majetku a vytvořených hodnot. Je to nebezpečné, život ohrožující, demotivující, společensky neúnosné a ve svých důsledcích po všech stránkách velmi drahé. Není únosné beztrestné ničení hodnot, obtěžování, znepříjemňování života, poškozování a narušování práv jedinců i společnosti.

Účinné a jako každé předcházení následků a dopadů i nejlevnější a společensky nejpřijatelnější vidíme co nejširší uplatnění prevence a podchycení společensky nepřijatelných a patogenních jevů ve svém počátku. S prevencí je zapotřebí začínat už u dětí a mládeže, hledat všechny možné formy spolupráce rodiny, školy, veřejnosti, snížit anonymitu žáků ve školách, zapojit je nenásilně do aktivit volnočasových a minimalizovat expozici vlivu násilných vjemů. Je žádoucí využít všech programů prevence kriminality a podpořit všechny projekty, ale i drobnou činnost vedoucí k odtažení dětí a mládeže od drog, gamblerství, páchání drobných přestupků a násilností, které snadno přerůstají v těžko řešitelné a nákladné jevy. Pro snížení rozsahu páchání trestných činů, výtržnictví, ničení a poškozování majetku movitého i nemovitého, včetně dopravních prostředků, je nezbytné organizovat součinnost všech složek působících a určených k ochraně pořádku a k zajištění bezpečnosti, ve zvýšeném dohledu prací v terénu, vybavit je dostatečnými technickými prostředky i personálem k rychlému a důraznému výkonu.

Je nutné aktivizovat i veřejnost (co se dnes děje mně, zítra se může stát tobě), ale především majitele a provozovatele zařízení (restaurací, stadionů, heren, …) ke tlumení násilností již v zárodku a k rychlé spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Svého dílu odpovědnosti se nesmí a nemůže zříci samospráva a příslušné orgány státní správy, účelových zařízení a institucí, sociálních služeb a všech, kdo mají k této problematice co říci. Největším podhoubím je netečnost a obracení se zády k problému, který se mě zdánlivě netýká (zatím a teď).

Opatření

 1. Prevence
  • Prověřit a vyhodnotit programy prevence, jejich účinnost a na základě získaných podkladů a údajů terénních pracovníků a policie vypracovat program dlouhodobé prevence i dílčí projekty k realizaci.
  • Změnit pravidla pro poskytování dotací z programu Prevence kriminality – podle četnosti výskytu trestné činnosti, ne podle počtu obyvatel.
  • Spolufinancovat s obcemi a státem vybrané projekty prevence.
  • Podpořit snížení anonymity školního prostředí, spolupráci školy s rodiči, veřejností a bezpečnostními složkami. Zavést linky bezpečí i na školách jako prevenci šikany.
  • Posílit prostředky na techniku (kamerové systémy, ……), na technické pokrytí rizikových oblastí s výskytem navýšené kriminality a shromažďování rizikových jedinců, …….
  • Zapojit se do diskuze a normotvorby v rámci legislativní iniciativy krajů k omezení vlivu elektronických medií (internet, TV, herní konzole, ……), zvláště na mládež.
  • Spolupracovat s kraji a městy a obcemi na rozboru negativních jevů a legislativních opatření, a to i formulací vyhlášek měst a obcí. (Práva občanů smí omezit jen zákon.)
  • Ve spolupráci s policií státní i obecní a městskou, celní a finanční policií hledat cesty k posílení hlídek v terénu a ke koordinaci a součinnosti všech složek.
  • Podporovat a spolufinancovat technické prostředky a vybavení k vyhledávání, dokumentaci a rychlému zásahu proti narušení pořádku, majetku a bezpečnosti.
  • Vysokou pozornost věnovat protidrogové a protizávislové prevenci (automaty, konzole, alkohol, ……) a spolupracovat s terénními pracovníky a organizacemi, které se na prevenci a kontrole podílejí.
 2. Bezpečnost a pořádek
  • Prosadit urychlené dokončení transformace veřejné správy zřízením krajských státních zastupitelství a soudů, a tím zefektivnit řízení a spolupráci v rámci krajů.
  • Podpořit vznik krajského ředitelství policie a služebního zázemí PČR v krajském městě (kriminálka, laboratoř, patologie, ……).
  • Pro kraje tím zajistit jednoho partnera a jednotné velení, efektivní spolupráci složek na okresních úrovních a jedno odvolací místo.
  • Technickými a organizačními opatřeními, ve spolupráci se všemi orgány činnými v trestním řízení, zkrátit řetězec údálost – vyšetření – obvinění – soud. Rychlost má kromě nákladů mimořádný preventivní efekt.
  • V rámci Schengenského evropského prostoru rozšířit spolupráci s odpovídajícími složkami Saska a Polska.
 3. Záchranný systém
  • Spolupracovat, podporovat a účastnit se na provozu integrovaného záchranného systému, i na jeho rozvoji a technickém vybavení.
  • Podporovat a iniciovat legislativní opatření pro zajištění účinné přeshraniční spolupráce záchranného systému i jeho jednotlivých složek.
  • Podporovat výchovu a výcvik speciálních psů (policejních, protidrogových, protiteroristických, lavinových, ……).
  • Ve spolupráci s bezpečnostními zpravodajskými službami a bezpečnostními složkami vyhodnotit protiteroristickou bezpečnost a zpracovat postup pro snížení případných rizik bezpečnostně citlivých subjektů a akcí.
  • Zabezpečit technicky a organizačně profesionální a efektivní krizové řízení kraje (včetně školení a cvičení zvláště řídících pracovníků krizového centra). Zabezpečit funkční a spolehlivé spojení.
  • Zajistit a podpořit navýšení technických a finančních prostředků sborů PO a dalších složek, včetně HS a ZVS.
 4. BeSiP
  • Zvýšit dohled na výkon STK – zlepšit tak technický stav vozidel.
  • Podporovat navýšení technických prostředků automatizovaného a elektronického sledování provozu.
  • Zvýšit počty hlídek na silnicích a koordinovat akce s městskou policií.
  • Zvýšit dohled nad tachografy (preference elektronických) a kontrolami omezovačů rychlosti a zatížení náprav nákladních automobilů.
  • Odstranit z bezpečnostních zón páteřních komunikací všechny pevné překážky (billboardy, reklamy a další nepříslušné překážky), které nejsou technickým vybavením silnic.
  • V rámci legislativní iniciativy krajů doporučit zakotvení povinných zimních pneumatik (u kamionů a vozů dodávkových od 1,5 t) a nepovinné s regresem pojištěného za škody způsobené vlivem pneu.
  • Revidovat dopravní značení, odstranit nadbytečné značky (čitelnost dopravní situace, respekt, ……), přezkoumat a zajistit nápravu dopravních omezení.
  • Postihovat neoprávněné a nezdůvodnitelné překážky a zúžení na vozovkách, neoprávněné užití značek.
  • Kontrolovat a postihovat správce komunikací (ve správě kraje) za způsobenou škodu na vozidlech a zařízeních (i silnic), vzniklou stavem vozovky a překážkami a předměty na nich.
  • Spolupracovat s AMK ČR – školení, propagace, konzultace, ……, program BeSiP.

