Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 6. 2022

Dne 21. 6. 2022 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=823

 1. Bod 8: ZR-RO č. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2
  Jedná se o schválení poskytnutí dotací z programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v úhrnném objemu do výše 1.152.822 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 8.

 2. Bod 12: ZR-RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitra
  Zastupitelé schválili poskytnutí účelových investičních dotací ve výši 7.761.871 Kč pro jednotky požární ochrany (SDH). Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 12.

 3. Bod 32: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023
  Kraje musí nejpozději do 31. 7. 2022 odeslat na MPSV žádost o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2023. Liberecký kraj bude pro rok 2023 žádat o částku 1.301.352.131 Kč. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny zařazené sociální služby do krajské Základní sítě sociálních služeb. Požadavek kraje vychází ze skutečné nákladovosti sociálních služeb za rok 2021 a požadavku poskytovatelů sociálních služeb na rok 2022. V návrhu je kalkulován možný nárůst nákladovosti sociálních služeb v souvislosti s navyšováním odměňování profesí v sociálních službách, růst cen základních vstupů (energií, potravin atd.), a zároveň je zohledněno i navýšení na straně výnosové za úhradu pobytu a stravy.
  Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023, budou moci žadatelé o finanční podporu vkládat své žádosti prostřednictvím počítačového programu v termínu od 17. října 2022 do 16. listopadu 2022.

 4. Bod 50: Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
  Statutární město Liberec jako nositel „Integrovaných územních investic (ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou“ vyhlásilo výzvy k předkládání projektových záměrů do jednotlivých tematických oblastí ITI. Zastupitelstvem kraje byl schválen souhrn možných projektových záměrů Libereckého kraje, u nichž rada kraje schválila předložení do uvedených výzev ITI.
  Jedná se o schválení následujících projektových záměrů:
  a) „Central Station – Krajský terminál Liberec“ (vybudování nového autobusového nádraží včetně přestupního terminálu)
  b) „Parkovací dům“ (výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti nového autobusového nádraží v Liberci
  c) „Zastávkové informační systémy v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou“
  d) „Telematika na Ještědu“
  e) „Domov a Centrum aktivity, p. o. v Hodkovicích nad Mohelkou – výstavba nového areálu pro komunitní bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením“
  f) „Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – výstavba multislužbového zařízení ve Vratislavicích nad Nisou pro osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchami autistického spektra“
  g) „Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní galerie Liberec“
  h) „Restaurování sbírkových předmětů“
  i) „Navigační systém Křišťálového údolí“
  j) „Vytvoření metodického centra pro digitalizaci sbírkových předmětů“
  k) „Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea“
  l) „Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec“
  m) „Revitalizace muzejního parku (Severočeské muzeum v Liberci)“
  n) „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. Etapa“

 5. Bod 55: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2022
  Zastupitelé tímto bodem schválili Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje s platností od 1. 7. 2022. Změna Ceníku IDOL je realizována v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o zavedení slev jízdného pro osoby s přiznanou invaliditou 3. stupně. Sleva jízdného se zavádí ve výši 50 % ze základního jízdného. Záměr zavést uvedenou slevu byl původně plánován na 1. 4. 2022, ale z důvodu nevyřešení vzniku dokladu prokazujícího nárok na uvedenou slevu, byl termín odložen.
  Změna Ceníku IDOL zahrnuje také úpravu jízdného mezinárodní turistické jízdenky EURONISA-Ticket+. Ceník jízdného mezinárodní jízdenky je tvořen organizátory dopravy německého dopravního svazu ZVON a Libereckého kraje, společností KORID LK. Jízdenka EURO-NISA-Ticket+ je nadstavba integrovaných tarifů s jednotnou platností na území Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa s přesahy v rámci tarifního území IDOL až do Středočeského kraje. V roce 2021 byla stanovena nová cenová hladina s platností předem definovaných úprav jízdného na následující 4 roky s termínem vždy k 1. 7. Ke změnám tak dochází synchronizovaně v ČR, Německu i Polsku (jízdenka se prodává ve třech měnách).

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.