Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 10. 2019

Dne 22. 10. 2019 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=358

 1. Bod 29: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 351/19 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.6 Podpora retence vody v krajině v roce 2019

  Jedná se o rozdělení částky 6.000.000 Kč v rámci uvedeného programu, jedenácti úspěšným žadatelům, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 29.

 2. Bod 38: Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele

  Zastupitelstvo schválilo záměr zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele společnosti Autobusy LK a zároveň vzalo na vědomí materiál „Návrh postupu vč. reálného harmonogramu přípravy vedoucí k zajištění dopr. obslužnosti oblasti Českolipska vnitřním dopravcem“, který obsahuje konkrétní nutné kroky k právnímu naplnění a dokončení transakce nákupu části závodu ČSAD Česká Lípa a.s. Dopravní obslužnost prostřednictvím vnitřního dopravce lze pro oblast Českolipska zahájit nejdříve v prosinci 2020, nejpozději však v prosinci 2021

 3. Bod 47: Návrh podpory Libereckého kraje k pozměňovacímu návrhu senátora Ing. Michaela Canova na změnu zařazení měst Hrádek nad Nisou a Chrastava, obcí Bílý Kostel, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice ze senátního obvodu č. 36 Česká Lípa do senátního obvodu č. 34 Liberec

  Zastupitelstvo Libereckého kraje podporuje žádost senátora za senátní obvod č. 34 Liberec Ing. Michaela Canova o podporu pozměňovacího návrhu jím předkládaného Senátu Parlamentu České republiky na změnu zařazení měst Hrádek nad Nisou a Chrastava a obcí Bílý Kostel, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice ze senátního obvodu č. 36 Česká Lípa do senátního obvodu č. 34 Liberec. Žádost senátora Ing. Michaela Canova je přílohou bodu č. 47, stejně jako podpůrná stanoviska zastupitelstev měst a obcí, kterých se žádost týká.

 4. Bod 49: Záměr Libereckého kraje – majetková účast ve společnosti MMN, a.s.

  Komentář hejtmana Martina Půty k tomuto bodu: „Roztříštěná majetková struktura páteřních nemocnic je jedním z největších problémů zdravotnictví v Libereckém kraji. Hlavním cílem majetkového vstupu do MMN je lepší spolupráce nemocnic, a to zejména v oblasti rozsahu a kvality zdravotní péče. Malé nemocnice v menších městech nemohou dlouhodobě v systému českého zdravotnictví ekonomicky ustát rozdíl mezi nižšími příjmy a očekáváním zaměstnanců“.

 5. Bod 53: Záměr Statutárního města Liberec na Modernizaci skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd

  Zastupitelé tímto bodem schválili záměr finanční spoluúčasti ve výši 5.000.000 Kč na projekt Statutárního města Liberec „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a zefektivnění zimního provozu instalací nové ledové nájezdové stopy. Projekt bude realizován v průběhu roku 2020. Celkové náklady projektu činí 30 mil. Kč. V případě schválení spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje a v případě schválení dotace na projekt ze strany MŠMT, by struktura financování projektu byla následující:

  50% ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (15 mil. Kč)

  25% z vlastních zdrojů žadatele o dotaci, tj. z rozpočtu SML (7,5 mil. Kč)

  25% z rozpočtu Libereckého kraje (7,5 mil. Kč)

  SML jako žadatel o dotaci nemá dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování projektu v plné výši 50% z celkových nákladů (15 mil. Kč) a proto SML žádá Liberecký kraj o spolufinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje. Díky modernizaci můstků budou pořádány mezinárodní závody světové úrovně, které mají významný mediální zásah a budou sloužit pro efektivní propagaci Libereckého kraje v ČR i v zahraničí.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.