Cestovní ruch

Cestovní ruch je ýznamná součást ekonomiky kraje, která může přinést zaměstnanost ve službách a obchodu i v hospodářsky málo využitých a využitelných oblastech kraje. Kraj má v tomto segmentu co nabídnout. Je však třeba zvážit únosnost jednotlivých lokalit, zařízení, památek, přírodních zajímavostí a tomu přizpůsobit nejen propagaci, ale i vybavování infrastrukturou a podporou služeb, bez nichž se záměr realizovat nedá.

Krkonoše nejsou Alpy, Máchovo jezero není moře, Český ráj není Yellowstone. Ke všemu jejich „výtěžnost“ je snížena sezónností s krátkým časovým úsekem atraktivity.

Opatření

 • Ve spolupráci s obcemi, orgány ochrany přírody, památkáři, se subjekty působícími v turistickém ruchu analyzovat možnosti a limity. Návrhy řešení a omezení plynoucí z ochrany a schopnosti regenerace zakotvit do územní dokumentace všech stupňů a plánu rozvoje CR.
 • Na základě zpracovaných doporučení, reálných možností financování a kofinancování zpracovat, popř. podpořit zpracování projektů na „vybavení“ cílových lokalit a turisticky zajímavých lokalit infrastrukturou, včetně cyklotras, turistických stezek, in-line tras, ….
 • Vypracovat a revidovat dosavadní zásady podpory rozvoje CR a jeho propagace v rámci celého kraje.
 • Zpracovat návrhy a spolupracovat na vytvoření mimosezónních aktivit k udržení životaschopnosti a kvality služeb mimo hlavní sezónu.
 • Dopracovat a zpřehlednit informační a navigační systém libereckého kraje, a to jak v terénu, tak na elektronických médiích. Zapracovat i návaznosti na související přilehlé oblasti.
 • Zpracovat strategii propagace a mediální podpory CR a způsob spolupráce se všemi subjekty CR v kraji (i mimo kraj).
 • Spolupracovat s agenturou CR ČR v mezinárodní propagaci a v účasti na veletrzích ČR.
 • Pomáhat při koordinaci tvorby nadregionálních produktů CR a podporovat rozvoj a provoz akreditovaných infocenter a destinačního managementu.
 • Koordinovat a podporovat přeshraniční spolupráci v CR a vytvářet společné produkty.

Doprava

Pro rozvoj území, výroby, pro volný trh práce, cestovní ruch, relaxaci a rozvoj volnočasových aktivit je nezbytné vytvořit dobré, účelné, bezpečné, racionální, ekologicky únosné, energeticky úsporné dopravní cesty všeho druhu, dle možností, které dané území skýtá.

Kraj nemá vodní dopravní cesty, ani hospodářsky využívaná a v současné době využitelná letiště. Základem dopravy je nedobudovaná páteřní silniční síť s nízkou propustností některých úseků, malou propustností hranic do regionů sousedních států a vlakové cesty (kdysi nosné a významné) v severojižním a východozápadním směru. Vybavenost tratí, stanic a překladišť je zastaralá a dnešním potřebám nevyhovující. Není schopna významným způsobem převzít v krátké době významnou část přepravy osob a zboží bez výrazných investic, racionální přestavby a vybavení (zabezpečení ……). Krajem neprochází žádný koridor, žádná hospodářsky významná trať (ztratily svůj význam), tratě mají vesměs nevyhovující svršky, nejsou elektrifikovány.

Základem dopravy regionu tedy zůstává pro všechny komodity a pasažéry silniční přeprava. Ač to není optimální, je třeba tento fakt vzít na vědomí a urychleně zkapacitnit, technicky vybavit a zrekonstruovat základní tranzitní a místní síť, včetně místních komunikací, provést analýzu ostatních přepravních možností, vyhodnotit jejich užitelnost, realizovatelnost a investiční náročnost (finance, čas, ……) a všechny vlivy od nulové varianty přes optimalizaci postupu, řešení etapizací a postupným vybavením.

Doprava je a bez zásadních kroků vždy bude limitujícím faktorem rozvoje kraje. Je a bude však i bezpečnostním rizikem jak pro lidi, tak pro výrobu.

