Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 se konalo 8. zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=693

 1. Bod 11: Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – I. aktualizace pro rok 2022

  Jedná se o schválení aktualizace na základě Výzvy pro poskytovatele sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022. Oproti roku 2021 dojde v příštím roce k navýšení o 48 lůžek na 2543 lůžek.

 2. Bod 14: Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup akcií společnosti MMN, a.s.“ a souhlas s majetkovým vstupem Libereckého kraje do MMN, a.s.

  Hlavním smyslem zamýšlené transakce majetkového vstupu LK do akciové společnosti MMN, a. s. je posílení strategického vlivu Libereckého kraje na výkon zdravotních služeb v rámci Libereckého kraje, zajištění možnosti podílet se na řízení struktury péče páteřního poskytovatele zdravotních služeb v kraji a vytvoření podmínek nejen pro prostou reprodukci v této páteřní nemocnici, ale i pro její samostatný rozvoj. Pro MMN přináší vstup LK do vlastnické struktury lepší podmínky pro vyjednávání se zdravotnímu pojišťovnami i lepší záruky pro jednání s bankami o úvěrování investičních záměrů v budoucnu, výhodnější postavení pro podporu zájmů MMN při vyjednávání s centrálními orgány, s evropskými institucemi. Tato transakce zajistí alespoň část finančních prostředků na zajištění zdravotní péče pro občany východní části Libereckého kraje a částečně i o občany severozápadní části Královéhradeckého kraje.

  Zastupitelé proto schválili majetkový vstup Libereckého kraje formou nákupu 8.168 ks akcií společnosti od akcionáře město Jilemnice a 4.398 ks akcií od akcionáře město Semily, za cenu 12.084 Kč za jednu akcii společnosti, s tím, že kupní cena bude hrazena oběma akcionářům v osmi splátkách počínaje rokem 2021 a dále o příplatku mimo základní kapitál společnosti MMN, a.s., v celkové částce 32.965.616,52 Kč, která bude hrazena v osmi splátkách.

  MMN, a. s. vznikla k 1. 1. 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Základní kapitál společnosti MMN, a. s. činí 750.000.000 Kč a je rozdělen na 75.000 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Město Jilemnice vlastní 65% akcií (tj. 48.750 akcií) a město Semily 35% (26.250 akcií). Záměrem spojení obou nemocnic bylo zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče ve východní části Libereckého kraje, zajištění vyšší finanční a majetkové stability nového subjektu a silnější vyjednávací pozice vůči spolupracujícím subjektům. Spojení obou nemocnic bylo v souladu s "Koncepcí zdravotních služeb v lůžkových zařízeních LK". MMN, a.s. poskytuje standardní nemocniční péči přibližně 100 tisícům obyvatel své přirozené spádové oblasti Jilemnicka a Semilska, a dále části Jablonecka, Vrchlabska, Novopacka a Jičínska. MMN je tak nejvýznamnější zdravotnické zařízení okresu Semily. Její hlavní činností je poskytování zdravotnických služeb v segmentech ambulantní, lůžkové, lékárenské, diagnostické, komplementární a další zdravotní péče, dále zajišťuje odbornou výchovu a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků a další související podpůrné technickohospodářské činnosti.

 3. Bod 16: Program na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“

  Jedná se o vyhlášení nového programu na podporu provozu venkovských prodejen Libereckého kraje, jehož účelem je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Maximální výše dotace činí 100.000 Kč, lhůta pro podávání žádostí je 23. 10. – 8. 11. 2021. Další podrobné informace naleznete přímo pod bodem 16.

 4. Bod 17: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.6 - Podpora místní agendy 21

  Jedná se o schválení dotací v celkové výši 493.370 Kč jedenácti úspěšným žadatelům, jejichž projekty jsou v rámci programu zaměřeny na popularizaci a propagaci konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

 5. Bod 18: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 288/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

  Zastupitelé tímto bodem schválili rozdělení částky 1.647.627,15 Kč mezi 42 úspěšných žadatelů v rámci programu, jehož účelem je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 18.

 6. Bod 24: Projednání a schválení koncepce „Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 2021+“

  Schválený materiál je koncepčním dokumentem ochrany přírody a krajiny na krajské úrovni, který pořizuje a schvaluje samospráva kraje. Jde o střednědobý strategický dokument, který na základě analýzy stavu přírody a krajiny a trendů jejího vývoje na území Libereckého kraje formuluje cíle, úkoly a opatření pro období 2021+, které mají přispět k udržení příznivého stavu přírody a krajiny i k jeho zlepšování a rozvoji. Kompletní materiál najdete přímo pod bodem 24.

 7. Bod 30: Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  Zastupitelstvo vzalo tímto bodem na vědomí záměr Města Frýdlant majetkově vstoupit do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. formou úpisu nových akcií a splacení jejich emisního kurzu vnesením nepeněžitého vkladu a zároveň deleguje Martina Půtu na jednání valné hromady KNL a ukládá mu, aby hlasoval pro navržená usnesení valné hromady a učinil prohlášení o vzdání se přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti Krajská nemocnice Liberec za akcionáře Liberecký kraj.

  Časová náročnost majetkového vstupu je v optimální variantě cca 6 až 8 týdnů, město Frýdlant se tedy může stát akcionářem ještě v tomto roce, což je v souladu s požadavky představenstva společnosti, s ohledem na daňové a právní konsekvence. Aby bylo možné celý proces zvládnout v uvedených termínech je třeba, aby se všichni akcionáři, tj. Liberecký kraj, statutární město Liberec a město Turnov, vzdali se na valné hromadě výslovně přednostního práva na upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu. Před valnou hromadou musí tedy zastupitelstva všech tří stávajících akcionářů rozhodnout o vzdání se tohoto práva.

  Vstup města Frýdlant formou vložení vybraných nemovitostí je završením procesu, který započal v roce 2019 odkupem společnosti Nemocnice Frýdlant s. r. o. Krajskou nemocnicí Liberec a.s. od společnosti EUC a.s., přičemž Nemocnice Frýdlant s. r. o. nakonec k 1.1.2020 zanikla sloučením s nástupnickou společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. Pod Krajskou nemocnicí Liberec a.s. tak dojde ke spojení jak činností, majetku a vybavení, které původně provozovala Nemocnice Frýdlant s. r. o., tak nemovitostí, které společnosti pronajímalo město Frýdlant.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.