Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 12. 2022

Dne 20. 12. 2022 se konalo 11. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=887;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=11.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 8: Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2023–2028
  Účelem této koncepce je zmapovat oblast kriminality na území Libereckého kraje, zhodnotit výsledky jednotlivých analýz a poskytnout východiska v souvislosti s relevantní prevencí. Cílem je pak vytvoření ustáleného systému prevence kriminality na krajské, okresní a místní úrovni, což v neposlední řadě povede ke snížení míry a závažnosti trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele řešeného území, začlenění prevence kriminality do politik okresů a obcí, spolupráci mezi orgány státní správy, samosprávy, policií, občany, nevládními organizacemi a prohlubování povědomí veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

 2. Bod 20: ZR-RO č. 405/22 – úprava v kapitole 91708 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, z. s.
  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace ve výši 960.000 Kč (z toho částka 360.000 Kč je přebytkem z rozpočtu z roku 2022 – dodatečné snížení výdajů a vratka dotace). Cílem projektu je snížit množství komunálního odpadu získáním nepotřebného nábytku a vybavení domácností od dárců a předáním (po opravě, úpravě či vyčištění) pro opětovné použití. Materiální pomoc je směřována osobám v sociální a finanční nouzi. Pro srovnání - v roce 2021 (3-12/2021) bylo podpořeno 394 osob, v roce 2022 za 10 měsíců už se jedná o 1400 osob, tedy nárůst o 255%. Počet žádostí o materiální pomoc se neustále zvyšuje, pro rok 2023 je tak plánováno rozšíření činnosti provozovny, a to navýšením pracovních úvazků, čímž bude možné rozšířit personál provozovny o druhou přepravní posádku. Zároveň tak bude možné navýšit množství zachráněného vybavení, které by jinak skončilo jako odpad, z 80 tun/rok na 160 tun/rok.

 3. Bod 25: Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2023
  Jedná se o schválení vyhlášení dotačních programů – v programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je připraveno k rozdělení 1.400.000 Kč, v programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny je připraveno k rozdělení 2.500.000 Kč a v programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce 3.000.000 Kč. Žádosti o dotace je možné podávat od 1. 2. 2023, v případě programů 8.1 a 8.2 do 28. 2. 2023, v případě programu 8.3 lhůta končí 31. 5. 2023.

 4. Bod 26: Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2023
  I v tomto případě se jedná o vyhlášení dotačního programu, ve kterém je připraveno k rozdělení 10.600.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 26.

 5. Bod 36: Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
  Další vyhlášení dotačního programu, jehož účelem je obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově. V rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 25.200.000 Kč, žádosti je možné podávat od 23. 1. 2023 do 17. 2. 2023.

 6. Bod 37: Vyhlášení programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory regionální rozvoj
  Výzva je vyhlášena i na podporu mateřských center, jehož účelem je podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Pro úspěšné žadatele je připraveno k rozdělení 2.000.000 Kč, žádosti je možné podávat od 23. 1. 2023 do 10. 2. 2023.

 7. Bod 48: Závazek spolufinancování projektu „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“
  Zastupitelé tímto bodem schválili závazek spolufinancování a to do výše 2.500.800 Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Účelem projektu je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče. Podrobný popis projektu naleznete přímo pod bodem 48.

 8. Bod 50: Vyhlášení programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2023
  Nově bude možné podpořit projekty na doplnění obecního systému o oddělený sběr kovových odpadů a pořízení studie na optimalizaci obecního systému odpadového hospodářství, dále byla zvýšena maximální výše dotace ze 120 tis. Kč na 180 tis. Kč (s ohledem na zvyšování nákladů souvisejících s výstavbou a provozem podporovaných zařízení). U kritérií hodnocení bylo nově doplněno, že v případě rovnosti celkového součtu bodů budou upřednostněny projekty s nižší částkou dotace. Žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat v termínu 1.-28. 2. 2023, k rozdělení mezi žadatele je připraveno 1.850.000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.