Opatření

 1. Dopravní cesty:
  1. Silniční:
   • Analýza a realizační návrhy na odstranění úzkých, špatně vybavených, havarijních a technicky nedostatečně vybavených úseků.
   • Podpora a součinnost v realizaci hlavních tahů státních silnic a jejich zprůjezdnění v celých délkách (I/35 (R/35); I/16; R/10; …), jejich zkapacitnění a zkvalitnění včetně obchvatů obcí.
   • Oprava, výstavba a zprůchodnění všech stávajících i bývalých prostupů hranic – zapojení území do evropského prostoru.
   • Obnova mostů a mostovek v časovém sledu dle jejich stavu, zátěže a zapojení do silniční sítě.
  2. Kolejové:
   • Rozbor stavu, využitelnosti, propojitelnosti a možností modernizace.
   • Návrh, podpora a součinnost v řešení tratí s nadregionální působností ve spolupráci se státem (dopravní cesty – účelová organizace státu).
   • Návrh na odstátnění kolejových cest s regionálním významem, vytvoření společnosti (s účastí: kraj, stát, soukromý subjekt, obce, …) a postupná oprava a zapojení do systému integrované dopravy.
   • Návrh etapizace a postupná realizace projektu „Regiotram“ (v přehodnocené racionální verzi) s prvotním propojením tramvajové městské dopravy se železniční cestou a tím řešení konečného přechodu tramvají na vlakový (normální) rozchod a vyřešení meziměstské kolejové dopravy Liberec – Jablonec nad Nisou.
   • Vytipování, návrh a spoluúčast na řešení terminálů a překladišť kolej–silnice.
   • Spolupráce a konkretizace návrhů řešení a spoluúčasti (majetkové, investorské, ……) Poláků a Němců na řešení a modernizaci kolejové dopravní páteřní dráhy (dříve Liberec – Žitava, Saská dráha) Žitava – Jelení Hora.
  3. Letecké:
   • Přehodnotit potřebu letecké dopravy jako nejrychleji se rozvíjející jak v oblasti přepravy cestujících, tak v oblasti obchodně manažerské, popř. přepravy zboží.
   • Využít potenciálu v této oblasti a majetkových podílů kraje a obcí na potencionálních krajských letištích.
    Pozn.: Ostatní kraje mají nebo budují, a to přesto, že mají železniční koridory, lepší silniční síť, vodní cesty, ……. Je to jedna ze zásadních podmínek dlouhodobého a všestranného rozvoje.
   • Vytvořit pracovní tým, který se bude problematikou zabývat – prioritně Letiště Liberec a Hradčany.
   • Zabránit rozdrobení majetkové držby a realizace roztroušených a nekoncepčních projektů, které by znemožnily realizaci letecké dopravy a zmaření téměř ojedinělých (a svým způsobem jedinečných) možností kraje v této zásadní věci.
 2. Bezpečnost:
  • Realizovat technická a organizační opatření v oblasti profilů, povrchů, údržby, odvodnění, billboardů a značení.
  • Vyhodnotit všechna dosavadní opatření a společně s policií, s majiteli a správci komunikací připravit systémová, technická a personální řešení pro zajištění jakosti silničních těles a zařízení. Vytvořit systém pravidelných kontrol s četností dle zatížení směrů.
  • Preferovat obchvaty obcí a měst a po jejich dokončení předat úseky v intravilánu obcím tak, aby mohly realizovat opatření dle místních znalostí a potřeb.
  • Podílet se na technickém vybavení silnic a jeho provozu k monitorování a dokumentaci dopravních přestupků (kamery, radary) prioritně v rizikových úsecích a na průtahu městy a obcemi.
  • Úpravami silnic, jejich výhledových podmínek a technickým vybavením snížit ve spolupráci s majiteli železničních tratí rizika střetů při křížení dopravy. Nové případy řešit prioritně mimoúrovňově.
  • K omezení střetů oddělit pěší a cyklisty od automobilových proudů postupným budováním cyklostezek a chodníků pro pěší, prioritně u páteřních komunikací.
  • Vytipovat místa přechodů zvěře a podle četnosti střetů a úrovně nebezpečí řešit zábranami a průchody.
 3. Dopravní obslužnost:
  • Na základě analýzy současného stavu, potřeb a možností osob, v časovém průběhu zabezpečit systém integrované dopravy, který by byl dosažitelný a zajistil základní požadovanou obslužnost celého území.
  • Uvést do provozu ve spolupráci s dopravními partnery jednotný odbavovací systém, který bude pokrývat celou síť integrované dopravy, a zavést jednotný tarif a sazby pro všechny zapojené dopravní prostředky.
  • Podporovat inovaci, modernizaci a obnovu přepravních prostředků, a to s ohledem na bezpečnost, komfort, ekologický provoz, bezbariérovost.
  • Najít a uvést v život model zapojení soukromých přepravců na železnici a stanovit jednotná pravidla pro realizaci základní obslužnosti jako veřejné zakázky.
  • Technickými i organizačními opatřeními optimalizovat dopravní dostupnost lokalit s vysokou nezaměstnaností a turisticky zajímavých lokalit.
  • Každé opatření, jak organizační, technické, tak zvláště mířící k novým trasám, přeložkám či ke zkapacitnění nejen prověřit (ekonomicky, dopravně, bezpečnostně, ekologicky, ……), ale řádně projednat se všemi dotčenými – a to nejen podle zákona ­– a předejít tak omylům, chybám, ale i odporu, který stavby zdržuje a prodražuje.
  • Vytvořit systém, v němž každý bude moci ovlivnit výsledek, ale také nést odpovědnost za ztráty materiální i lidské.

Energetika – územní energetická koncepce – energetická bezpečnost

Kraj postrádá na svém území významné energetické zdroje. Současné lokální, malé a alternativní zdroje (teplárny, spalovna, malé a drobné vodní elektrárny a tzv. alternativní zdroje) nejsou, nemohou, a pokud nedojde k výstavbě větších zdrojů stálého výkonu, bezpečného a pravidelného provozu (geotermální elektrárny – teplárny), ani nebudou základem energetiky, na níž lze stavět rozvoj a energeticky bezpečný provoz.

Kraj bude i nadále závislý na energovodech, popř. dovozu ropných produktů. S ohledem na rozvoj průmyslu, dopravy, služeb a osídlení, a zejména pak na převažující energeticky náročný automobilový a plastikářský průmysl je nezbytná mimořádná a okamžitá péče o rozvoj energetických soustav, hledání nových tras přivaděčů, nových bodů připojení, doplněných výstavbou racionálních a systémových zdrojů na vlastním území. Zpracované podklady a analytické údaje v přípravě územní energetické koncepce mohou být po doplnění a zhodnocení trendů vývoje potřeb a vývoje trendů energetiky základem. Je nutno však dosavadní práci a především záměry a cíle prověřit a revidovat a nalézt perspektivu řešení dlouholetého (ze zákona min. 20 let) rozvoje energetiky pro ambiciózní cíle kraje.

Nezbytnou úlohou této koncepce musí být hledání úspor energií (při zachování, popř. růstu komfortu a pohody) a vytvoření ekonomických a technických nástrojů a prostředků. Násilná (legislativní) opatření a omezení vedou jen ke konfliktům a snaze je obcházet. To platí i o opatřeních na snížení vlivu energetiky na přírodu a životní prostředí jako celek.

