Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 12. 2020

Dne 22. 12. 2020 se konalo poslední Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=569

 1. Bod 11: Pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v Senátu

  Již v minulém období zastupitel Libereckého kraje Michael Canov zastupoval hejtmana na jeho žádost při jednání ve výborech a klubech Senátu při projednávání zákonodárné iniciativy Libereckého kraje ohledně novely zákona o rozpočtovém určení daní na navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %. Obdobné se dělo ohledně projednávání negativního vlivu záměru "Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów". Podobné případy mohou nastat i v budoucnu. Například v současnosti je v Poslanecké sněmovně zákonodárná iniciativa Libereckého na novelu zákona dotýkající se bytových družstev, která by se následně do Senátu měla dostat. Plnění tohoto zastupování je bez jakýchkoli nákladů ať přímých či nepřímých pro Liberecký kraj.

 2. Bod 12: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

  Zastupitelé tímto bodem schválili rozpočet na rok 2021:

  • celkový objem zdrojů ve výši 3.277.476.990 Kč sestávající z příjmů ve výši 3.187.476.990 Kč a disponibilních zdrojů roku 2020 ve výši 90.000.000 Kč
  • celkový objem výdajů ve výši 3.201.041.990 Kč a kladné saldo ve výši 76.435.000 Kč, určené k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů na silnicích Libereckého kraje

  Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 12.

  Připojujeme komentář předsedkyně Klubu zastupitelů SLK Leny Mlejnkové:

  "Rozpočet je sestaven i s ohledem na daňový balíček, o kterém jedná Poslanecká sněmovna a který vnáší všeobecnou velkou nejistotu do plánování investic a samotného provozu kraje a jeho organizací.

  Snažili jsme se najít rezervy v provozu i v investičních akcích a budeme muset hledat finance na propady v dopravě a dalších oblastech. Dotační fondy jako zásadní podpora rozvoje našeho regionu jsou v tuto chvíli velmi ohroženy a v částečné výši jsou finance alokovány v rezervě. Zásadní bude nejen výsledek hospodaření letošního roku, ale také rozhodnutí sněmovny."

  Připojujeme komentář Martina Půty: "Hledali jsme provozní úspory, do dotačního fondu se budeme snažit peníze vrátit z hospodářského výsledku. Investice budou i dále naší prioritou včetně silnic."

 3. Bod 38: Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2020)

  Zastupitelstvo vzalo na vědomí dokument, který zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, ekonomického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se Libereckého kraje týká přímo, a to jak majetkově, tak legislativně. Cílem "Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje" je soustředění všech dostupných a na sobě závislých informací pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje. Dále pak zhodnocení soustředěných informací, které povedou ke zkvalitnění dopravní infrastruktury tak, aby bylo zajištěno napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou síť, a současně byla optimalizována vnitřní (krajská) dopravní obsluha území z hlediska životních podmínek občanů kraje, bezpečnosti a ochrany uživatelů, ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova.

  Kompletní dokument včetně map a dalších příloh naleznete přímo pod bodem 38 (https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=569)

 4. Bod 47: Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., pořízeného z veřejné sbírky "Liberecký kraj sobě! Covid-19"

  Zastupitelé schválili darování Automatického izolátoru nukleových kyselin a ZyBio EXM3000 a Izolačního kitu nukleových kyselin pro EXM3000 pořízených z veřejné sbírky "Liberecký kraj sobě! Covid19" Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Tyto přístroje slouží k izolaci a purifikaci nukleových kyselin a jejich cena byla 343 059, 20 Kč včetně DPH.

 5. Bod 48: Darování zdravotnického vybavení Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Krajské nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., pořízeného z veřejné sbírky "Liberecký kraj sobě! Covid-19"

  Zastupitelé schválili darování přístroje Humid BH – Hihg flow jednotky, desinfikátoru, včetně stojanu, v celkovém počtu 6 kusů pořízených z veřejné sbírky "Liberecký kraj sobě! Covid-19":

  • Nemocnici s poliklinikou, a.s., Česká Lípa – 2 kusy
  • Krajské nemocnici Liberec, a.s – 2 kusy
  • Nemocnici Jablonec nad Nisou – 2 kusy

  Pořizovací cena těchto přístrojů činila 488 438, 28 Kč včetně DPH.

Pozn. Brožura Libereckého kraje 2020 – již 8 let skládá vedení kraje účty za svou práci, informační materiál včetně čísel a dalších údajů naleznete zde:
https://poradenstvi.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1087810/2020-12-10%2021:53:44.000000

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.