Termín komunálních voleb a základní harmonogram

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb.
volby do zastupitelstev obcí (§ 3 odst. 1 zákona) na termín

10. a 11. října

Základní harmonogram

Dnů přede dnem voleb Datum nejpozději do Úkol Gestor
ode dne vyhlášení voleb Zákaz změny vymezení volebních okrsků (§ 26 odst. 4 zákona) starosta obce, města, městyse, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno (dále jen „starosta“)
85 17. červenec 2014 Zveřejnění seznamu obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory,kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznamu obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 21 odst. 2 zákona) pověřený obecní úřad
85 17. červenec 2014 Vytvoření volebních obvodů, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 27 odst. 1 zákona) zastupitelstvo obce
85 17. červenec 2014 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů(§ 21 odst. 4 zákona) registrační úřad
83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 19. červenec 2014 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 27 odst. 3 zákona) starosta
66 (do 16 hodin) 5. srpen 2014 Podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona) volební strany
66 – 60 od 5. srpen 2014 do 11. srpen 2014 Přezkoumání kandidátních listin(§ 23 odst. 1 zákona) registrační úřad
66 – 60 od 5. srpen 2014 do 11. srpen 2014 Možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí(§ 22 odst. 2 zákona) volební strany
65 6. srpen 2014 Předání kopií podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu (§ 6 odst. 1 vyhlášky) registrační úřad
62 9. srpen 2014 Předání seznamu kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem kandidujících do téhož zastupitelstva obce registračnímu úřadu (§ 6 odst. 2 vyhlášky) Český statistický úřad
60 11. srpen 2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 15 písm. d) zákona) starosta
58 13. srpen 2014 Výzva k odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu (§ 23 odst. 1 zákona) registrační úřad
53 18. srpen 2014 Odstranění závad na kandidátních listinách, pokud úkol přichází v úvahu (§ 23 odst. 1 zákona) volební strany
48 23. srpen 2014 Rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci a odmítnutí kandidátních listin(§ 23 odst. 3 zákona) registrační úřad
48 23. srpen 2014 Informování starostů obcí o registraci kandidátních listin (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona, § 13 odst. 1 písm. b) zákona) registrační úřad
45 26. srpen 2014 Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků (§ 15 písm. g) zákona) starosta
41 30. srpen 2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona) starosta
30 10. září 2014 Delegování zástupců volebních stran do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona) volební strany
30 10. září 2014 Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 17 odst. 2 zákona, plní se i v dalším průběhu voleb) starosta
29 a dále v průběhu voleb 11. září 2014 Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu (§ 17 odst. 2 zákona) starosta
21 19. září 2014 První zasedání okrskových volebních komisí(§ 15 písm. e) zákona) starosta
20 20. září 2014 Registrace kandidátních listin na základě rozhodnutí soudu (§ 23 odst. 6 zákona) registrační úřad
15 25. září 2014 Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb (§ 29 zákona) starosta
10 30. září 2014 Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (§ 30 odst. 1 zákona) starosta
9 1. října Nahlášení telefonních čísel do volebních místností v územním obvodu obce pověřenému obecnímu úřadu (§ 14 odst. 1 písm. d) zákona) obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“)
4 6. října Zaslání přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu krajskému úřadu a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 12 odst. 1 písm. f) zákona) pověřený obecní úřad
bezodkladně po obdržení podkladů Sestavení přehledu o telefonním spojení v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 10 odst. 1 písm. b) zákona) krajský úřad
3 až do ukončení hlasování 7. října až 11. října 14:00 hodin Zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů (§ 30 odst. 2 zákona) fyzické a právnické osoby
3 7. října Dodání hlasovacích lístků voličům (§ 25 odst. 5 zákona) starosta (v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)
2 8. října Uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku, předání výpisů ze seznamů okrskovým volebním komisím (§ 28 odst. 4 zákona) obecní úřad
48 hodin před zahájením voleb 8. října 14:00 hodin Možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 24 zákona) kandidát nebo zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice
48 hodin před zahájením voleb 8. října 14:00 hodin Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o odvolání kandidáta, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb ve všech volebních místnostech (§ 24 odst. 5 a § 31 odst. 4 zákona) registrační úřad
průběžně nejpozději 48 hodin před zahájením voleb 8. října Neprodlené informování pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury (§ 8 odst. 3 vyhlášky) registrační úřad
1. den voleb do zahájení hlasování 10. října do 14:00 hodin Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 25 odst. 5 zákona) starosta (v obcích, kde není starosta, zajistí tuto povinnost starosty místostarosta; není-li v obci ani starosta ani místostarosta, zajistí tuto povinnost ředitel krajského úřadu)
dny voleb 10. října (pátek)
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a 11. října (sobota)
od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Zajištění průběhu hlasování (§ 3 odst. 3 a § 16 zákona) okrsková volební komise
Kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech (§ 10 odst. 1 písm. d) a § 38 zákona) krajský úřad
Kontrola průběhu hlasování a sčítání hlasů (§ 12 odst. 1 písm. j) a k) a § 38 zákona) pověřený obecní úřad
dny voleb 10. a 11. října Zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí (§ 30 odst. 3 zákona)
dny voleb 10. a 11. října až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří hlasovali (§ 36 zákona) okrsková volební komise
po převzetí zápisu o výsledku voleb Zveřejnění předběžných výsledků voleb do obce, kde byl vytvořen pouze 1 volební okrsek (§ 43 odst. 3 zákona) starosta
bezodkladně po odsouhlasení a podepsání zápisu o výsledku voleb Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce zveřejněním zápisu o výsledku voleb na úřední desce obce; zajištění zveřejnění zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce na úřední desce obce, pro kterou byl registračním úřadem (§ 47 zákona) registrační úřad
po podepsání zápisu o výsledku voleb Státní volební komisí Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce zákonů (§ 51 zákona)