Opatření

 • Prověření podkladů, revize energetické koncepce území a urychlené projednání a zakotvení do závazné dokumentace.
 • Oponentura a legislativní návrh změny státní energetické koncepce.
 • Posílení a vícebodové propojení základních sítí energovodů ke zvýšení bezpečnosti provozu a posílení rozvojových rezerv.
 • Prověření únosnosti území, prověření reálnosti primárních zdrojů energie a jejich racionálního využití pro tzv. alternativní zdroje elektrické energie (slunce, štěpky, biomasa) i s ohledem na širší ekologická hlediska a souvislosti.
 • Pozn.:    Vítr, sluneční svit, ale částečně i vody jsou nestabilní a při vyšším nasazení mohou způsobovat problémy stability celé soustavy. Štěpky dřevní a odpadu ze zemědělské potravinářské produkce není dostatek a je zhůvěřilé na úkor potravinové produkce pěstovat monokulturní „energetické“ rostliny. Také celý řetězec výroby suroviny, její úpravy a vlastních zařízení pro výrobu je energeticky, ekologicky a ekonomicky náročný. Při stávající účinnosti celého cyklu je masivní nasazování velmi diskutabilní.
 • Prověření a možnosti napojení energetické soustavy na sousední státy (jednotný hospodářský prostor, téměř srovnatelná cena – někdy i nižší, žádoucí diverzifikace distributorů, blízkost zdrojů (Turow – odpadní elektrické teplo, el. energie)).
 • Podpora průzkumu a spoluúčast na případné realizaci termálních tepláren a elektráren.
 • Pomoc při zpracování projektů obcí a získání prostředků (případně kofinancování) pro využití místních zdrojů a podmínek v energetice.
 • Zpracování (společně se správci toků) a prověření všech možností využití vodních toků (i malých) k výstavbě elektráren. Nabídka investorům a pomoc při získání všech zákonných povolení a souhlasů.
 • Podpora programů na úsporu energie, snížení ztrát energetických soustav, budov, zvýšení účinnosti lokálních zdrojů (záměna paliv, modernizace kotlů, ……), racionálního využití tepelných čerpadel.

Kultura a památková péče

Kultura, jak ji chápeme v celé šíři, je nezbytnou součástí lidského bytí, je jedním ze závažných faktorů životního prostředí člověka. Není jen relaxací, estetickým zážitkem, ale i poučením, obrazem doby. Nekvete sama o sobě. Musí se pěstovat, chránit, udržovat a rozvíjet. Je to úkolem každého jedince, společenství a instituce, je to úloha i kraje. Abychom v rámci globalizace a záplavy cizí kultury nezanikli, je naší povinností uchovávat kulturní dědictví, folklor, památky hmotné i nehmotné. Ve spotřební společnosti je to úkol obtížnější, ale o to naléhavější a potřebnější. Kraj musí věnovat patřičnou pozornost a podporu všem směrům a aspektům kultury, od ochrany památek všeho druhu, písemnictví, divadelnictví, lidové kultury, až po výroby tradičních předmětů a lidové tvořivosti. Pozornost si zaslouží i dlouho opomíjené technické památky od dopravních, průmyslových a inženýrských staveb, až po sbírky předmětů, výrobků, výrobních zařízení minulé doby. Jakákoliv ztráta v této oblasti je ztrátou trvalou.

Opatření

 • Vytvoření soupisu a dokumentace stavu, majetkové držby, využití – portálu kulturních památek a jeho zveřejnění (tisk, elektronická média, ……).
 • Na základě rozborů stavu a naléhavosti řešení vypracovat strategický plán pomoci, záchrany památek, způsobů financování a kofinancování.
 • Podpora a spoluúčast na vypracování projektů na záchranu, obnovu a využití technických i ekonomických nástrojů (včetně fondů EU).
 • Zpracování katalogu technických památek, sbírek, artefaktů, zvážit možnosti, potřebnosti a stupeň ochrany a materiální i odborné pomoci.
 • Podpora existujících i vznikajících, eventuálně připravovaných muzeí, sbírek (veřejných i soukromých) artefaktů doby minulé, jejich evidence, dokumentace stavu a záměrů. Pomoc při prezentaci.
 • Motivace a podpora firem, působících v regionu i mimo, navazujících na tradici výroby, popř. provozu, k účasti na zachování historického technického fondu (dráhy, dopravní podniky, výrobci automobilů, ……).
  Pozn.: Liberecko v době průmyslové revoluce bylo výrazným nositelem progresivních technologií, výrob a staveb. Nejde jen o sklo, textil, ale i unikátní strojní zařízení a díla. Je zde kolébka automobilizmu a výroby automobilů, jedna z prvních železničních tratí, tramvají, vodní družstvo staví protipovodňový systém, …….
 • Zvýšená péče o galerie, zvláště pak galerii krajskou. Péče o fond (včetně jednání o možných návratech původních sbírek francouzského umění), podpora propagace. Oprava současné budovy, popř. zvážení využití jiných prostor (špatná dostupnost, parkování, omezení prostor pro rozvoj, ……).
 • Podpora folklorních souborů, tradičních řemesel a výroby.
 • Podpora nadregionálních kulturních akcí.
 • Podpora a spolupráce při nadačních akcích na opravu a zviditelnění památek.
 • Péče o archeologické nálezy a naleziště, zvláště na historicky osídlených územích.
 • Podpora propojení a zpřístupnění všech památek a kulturních zařízení do systému produktů cestovního ruchu.
 • Vytipování prostoru, staveb a vybavení, provedení studie proveditelnosti a návrh na vybudování skanzenu historického osídlení (v typických oblastech kraje), řemesel a hospodaření.

Sociální politika

K účinné, motivační a efektivní sociální politice je zapotřebí maximální motivace jedince k chování a způsobu života, které mu zajistí stabilní a dobré sociální postavení s jeho maximálně možným přičiněním. Jakékoli sociální služby a pomoci nemohou vést k degradaci lidské důstojnosti, omezení důvěry v sebe sama, ve své místo ve společnosti, popřípadě vést k parazitování na solidaritě ostatních. Každý jedinec je zodpovědný sám za sebe a nemůže tuto odpovědnost přenést na společnost, nejsou-li k tomu důvody, kdy ne z vlastní viny se ocitl v obtížné situaci a není schopen své role dostát. Významnou úlohu sociální musí nést i rodina, jejíž úlohu je žádoucí posilovat. Zvlášť významnou úlohu v sociální oblasti musí nést při výchově dětí a starosti o seniory. Společnost k těmto tradičním hodnotám musí vést a motivovat. Proto i sociální pomoc založená na solidárním systému je nejúčinnější, najde-li motivaci pro rodiny a pomoc v překonávání jen těžko řešitelných problémů. Při svém působení je nepřípustné dopouštět se jakékoliv diskriminace, a to jak negativní tak pozitivní.

