Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 12. 2023

Dne 19. 12. 2023 se konalo poslední Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1029;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=11.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 25: ZR-RO č. 389/23 úprava kapitoly 912 09 Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví a poskytnutí investičního příspěvku ZZS LK na projekt PD výjezdová základna Semily

  Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku na přípravu projektu nové výjezdové základny v Semilech v celkové výši 2.298.051 Kč. ZZS LK bude muset současnou výjezdovou základnu v areálu nemocnice Semily opustit, a to z důvodu realizace projektu „Centra rehabilitační péče nemocnice Semily“.

 2. Body 27, 28, 38, 39, 40 a 49 – Dotační tituly – bližší informace naleznete pod jednotlivými body jednání

  Jedná se o schválení:
  Bod 27 - Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
  Bod 28 - Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ v Libereckém kraji pro rok 2023
  Bod 38 - Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládeže – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2024
  Bod 39 - Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích pro rok 2024
  Bod 40 - Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2024
  Bod 49 - Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2024

 3. Bod 37: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026, včetně příloh
  Střednědobý plán je stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti, který mapuje současný stav a vývoj sociálních služeb na svém území. Stanovuje vize, priority a strategické cíle kraje a partnerů pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory sociálních služeb. Střednědobý plán je svými aktivitami provázán se Strategií rozvoje LK, Strategií sociálního začleňování LK, Strategický plánem rodinné politiky LK, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením LK a Plánem protidrogové politiky LK, ve kterých jsou aktivity pro příslušné cílové skupiny rozpracovány podrobněji.

 4. Bod 50: Schválení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 s výhledem do roku 2035“

  Předkládaný dokument je kraj povinen zpracovat v návaznosti na aktualizovaný koncepční dokument České republiky „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 s výhledem do roku 2035“, který schválila Vláda ČR. Celý dokument naleznete pod bodem 50.

 5. Bod 52: Poskytnutí věcného movitého daru za účelem provádění dálkového monitoringu pohybu budov vlivem těžební činnosti v dole Turów

  Zastupitelé schválili poskytnutí věcného movitého daru - tříosých sklonoměrů v počtu 2 ks na každou nemovitost. Nemovitosti se nacházejí v Hrádku nad Nisou v místní části Oldřichov na Hranicích, Uhelné a Václavice a dále v Heřmanicích. V první fázi se jedná o 19 zájemců z řad obyvatel Hrádku nad Nisou a o veřejné subjekty obec Hrádek nad Nisou a obec Heřmanice. Jelikož hodnota poskytovaného věcného movitého daru není zatím známa, a existuje určitá možnost, že by cena jednoho ks sklonoměru mohla přesáhnout 50.000 Kč (a že tedy celková hodnota daru bude v jednotlivém případě přesahovat 100.000 Kč), je pro jistotu předkládáno schválení poskytnutí tohoto daru Zastupitelstvu kraje.

 6. Bod 61 h): Písemné informace: Společný postup Libereckého kraje a Ministerstva dopravy při objednávce vlaků – opakovaná výzva ke spolupráci

  V minulosti proběhla součinnost mezi Ministerstvem dopravy a společností KORID LK, spol. s r.o., jen částečně – v rámci přípravy nového otevřeného zadávacího řízení pro ministerstvem zadávaný provozní soubor s pracovním názvem MINIDEAL na zajištění všech linek dálkové dopravy dotýkajících se Libereckého kraje. MD akceptovalo společné zadání a obnovu vozového parku pro linku L4/R24 na rameni Praha – Mladá Boleslav – Rumburk. Naopak byl ze strany MD jednoznačně a opakovaně odmítnut záměr společného zadání i pro linky L2 Liberec – Děčín a L3 Liberec – Turnov – Jaroměř – Hradec Králové (- Pardubice).

  Navrhovaný postup - Z důvodů co nejlepší koordinace služeb pro cestující na železnici včetně společné obnovy vozového parku jednotným, technicky vzájemně kompatibilním typem vozidel, po informování o aktuálním stavu přípravy, má vedení Libereckého kraje i přes odmítavý postoj Ministerstva dopravy zájem nadále trvat na požadavku koordinovaného postupu zadávaní drážních výkonů v dálkové i regionální dopravě v plném rozsahu původní žádosti, tj. včetně linek L2 Liberec – Děčín a L3 Liberec – Turnov – Jaroměř – Hradec Králové (- Pardubice), a to s datem realizace od prosince 2027. Za účelem dosažení tohoto cíle tento materiál navrhuje znovu apelovat na Ministerstvo dopravy, resp. opakovat výzvu ke vzájemné koordinaci.

