Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 12. 2019

Dne 17. 12. 2019 se konalo poslední Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=380

 1. Bod 34: Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3 Podpora včelařství, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020

  Jedná se o vyhlášení dotací z oblasti životního prostředí a zemědělství – v programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty je k dispozici k rozdělení 1.850.000 Kč, v programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny 2.800.000 Kč, v programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství 300.000 Kč a v programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů 1.300.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je u všech programů 1. – 28. února 2020 a veškeré informace naleznete přímo pod bodem 34.

 2. Bod 36: Vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020

  Dalším programem z oblasti životního prostředí je 8.6 Podpora retence vody v krajině, kde je možnost získat dotace na tvorbu a obnovu přirozených vodních prvků v krajině, obnovu přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulaci odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorbu a obnovu zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy a ochranu před erozí nebo opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žádosti je možné podávat od 1. února do 10. dubna 2020, k rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 8.020.000 Kč.

 3. Bod 39: Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu – účelem podpory může být:

  • obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

  • komplexní úprava návsí, náměstí

  • obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady

  • oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch

  • projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

  • válečné hroby

  K rozdělení je připraveno 25.200.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je 3. 2. – 18. 2. 2020.

 4. Bod 44: Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy

  Tentokrát se jedná o vyhlášení dotačních programů z oblasti dopravy – v programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu je připraveno k rozdělení 5.941.120 Kč, v programu 6.3 – Podpora projektové přípravy je to 2.766.199 Kč. Lhůta pro podání žádostí je u obou programů 20. ledna – 7. února 2020.

 5. Bod 55: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

  Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dalších dotačních programů – tentokrát z oblasti tělovýchovy a sportu. V programu 4.23 Sportovní akce je připraveno k rozdělení 2.770.000 Kč, v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 je to 18.000.000 Kč. Lhůta pro podávání žádosti je u obou programů 27. ledna – 24. února 2020.

 6. Bod 56: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2020

  Další vyhlášení dotačních programů tentokrát z oblasti školství – v programu 4.1 Program volnočasových aktivit je k dispozici 2.350.000 Kč, v programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 300.000 Kč, v programu 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 260.000 Kč a v programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2020 300.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je u všech programů 27. ledna – 7. února 2020.

 7. Bod 66: Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2020

  Jedná se o schválení dotace ve výši 7.900.463,90 Kč Agentuře regionálního rozvoje na poskytování služeb v rámci podnikatelského inkubátoru. Pod bodem 66 naleznete přehled nákladů a výnosů, přehled plnění cílů za rok 2019 i cíle pro rok 2020.

 8. Bod 67: Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Zastupitelé schválili také program na podporu činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. V tomto programu je k dispozici 2.000.000 Kč a lhůta pro podávání žádostí je 20. ledna – 5. února 2020.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.