Opatření

 • Analyzovat a na základě možností a potřeb realizovat systémovou podporu rodin s dětmi a podpořit starost rodin o své seniory.
 • Odstranit duševní i fyzické bariéry a podpořit vybrané projekty, které efektivně přispějí k boření nerovností a překážek mezi společností a postiženými občany a různě postiženými navzájem.
 • Programy aktivizace seniorů a jejich zapojení do společnosti, kulturního dění, zájmové činnosti.
  Pozn.: Stáří není nemoc, ale stav těla a duše. Někdo je starý ve 20 letech a někdo mladý v 70 letech.
 • Podpora programů a úzká součinnost se správou sociálního zabezpečení k realizaci terénních služeb péče o seniory.
 • Podpora programů vedoucích k výchově a životu dětí v rodině. (Osvojení, pěstounská péče, ……).
 • Programy podpory výstavby domů s pečovatelskou službou všech forem a typů poskytovatelů a dlouhodobá péče o jejich provoz a úroveň služeb.
 • Zrovnoprávnit postavení LDN a poskytovatelů těchto služeb jako zařízení pro občany, kdy nelze problémy zvládat v rodině ani s podporou terénní péče.
 • Podpořit a pomoci v realizaci seniordomů všech typů, zvláště pak „aktivních“, které umožňují maximální prostor pro seberealizaci, zachování životního stylu, žití s rodinnými miláčky, ale i tzv. seniorfarem (zařízení poskytujících prostor pro chov domácích a hospodářských zvířat, soužití s nimi, ale i realizaci v zahradě a podobně).
 • Najít nejvhodnější a nejefektivnější formy spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, bez rozdílu typu zřizovatele. Kritériem je efektivita a spokojenost uživatelů.
 • Programy podpory mateřských center.
 • Ve spolupráci s obcemi vytvořit podmínky pro zapojení občanů dlouhodobě vedených na podporách do veřejných prací a práce pro společnost.
 • Programy resociace bezdomovců a jejich začlenění do aktivního života.
 • Podpora denních stacionářů pro seniory a zdravotně handikepované.

Sport a tělesná výchova

Sport a tělesná výchova přispívají významnou měrou ke zdraví občanů a zdraví a harmonickému vývoji dětí a mládeže. Též jejich rekreační forma je významnou aktivitou, která vede k relaxaci, pěstuje zdravé návyky a soutěživost, zvyšuje odolnost populace. Zapojení mládeže do sportu zvyšuje naději úspěšné prevence kriminality, zvláště drogové závislosti (automaty, alkohol). Je naší prioritou podpořit rozvoj masového sportu a tělovýchovy a přispět k budování zázemí pro jeho bezpečné a zdravé provozování. Profesionální sport považujeme za byznys a lidovou zábavu, která na jedné straně přináší propagaci kraje a sportu, zábavu, na druhé straně i negativní jevy, jejichž jsme svědky. Proto spolupráce na této úrovni musí být a bude výběrová. Sport a tělovýchova jsou však také prioritním zájmem každého jedince, na které se musí ekonomicky významně podílet.

Opatření

 • Podpora a pomoc při výstavbě a údržbě cyklostezek, turistických cest a chodníků, lyžařské magistrály.
 • Spolupráce s oddíly mládeže a pomoc při materiálním zabezpečení oddílů.
 • Podpora rekreačního sportu a turistiky, zvláště pak propagačních a nadregionálních akcí (Jizerská 50, ……).
 • Podpora a spoluúčast na zajištění MS v klasických lyžařských disciplinách jako největší akce světového významu v dějinách samostatné ČR. Jde o prestiž kraje a ČR a úspěch samotné soutěže musí být bez ohledu na předcházející chyby a eskapády společnou prioritou.
 • Podpora a spoluúčast na budování sítě koupališť a venkovních bazénů jako zázemí sportu, rekreace a odpočinku.

Školství - věda a vzdělávání

Dobrou úroveň vzdělání a ,možnost výběru a nabídky jeho různých forem a stupňů, považujeme nejen za samozřejmost, ale i za prioritní úkol. Systém vzdělání je třeba rovnoměrně a racionálně rozvíjet a zpřístupnit pro všechny, kteří se ho nad zákonem stanovené minimum chtějí zúčastnit. Investice do vzdělání je návratná a efektivní, musí však jako každá investice být provedena na základě analýzy potřeb společnosti, poptávky a nabídky pracovní síly a také podle očekávaných trendů vývoje společnosti. Preferujeme rozvoj soustavy škol, která by vytvářela efektivní nabídku středoškolského vzdělání, odborného vzdělání, ale i celoživotního vzdělávání občanů kraje. K zabezpečení úrovně vzdělání, návaznosti stupňů vzdělání a systematické přípravy pro špičkové obory vědy a techniky budeme preferovat úzkou spolupráci kraje, středních a odborných skol (zvlášť kterých je zakladatelem) s TU Liberec, jejími fakultami a vědeckými pracovišti. Na této bázi (a s využitím kapacit a znalostí pedagogické fakulty) budeme podporovat vznik Centra vzdělanosti jako zastřešující a organizační instituce celoživotního vzdělávání v kraji, která bude především využívat škol a školicích zařízení v jednotlivých oblastech kraje. Cílem však není koncentrace a integrace škol do jednoho centra a vytváření anonymního prostředí gigaškol. Naopak vidíme jako účelné zachovat specializaci škol, jejich různorodost a rozmístění v lokálních centrech kraje.

Opatření

 • Prověřit a upravit optimalizaci školství s ohledem na rovnoměrnou dostupnost ve všech oblastech kraje, využití místních kapacit lidských i materiálních.
 • Pozn.: Jde i o zaměstnanost, posílení prestiže a vazeb na místo, zlepšení demografických údajů, …….
 • Zachovat gymnázia v rozsahu zjištěných potřeb (i výhledových), a to i víceletá.
 • Zachovat střední odborné a odborné školství a posílit jejich úlohu a prestiž s vědomím deficitu v mnoha rozvíjených oborech.
 • S cílem zachování tradiční výroby a dovedností podporovat a rozvíjet (přes značnou nákladnost oborů) speciální školy specifických oborů (sklo, kámen, ……).
 • Podpořit spolupráci podniků se školami, zvláště v rozvojových oborech a pružně reagovat strukturou výuky na potřeby trhu pracovní síly a předpokládané trendy.
 • Místo výstavby rozsáhlého areálu centra vzdělanosti preferujeme modernizaci a rozvoj stávající sítě středních škol.
 • Podpora zachování malotřídních škol s případnou účastí obce.
 • Podpora zřizování školních autobusů pro zlepšování dostupnosti a bezpečí žáků.
 • Spolupráce a maximální využití potenciálu vysokých škol pro přípravu studentů, vědeckotechnická spolupráce středních a vysokých škol, základ celoživotního vzdělávání.
 • Kraji ponechat jen nadregionální zařízení.