 7. Bod 64: ZR–RO č. 429/23 – snížení výdajů kapitoly 931 01 – Krizový fond LK, a navýšení výdajů kapitoly 926 01 – Dotační fond, odbor kancelář hejtmana

  Z programu č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí K jsou jednotky požární ochrany obcí vybavovány např. osobními ochrannými prostředky, věcnými prostředky požární ochrany, požární technikou a slouží také k podpoře oprav hasičských zbrojnic. Pro rok 2024 je celkový finanční objem určený pro vyhlášení programu 16.950.000 Kč. Nejvyšší prioritu tohoto programu (a je nejlépe hodnocen) má účel U1 na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky se státní dotací. V roce 2024 má získat státní dotaci z MV ČR 12 obcí v Libereckém kraji. Každá obec je podpořena finanční částkou 1.500.000 Kč, což celkově činí 18.000.000 Kč. Celkový objem finančních prostředků programu by byl proto vyčerpán pouze pro uspokojení žadatelů v účelu U1. Z tohoto důvodu je navrženo navýšení finančních prostředků o 8.000.000 Kč, které by mohly být použity pro uspokojení žadatelů v dalších účelech. Každoročně bývá v tomto programu cca 180 žádostí o dotaci. Prostředky se uvolní z Krizového fondu Libereckého kraje a převedou se do Dotačního fondu.

 8. Bod 73: Závazek spolufinancování projektu „Rozvoj digitální technické mapy Libereckého kraje – domapování dopravní a technické infrastruktury obcí“

  Zastupitelstvo schválilo závazek předpokládané výše spolufinancování Projektu do výše 15.361.898 Kč a jeho rozložení v letech 2023 – 2030 v případě, že danému Projektu bude schválena dotace z výzvy Národního plánu obnovy a zároveň předpokládané předfinancování Projektu do výše 73.151.892 Kč a jeho rozložení v letech 2023 – 2025.

  V rámci realizace dojde k aktivní pomoci obcím při domapování dopravní a technické infrastruktury (dále jen DTI) v jejich vlastnictví pro splnění povinnosti vložit data do DTM LK. Předmětem nového mapování je zejména uspokojení potřeb obcí, které se stávají od roku 2023 editorem, poskytovatelem, a tudíž významným zdrojem dat o své DTI. Služby informačního systému DTM by v této záležitosti měly být poskytnuty veškerým obcím LK včetně primárního naplnění daty pro spuštění a podporu elektronické agendy „Pasport místních komunikací“. Pro pasportizaci technické infrastruktury se počítá se zřízením jednoduché aplikace umožňující spravovat technickou infrastrukturu obce (veřejné správy) v potřebné kvalitě pro DTM. Liberecký kraj je připraven k integraci jak na centrální informační systém Digitální mapy veřejné správy, tak na pasportizační systémy obcí. Předběžný zájem o integraci a další spolupráci s Libereckým krajem na rozvoji Digitální technické mapy 2. generace potvrdilo cca 130 obcí. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 73.151.892 Kč. Celkové výdaje kraje v rámci spolufinancování projektu v jeho realizační fázi jsou tak předpokládány do výše 15.361.898 Kč. Nezpůsobilý výdaj je DPH.

 9. Bod 76: Úprava podmínek vyúčtování individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu Libereckého kraje

  V současné době jsou ve většině případů při administraci individuálních dotací uzavírány smlouvy, kde finanční výše poskytované dotace není uvedena pouze v absolutní částce, ale zároveň i procentuálním vyjádřením z celkových způsobilých výdajů akce/projektu. V případě, že se v rámci následného vyúčtování ukáže, že celkové způsobilé výdaje byly nižší než plánované výdaje dle žádosti o poskytnutí dotace předložené žadatelem, tak dochází ke krácení poskytnuté dotace z rozpočtu kraje, a to dle nastaveného procentuálního podílu kraje na celkových způsobilých výdajích, dle uzavřené smlouvy. Podmínkou tohoto systému je předložení kompletního vyúčtování dané akce/projektu příjemcem dotace, kdy příjemce předkládá soupisku celkových výdajů a kopie všech účetních dokladů nebo v některých případech soupisku celkových výdajů a kopie účetních dokladů pouze na výdaje hrazené z dotace.

  Zastupitelé tímto bodem schválili návrh, jak tento systém vyúčtování zjednodušit:
  A) příjemci by nemuseli předkládat soupisku celkových výdajů a kopie všech účetních dokladů (nebo v některých případech soupisku celkových výdajů a kopie účetních dokladů pouze na výdaje hrazené z dotace) ale předkládali by pouze soupisku i účetní doklady minimálně do výše poskytnuté dotace z rozpočtu kraje. Tím by došlo ke zjednodušení způsobu vyúčtování jak pro příjemce dotací (nemuseli by již předkládat doklady na 100 % výdajů projektu, ale pouze do výše dotace), tak pro administrátory dotací (nemuseli by kontrolovat doklady na 100 % výdajů projektu, ale pouze do výše dotace).
  B) smlouvy uzavřené s danými příjemci by obsahovaly pouze uvedení částky poskytnuté dotace z rozpočtu kraje (bez uvedení celkových výdajů projektů). Tím by nedošlo ke krácení dotace v případě, že by skutečné výdaje akce/projektu byly nižší než plánované výdaje uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.

  Tento systém by se týkal pouze níže uvedených individuálních dotací:
  1. individuální dotace poskytované jako „záštity s finanční podporou“
  2. individuální dotace uvedené na seznamu „významných akcí Libereckého kraje“, který je schválen zastupitelstvem kraje
  3. individuální dotace, které naplňují definici „významná sportovní akce“ a „významná sportovní akce mimořádné důležitosti“ Plánu rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022- 2025, který je schválen zastupitelstvem kraje

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.