Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z mimořádného Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17.3.2020

Dne 17. 3. 2020 se konalo mimořádné Zastupitelstvo LK. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=431

 1. Bod 5: Souhlas zřizovatele s výpůjčkou movitého majetku svěřeného školám LK organizacím ADRA, Český červený kříž a Komunitní středisko KONTAKT Liberec za účelem zásobování seniorů v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2

  Jedná se o schválení daru na nákup pohonných hmot za účelem zásobování seniorů ve výši 190.000 Kč organizaci ADRA, o.p.s. a zároveň odsouhlasení případného zapůjčení majetku škol (zejména motorových vozidel), zřizovaných Libereckým krajem, v případě nutnosti také pro účely zásobování.

 2. Bod 6: Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 119/20 – snížení výdajů v kapitole 919 03 – Pokladní správa, navýšení a úprava výdajů v kapitole 931 01 – Krizový fond, řešení krizové situace-nouzový stav 2020 - SARS-CoV

  Zastupitelé tímto bodem schválili použití rezervy krizového fondu ve výši 20.000.000 Kč. Částka bude využita na nákup dezinfekčních prostředků, roušek, respirátorů a dalších prostředků nutných k řešení krizové situace.

 3. Bod 9: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021

  Jedná se o schválení pravidel pro poskytování a čerpání finančních prostředků na podporu sociálních služeb na rok 2021 a to až do výše 10.000.000 Kč. Na základě dobrých zkušeností z předchozích let bude i tentokrát fungovat předfinancování-především neziskové organizace potřebují zajistit krytí osobních nákladů na sociální služby v období, kdy ještě nemají k dispozici finance z MPSV. Veškeré podrobnosti včetně vzorů smluv najdete přímo pod bodem 9.

 4. Bod 12: Změny ve vybraných vyhlášených programech Dotačního fondu Libereckého kraje v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020

  V souvislosti s aktuálním nouzovým stavem schválilo zastupitelstvo změnu vyhlášených programů Dotačního fondu LK – jedná se o prodloužení lhůty pro podání žádostí nově do 21. 4. 2020 u programů 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK, 1.3 – Dotace obcím LK na činnost JPO II, 1.4 – Prevence kriminality.

  U programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a řemesel je nově lhůta pro podání přihlášek 21. 4. 2020 – 6. 5. 2020.

  Program 2.6 místní agenda 21 má nově lhůtu do 24. 4. 2020, stejně jako program 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené a 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů.

  Program 8.6 Podpora retence vody v krajině má prodlouženou lhůtu pro podání přihlášek do 15. 5. 2020.

 5. Bod 13: Změna podmínek vyhlášeného Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2020

  Jedná se opět o posunutí lhůty pro podání žádostí, a to nově od 21. 4. 2020 do 15. 5. 2020.

 6. Bod 14: Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje-oblast podpory regionální rozvoj

  Zastupitelé schválili vyhlášení uvedeného programu, předpokládaný objem určený k rozdělení je 2.700.000 Kč, oprávněnými žadateli mohou být podnikatelské subjekty, které mají sídlo nebo provozovnu v Libereckém kraji. Od roku 2018 byl Regionální inovační program rozšířen o dva nové dotační tituly – k Inovačním voucherům přibyly Technologické vouchery a Startovací vouchery. Inovační vouchery mají za úkol rozšířit spolupráci a transfer znalostí mezi poskytovateli (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a organizace) a podnikatelskými subjekty. V případě startovacích voucherů nemohou subjekty podnikat déle než 3 roky, v případě technologických voucherů mohou žádat i výzkumné organizace. Lhůta pro podání přihlášek je od 1. 5. 2020 do 17. 6. 2020. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 14.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.