Veřejná správa, vnější vztahy, PR

Veřejná správa je významným demokratických prvkem správy, řízení obcí, kraje a státu. Má nejlepší předpoklady, s ohledem na místní znalosti a potřeby racionálně a efektivně spravovat, řídit a regulovat (to, co je regulovat nezbytné a na čem je shoda, popř. zákonná povinnost), podporovat rozvoj, spravovat majetek a financovat veřejné služby a stavby. Aby tyto předpoklady skutečně a věcně naplnila, musí zůstat otevřená, musí komunikovat s veřejností (odbornou, profesní, kulturní a občany jako takovými), nesmí podléhat lobismu a úzce skupinovým zájmům. Musí si vytvořit nástroje sebekontroly a zpětných vazeb. Veřejnou správu musí kraj vykonávat racionálně, fundovaně, přesn7ě a rychle. Svá rozhodnutí jak samosprávná, tak zejména v oblasti státní správy, musí mít přesná, co nejméně omezující práva dotčených, vykonatelná a kontrolovaná. Úřad musí být výkonný, odborně zdatný, efektivní a veřejně kontrolovatelný a racionálně levný. Liberecký kraj je malý svou rozlohou a počtem obyvatel, nesmí být však malý významem.

Opatření

 • Provést personální a odbornostní audit a racionalizovat strukturu úřadu, počty a kvalitu úředníků – vyhodnotit náklady na provoz správy.
 • Provést kontroly hospodaření a efektivitu vynaložených prostředků jednotlivých odborů a realizovat jejich závěry.
 • Analyzovat práci a výsledky komisí a výborů rady a zastupitelstva kraje a ponechat jen ty nezbytné a efektivně pracující. Ostatní buď zrušit, nebo nově definovat.
 • Vytvořit stálý poradní a organizační sbor starostů, zastupujících rovnoměrně všechny oblasti kraje a organizující styk starostů s vedením kraje; jako koordinační, poradní a iniciační sbor.
 • Zabezpečit a rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy se sousedními kraji a oblastmi jak v rámci ČR, tak přes hranice. Spolupracovat na přípravě investic a rozvoje infrastruktury nadkrajského významu.
 • Rozvíjet vztahy s partnerskými regiony v zahraničí, přebírat jejich zkušenosti, realizovat společné programy a předávat si navzájem výsledky práce. Udržovat kulturní, sportovní, hospodářský a společenský styk na všech úrovních.
 • Podporovat a spolupracovat se sdruženími měst a obcí, neziskovým sektorem a dalšími profesními a společenskými sdruženími (Hospodářská komora, ……).
 • Prosazovat a koordinovat zájmy kraje v rámci NUTS II a jeho orgánů.
 • Zachovat a rozvíjet zastoupení kraje v Bruselu s cílem efektivní spolupráce s orgány EU.
 • Využívat (a pro spolupráci a podporu získávat ostatní kraje) legislativní iniciativu k Parlamentu ČR, předkládat návrhy zákonů, zúčastňovat se projednávání a vyžadovat připomínkování.

  Iniciativu uplatnit zejména:
  u zákona o rozpočtovém určení daní,
  k přímé volbě – starostů, hejtmanů, prezidenta,
  u způsobu volby, volebním zákoně – elektronická volba, ……,
  k senátu, jeho složení a volbě.

  Pozn.: Senát jako sbor honorárních senátorů (placené jen náhrady) s nižším počtem členů (42), složený z: hejtmanů + pražského primátora (volení v kraji), zástupců profesních skupin (volených v kraji), zástupců společenských organizací a institucí (volených v kraji).

  Dolní komora 201 poslanců.

 • Plnit zakladatelskou funkci krajských společností a účelových organizací. Správní rady a management obsazovat odborníky, do dozorčích rad jmenovat neuvolněné zastupitele s participací opozice.
 • Materiály zastupitelstva neprodleně zveřejnit na internetových stránkách kraje v celém rozsahu a v čase, jak jsou předkládány zastupitelům, včetně jmenovitých výsledků hlasování a usnesení (veřejná zasedání).
 • Usnesení rady, komisí a výborů zveřejnit do 3 dnů po zasedání (zasedání rady neveřejné). Program jednání rady zveřejnit v okamžiku předání členům rady (obdobně u komisí a výborů).
 • Snažit se o snížení byrokratické zátěže obyvatel (žadatelů) využitím elektronických prostředků a elektronického podpisu.
 • Snížit počet příloh a požadovaných vyjádření – služba občanovi – vše potřebné vyřídí úřad, žadatel podá jen žádost a ověřené legitimace k danému úkonu.
 • Vyřizování a využívání všech možností získání prostředků fondů (zejména strukturálních EU) pro rozvojové programy a projekty – poskytování pomoci oprávněným žadatelům.
 • Přehodnocení a vyhodnocení efektivnosti a otevřenosti PR v médiích (TV, rozhlas, tisk, ……).
 • Zrušení novin Liberecký kraj jako media s velmi opožděnými informacemi a sloužícího víc k prezentaci politiky a osobního image jednotlivých radních.
 • Prezentace činnosti samosprávy a státní správy na internetových stránkách kraje. Informace a zprávy úřadu v placených přílohách deníků (občasník).
 • Vybírat agentury PR, vydavatele a tisk informačních materiálů, brožur a knih vydávaných KÚ nebo krajem zásadně výběrovým řízením případ od případu, maximálně rok od roku (zrušení „dvorních“ dodavatelů).

Zdravotnictví

Základem zdravotní politiky musí být prevence, která je levnější a účinnější než odstraňování a léčení následků. Pro zajištění prevence a základní lékařské péče musí kraj vytvářet dostupnou a dosažitelnou síť zdravotních služeb, které jsou schopny zajistit základní potřeby prevence, vyšetření a léčby (banální), nevyžadující intenzivní lékařskou péči a život zachraňující zásahy. Pro tyto pak musí vytvořit a rozvíjet optimalizovanou síť (počet zařízení, specializace, kapacita, dostupnost, ……) zdravotních zařízení a území dobře vykrývající záchrannou službu.

Zdraví je soukromý statek, nejvyšší hodnota, kterou každý jedinec je povinen sám sobě udržovat a posilovat. Společnost, tedy i kraj, má zájem o zdravou populaci, která umožňuje harmonický rozvoj společnosti. Proto prvotní starostí kraje je vytváření zdravého, bezpečného prostředí, neohrožujícího podstatu zdraví a pomáhajícího vytvářet podmínky pro aktivity a relaxaci jedinců, umožňující posilování a udržení zdraví.

