Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 12. 2021

Dne 21. 12. 2021 se konalo 11. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=729

 1. Bod 20: Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2022

  Zastupitelé schválili vyhlášení programu, jehož účelem je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin a aktivity organizací sdružující cizince. Lhůta pro podání žádostí je od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022, celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je 1.093.000,- Kč.

 2. Bod 26: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1, 4.3 a 4.7

  Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení uvedených programů – 4.1 - Program volnočasových aktivit, žádosti je možné podávat od 21. 1. do 7. 2. 2022 a celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je 2.010.000 Kč.

  Program 4.3 je Specifická primární prevence rizikového chování, žádosti je možné podávat také od 21. 1. do 7. 2. 2022 a celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je 800.000 Kč.

  Program 4.7 je Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, žádosti je možné také podávat od 21. 1. do 7. 2. 2022 a celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je 400.000 Kč.

 3. Bod 31: Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání

  V rámci programu 7. 6 Řemeslná a zážitková turistika je možné podpořit:

 4. Podpora turistických produktů v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

  Žádosti je možné podávat od 24. 1. do 18. 2. 2022, k rozdělení je připravena částka 1.000.000 Kč.

  V rámci Programu 7.10 je možné žádat o podporu na vybudování karavanových stání, a to pořízením servisní technologie pro obytná vozidla (obytný automobil nebo obytný přívěs = karavan), která zahrnuje výlevku chemických WC, výlevku na šedou vodu, elektrickou a vodovodní přípojku, a případně další vybavovací prvky karavanového stání, a potřebnými souvisejícími terénními úpravami. Žádosti je možné podávat od 24. 1. do 22. 4. 2022, k rozdělení jsou připraveny 3.000.000 Kč.

  • tradiční řemesla – rozvoj ukázek / exkurzí s možností vyzkoušení si daného řemesla pro návštěvníky. Cílem je zvyšování návštěvnosti daných regionů (rozvoj prázdninových + mimosezónních nabídek)

  • zážitkové programy – workshopy, dílny, únikové hry, prohlídky apod., a to i v online podobě

  • tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků

  • rozvoj online forem propagace a marketingu

  • tvorba audio průvodců, mobilních aplikací

 5. Bod 33: Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2022

  V rámci tohoto programu je možné žádat o dotaci na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje a dále na restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděné osobami s povolením k restaurování zapsanými v Seznamu osob s povolením k restaurování, který vede ministerstvo kultury. Žádosti je možné podávat od 24. ledna do 14. února 2022, k rozdělení jsou připraveny 3.000.000 Kč.

 6. Bod 39: Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 - „Rozvoj cyklistické dopravy“ a programu 6.3 - „Podpora projektové přípravy“

  V rámci programu 6.1 je možné žádat o dotace na podporu výstavby, rekonstrukci, údržbu a opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek. Lhůta pro podávání žádostí je od 24. ledna – 7. února 2022, k rozdělení je připraveno 4.600.000 Kč.

  V programu 6.3 je možné žádat o dotace na podporu projektové přípravy výstavby, rekonstrukce, oprav pozemních komunikací pro cyklodopravu, Stezek pro cyklisty (C8), Stezek pro chodce a cyklisty (C9, C10), zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek. Lhůta pro podávání žádostí je také od 24. ledna – 7. února 2022, k rozdělení je připraveno 2.000.000 Kč.

 7. Bod 44: Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022

  Jedná se o vyhlášení programů:

  Bližší informace ke všem vyhlášeným dotačním programům najdete pod jednotlivými body zde: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=729

  • 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - podpora činnosti středisek ekologické výchovy a ekoporaden, podpora škol a odborných organizací v oblasti environmentálního vzdělávání, osvětová a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (vč. včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků)

   Lhůta pro podávání žádostí je 1. - 28. února 2022, k rozdělení je připraveno 1.400.000 Kč

  • 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny – zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat, údržba a obnova drobných památek v krajině

   Lhůta pro podávání žádostí je 1. - 28. února 2022, k rozdělení je připraveno 3.000.000 Kč

  • 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce - podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev, rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny, zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství, zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí

   Lhůta pro podávání žádostí je 1. února – 29. dubna 2022, k rozdělení je připraveno 3.000.000 Kč.

  • 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů - aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, vznik a provoz prodejen „bez obalu“ opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní výdaje provozovny, výdaje na publicitu), pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně.

   Lhůta pro podávání žádostí je 1. - 28. února 2022, k rozdělení je připraveno 2.000.000 Kč.

  • 8.6 Podpora retence vody v krajině - tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině, obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy a ochrana před erozí, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích.

   Lhůta pro podávání žádostí je 1. února – 29. dubna 2022, k rozdělení je připraveno 9.500.000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.