Staráme se o náš kraj

Průhledné a zodpovědné rozhodování Libereckého kraje

Prosadili jsme férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz a díky tomu došlo k výrazným úsporám. Zrušili jsme nesystémové dotace, které byly většinou určeny stranickým kamarádům a známým. Rozhodování dnes funguje podle jasných pravidel, v přímém přenosu a pod přísným dohledem veřejnosti. Každá podepsaná smlouva, každá faktura a každá utracená koruna – to vše je zveřejňováno na transparentním webu kraje. Zrušili jsme „trafiky” a neopodstatněné výhody v oblasti bydlení, dopravy a servisu krajských politiků, ale i v dozorčích radách a máme za to, že hospodaření krajských firem hlídají odborníci. Všechny soutěže jsou administrovány odborníky z Krajského úřadu, nikoli externími firmami. V hodnotících komisích mohou zasednout zástupci všech politických subjektů včetně opozice (využívá pouze KSČM). Za účelem rozvoje kraje jsme zřídili Ekonomickou radu Libereckého kraje, kde s hejtmanem a radními spolupracují významní podnikatelé a zaměstnavatelé z regionu, ale i představitelé vysokých škol nebo hospodářských profesních sdružení. Podařilo se nám obnovit fungování krajské tripartity (Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje).

Liberecký kraj vstřícný ke svým obyvatelům

Z obcí, občanů, neziskového sektoru a zaměstnavatelů jsou dnes skuteční krajští partneři. Usilujeme o prosazení jasných pravidel pro spravedlivou podporu venkova, kultury, sportu a neziskového sektoru. Od počátku nasloucháme názorům veřejnosti a snažíme se hledat ta nejlepší možná řešení problémů kraje. Peníze dnes zůstávají tam, kde jsou potřeba a to ve školách, nemocnicích a domovech důchodců. Podařilo se nám také nastavit efektivní a fungující systém údržby a oprav krajských silnic. Při rozhodování musí mít vždy přednost jasná kritéria před známostmi, stranickými knížkami a zákulisními dohodami. Navýšili jsme podporu dobrovolným hasičům, kteří jsou jako první a často jediní připraveni okamžitě pomáhat lidem tam, kde je to potřeba. V jejich podpoře budeme i nadále jednoznačně pokračovat, jakož i ve spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému. Díky upraveným dotačním titulům je možné podporovat i neziskový sektor. Každému jednání Sdružení obcí Lk je přítomen hejtman nebo jeden z náměstků, organizujeme pravidelné semináře a informační setkání pro starosty. V rámci transformace sociálních služeb máme připraveny další 4 velké projekty. Investujeme do zlepšování stavu škol, trváme na udržení jejich stávajícího množství.

Obnova majetku Libereckého kraje a Odpovědné hospodaření Libereckého kraje bez dalšího zadlužování

Za vlády koalice ODS a ČSSD v letech 2005 – 2008 bylo investováno do majetku LK 3,5 mld. Kč a zároveň došlo ke zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 917 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů byl 2 583 mil. Kč.

Za vlády koalice ČSSD a SOS v letech 2009 – 2012 byly investice 4,7 mld. Kč a přitom zvýšení zadluženosti Libereckého kraje o 48 mil. Kč. Výsledek investic po odečtení přijatých dluhů tedy činil 4 652 mil. Kč.

Za současné vlády SLK, ČSSD a ProLK - tedy oproti předchozím údajům jen za 3 roky (2013-2015) se investovalo 5,06 mld. Kč a přitom snížení zadluženosti Libereckého kraje o 404 mil. Kč (z 1 152 186 tis. Kč na 748 279 tis. Kč). Po přepočtu na tři roky včetně odmazání dluhu je i tak součet investic nejvyšší za všechna období - 5 303 mil. Kč.

Odstranění škod na majetku kraje způsobených povodní v roce 2010

Rovněž se snažíme rozptýlit všechny vzpomínky na ničivé povodně – podařilo se nám odstranit veškeré vzniklé škody na majetku. Celkově bylo investováno 1 098 070 865 Kč, z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činila 637 mil. Kč.

Každou z výše uvedených zásad bychom mohli rozvést do dlouhých a detailních textů. Dnes už – po téměř čtyřech letech dennodenní práce na krajském úřadě, umocněné zkušeností čtyř roků v opozici – víme skutečně jasně, že práce nikdy nemůže skončit, protože je stále co zlepšovat, modernizovat, budovat a podporovat. Všechna práce a splněné, které už je dnes za námi vidět, je vlastně i naším novým volebním programem a závazkem, že slíbené myslíme skutečně vážně. Chceme a musíme na ni navázat. Jen stabilní a zodpovědné vedení kraje zaručí kontinuitu projektů a využití veškeré energie pro úspěšnou práci ve prospěch všech občanů Libereckého kraje. Vážíme si každého názoru, i když je třeba zcela odlišný, než je ten náš. Umíme naslouchat a hledat smírné a konstruktivní řešení. Věříme, že se nám právě díky tomu daří a bude i nadále dařit prosazovat náš volební program z roku 2012 obohacený novými zkušenostmi, nápady, ale i potřebami našeho domovského kraje. Letošní kampaň by měla být zaměřena především na regionální témata – stav krajských silnic, dopravní obslužnost, dostupná zdravotnická péče, uspokojivý stav středních škol a vzdělávání a další.