Opatření

 • Podpora a součinnost v zajišťování preventivních opatření s důrazem na zdraví mládeže a dětí.
 • Spolupráce, součinnost a propagace ve spolupráci s Hygienou v oblasti předcházení a tlumení epidemií a snižování zdravotních rizik (komunální hygiena, stravování, ……).
 • Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami modernizovat sítě zdravotních zařízení při zachování plošného pokrytí kraje.
 • Optimalizace, modernizace sítě zdravotních zařízení – ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
 • Spolupráce a podpora zajištění dostatečného a kvalitního personálního vybavení zdravotních zařízení.
 • Podpora Technické univerzity Liberec v rozvíjení a uplatnění technických zdravotních oborů (odborná obsluha a zdravotní součinnost – lepší využití zdravotnické přístrojové techniky).
 • Podpora, modernizace a zajištění vybavené a organizované záchranné služby s cílem bezpečného a spolehlivého pokrytí území v dojezdových časech, umožňujících úspěšnou záchranu lidských životů.
 • Zlepšení vybavení letecké záchranné služby a jejích stálých i operačních stanovišť (heliportů) a stanic pro umožnění činnosti i ve ztížených povětrnostních a světelných podmínkách.

Životní prostředí, zemědělství, lesnictví

Prostředí je pro život lidí jeden z nejdůležitějších prvků. Jen v kvalitním životním prostředí lze vytvářet zdravé, estetické, vyvážené podmínky lidského života a trvalého rozvoje společnosti. Jednotlivé složky životního prostředí vytváří podmínky jakostního života člověka. Člověk je a musí být jeho součástí, která ho svou činností přetváří, mění a přizpůsobuje ke svým potřebám. Aby bylo zachováno životní prostředí opravdu kvalitní a umožnilo trvalý rozvoj člověka i lidské společnosti jako celku, musí se utvářet s ohledem na všechny složky vyváženě, s rozmyslem a ohledem na dlouhodobé dopady.

Nezbytnou a nejstarší součástí a složkou, kterou člověk životní prostředí přetváří a využívá ke svému prospěchu, je zemědělství a lesnictví. Je nejstarší činností člověka provozovanou na převážné části rozlohy území a měla a má rozhodující vliv na krajinotvorbu, vodní režim, život zvířat, zvěře, živočichů a vývoj a uchování rostlinných druhů na celém kulturním území. Utváření krajiny, uchovávání kvality prostředí, zachování stabilních podmínek pro uspokojení potřeb, uchování výnosů pro příští generace byla a znovu musí být prvotním a bytostním zájmem každého vlastníka. Nesmí tak, jako v nedávné minulosti, převážit produkční zájem nad krajinotvorbou. K tomu nás neopravňuje ani produkce momentálně podporovaných „biopaliv“. Vede k nesmyslnému zornění čehokoliv, k velkolánům, přehnojování, má negativní dopad na volně chovanou zvěř, vodní režim a devastaci krajiny. Přitom prokázaný „ekologický“ efekt je nevelký. Je nutné se vrátit k tradičním hodnotám a hledat méně devastující způsoby využívání přírody a bohatství země, jako je využití odpadů ze zemědělské potravinářské výroby, odpadů z výroby dřeva, jak z produkčních lesů, tak z dřevozpracujících firem.

Při zvýšené ochraně významných lokalit je nutné postupovat obezřetně tak, aby se ochránilo, co je opravdu významné a potřebné (genofondy, ojedinělá společenství, jedinečné přírodní a krajinné útvary, ……) a aby nedocházelo k fatálním střetům se samosprávami, či ke zbytečnému omezování práv vlastníků. Není možné, aby na více než 1/3 území kraje rozhodovali úředníci místo volených zástupců a místo uplatňování dikce zákona a rozumu byl uplatňován jejich názor a výklad.

Chráněná území a útvary jsou základem pro rozvoj cestovního ruchu v kraji. Zvláštní ohledy a soustavnou péči je třeba věnovat vodě a vodním zdrojům. Je to strategická surovina, nezbytná pro život, zároveň však živel, který zaslouží pozornost.

Opatření

 1. v zemědělství:
  • Podpořit a spoluúčastnit se různými způsoby (kofinancování, odborná pomoc, zpracování projektů, ……) obnovy venkova a tradičních principů hospodaření, obvyklých a odzkoušených v jednotlivých zemědělských oblastech.
  • Podpořit rozumné omezení zornění půdy jejím zatravněním, popř. zalesněním. Obnovovat remízky a účelné meze, umožňující využití moderní techniky při zlepšení erozních a vodních poměrů a výrazně zlepšených podmínkách pro zvěř a ptactvo (biotopy).
  • Podpořit všemi prostředky, zvláště pak územním plánováním a řádným výkonem státní správy racionální ochranu zemědělského půdního fondu.
  • Pro přirozenou údržbu a krajinotvorbu podpořit v tradičních oblastech pastevectví skotu a ovcí (zvláště v podhůří a na horách) a tím zároveň podpořit biochovy.
  • Podporovat a pomáhat rozvíjet farmy s přirozenými (bio) způsoby výroby zemědělských a živočišných produktů a farmy zaměřené na agroturistiku.
  • Spolupracovat s ovocnáři a podpořit tradiční ovocnářství a zpracování produktů v místě.
  • Zamezit a nepodpořit nepromyšlené a řádně nezbilancované projekty pěstování tzv. biopaliv (šťovík, křídlatka, …).
 2. v lesnictví:
  • Ve spolupráci s majiteli (LČR, obcemi, městy, soukromníky, ……) a se správami CHKO zpracovat strategii a rozsah obnovy a výsadby produkčních lesů, jejich skladby a stanovit pravidla ochrany porostů, řešení střetů zájmů vlastníků, ochrany přírody, uživatelů (turistů, myslivců, ……).
  • Podpořit zachování původních genofondů a dlouhodobou péčí pomoci jejich rozšíření na větší rozsah původních území. Udržet, popř. navýšit lesnickou produkci dřevní hmoty jako významného a obnovitelného zdroje pro stavby i energetické využití.
  • Vybudovat rychlý a funkční systém protipožární ochrany lesa (letecké hlídky a hašení, ……), i ve spolupráci s Poláky a Němci.
  • Sledovat a ve spolupráci s mysliveckým svazem a ostatními nositeli mysliveckého práva podpořit a regulovat chovy zvěře dle úživnosti území, momentálního stavu zvěře a stavu prostředí na jednotlivých lokalitách.
  • Podpořit racionální využití dřevní hmoty produkčních lesů nejen pro dřevovýrobu ale i jako významný zdroj obnovitelných a přírodě blízkých biopaliv (maximální využití vytěžené dřevní hmoty).
  • Nezaujatě vyhodnotit experimenty s využitím netradičních dřevin (Japonských topolů) jako obnovitelného zdroje energie.
 3. ve vodohospodářství:
  • Zvýšit péči o vodní zdroje a zpřísnit dohled (včetně sankcí a odstraňování staveb, odvalů, ……) při ochraně zdrojů a jejich ochranných pásem.
  • Ve spolupráci s vodohospodáři a správci toků soustavnou prací (školení, osvěta, tisk, ……) změnit vnímání vody jako samozřejmosti na pochopení jejího skutečného strategického významu pro lidstvo.
  • Podpořit a účastnit se projektů na zadržení vody v krajině. K tomu prosazovat využití všech dostupných a známých prostředků (lesy, obnova přirozených toků, retenční nádrže, nižší a účelnější zornění, přehodnocení a úprava meliorací, ……).
  • Vyhodnotit a podpořit obnovu rybníků, výstavbu nových, včetně rybničních soustav (hospodářský, vodohospodářský, protipovodňový, rekreační, …… význam).
  • Podpořit projekty zkvalitnění vod a řek, rybníků a nádrží, a společně s vlastníky, správci, rybáři a s orgány ochrany přírody přistoupit zásadním způsobem k řešení problémů rozšíření sinic (význam vodohospodářský, rybářský, rekreační, …). Pomoci ve vyhledávání nových technologií a jejich nasazení tam, kde v boji proti sinicím tradiční selhávají.
  • Podpořit všechny i netradiční způsoby čištění odpadních vod, zvláště u rozptýlené zástavby a obcí, kde je nákladné, zbytečné a mnohdy i k přírodě necitlivé budovat kanalizační systémy a klasické čističky odpadních vod. Nastavit programy podpory obcí v hydrogeologických průzkumech ke stanovení únosnosti vypouštění odpadních vod do podzemních vod, …….
 4. v odpadech:
  • Vyhodnotit současný stav přípravy na realizaci Směrnice EU o odpadech, která zakazuje ukládání organických složek odpadů do skládek (nové země 2012) a zpracovat plány na její realizaci.
  • Vyhodnotit stav technologie, ekonomickou nákladnost a poptávku po recyklaci organických složek odpadu a podpořit jejich využití, včetně energetického.
  • Připravit všechna opatření v odpadovém hospodářství s ohledem na společný evropský prostor a zabezpečit ochranu prostoru před divokými skládkami (i náhodně odhazovanými odpady) z vlastních, ale i z cizích zdrojů. Připravit se na jeho ekologické zpracování, využití a odstranění.
  • Podpořit účelnou a racionální separaci odpadu.
   Pozn.: Pokud by byl odbyt a bylo ekonomické jeho zpracování v Německu, bylo by na to připraveno a odpad by se s ekonomickou ztrátou a riziky postihů neocitl na českém území – natož aby hořel.
 5. v ochraně krajiny:
  • Ochrana přírody, přírodních a krajinných významných prvků musí být oboustranným zájmem samosprávy a …. K omezení práv jedince může dojít jen zákonným způsobem a v odůvodnitelných případech.
  • Věnovat péči katalogizaci, určení stavu (dendrologický průzkum), sanaci a ochraně významných stromů mimo les (stáří, rarita, významný krajinný prvek).
  • Opatrně, s rozmyslem, nadhledem a po vyhodnocení všech souvislostí, vlivů, omezení (krátkodobých i dlouhodobých) a dopadů na rozvoj území (a všech složek životního prostředí pro člověka) přistupovat k vyhlašování dalších chráněných oblastí a významných lokalit tak, aby nevznikaly dlouhodobé konflikty a mohl být splněn a dlouhodobě zajištěn smysl a rozsah ochrany.
  • Pozn.:    Je-li taková lokalita, popřípadě vznikla-li, pak je patrné, že požívá přirozené a samovolné ochrany a nevznikl žádný důvod k jejímu zničení. Nastane-li, je to otázka územního plánování a územního řízení.
 6. v ovzduší:
  • Podpořit dlouhodobý a plošně vykrytý monitoring stavu ovzduší, zvláště s ohledem na polétavý prach, těžké kovy a organické složky působící na zdraví lidí a prostředí (potravní řetězec).
  • Při investiční činnosti sledovat použité technologie a v odůvodněných případech důsledně provádět zjišťovací řízení, popř. EIA.
 7. ve výchově:
  • Podpořit práci s mládeží, vedoucí přirozeným a nenásilným (ne jen v učebnách) způsobem k přírodě, chování k ní.
  • Podpořit motivaci dětí a mládeže (podpora výchovy pomocí svazu rybářů, myslivců, skautů, ……).
  • Podpořit a zavést odborné kurzy základů ekologických zásad a praktik do škol v rámci občanské výchovy.

10 cílů které chceme uskutečnit společně s Vámi:

Cíle
 • Rovnoměrný a vyvážený rozvoj všech oblastí Libereckého kraje
 • Realizace projektů s přímým vlivem na zlepšení života a bezpečnost obyvatel
 • Průhledná a jasná pravidla pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu a odpovědné nakládání s majetkem kraje
 • Zastavení podpory megalomanských staveb a akcí
 • Zapojení veřejnosti, neziskového sektoru, měst a obcí do diskuse o dění v kraji a do rozhodování o jeho záměrech
 • Podpora neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi, mládeží, seniory a lidmi s handicapem
 • Kvalitní zdravotní a sociální péče dostupná na celém území kraje
 • Zachování, obnova a ochrana životního prostředí a historického dědictví
 • Zlepšení stavu silnic a místních komunikací na území Libereckého kraje
 • Zastupitelstvo rozhodující na základě logických argumentů, zkušeností a osobní odpovědnosti zastupitelů a ne jen podle jejich politické příslušnosti

Společně pro změnu v Libereckém kraji

Tyto cíle jsou základem volebního programu kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, který nyní předkládáme k diskusi zástupcům samospráv a obyvatelům Libereckého kraje. Na základě této veřejné diskuse jsme připraveni volební program rozšířit a doplnit o další témata která jsou aktuální v jednotlivých částech Libereckého kraje. Naším cílem není podrobně popsat každou zákonem stanovenou odpovědnost kraje, ale soustředit se na problémy a témata, která zásadně ovlivňují život jeho obyvatel a rozvoj všech jeho oblastí. Volební program není založen na ideologickém a stranickém pohledu na svět kolem nás, ale na životních zkušenostech a osobní odpovědnosti každého z členů týmu kandidátky Starostové pro Liberecký kraj.

Kandidátka pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje 2008