Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 9. 2020

Dne 22. 9. 2020 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-skupiny.html?id=1&first=1

 1. Bod 9: Návrh zákona kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  Statutární město Liberec aktuálně řeší právní problematiku při převodu podílů města v bytových domech pořízených z dotací Státního fondu rozvoje bydlení Protože se popsaná problematika týká desítek tisíc lidí v cca 23 tisících bytů různých obcí, rozhodl se kraj podpořit obce v této situaci prostřednictvím zákonodárné iniciativy. Změnou zákona obce získají bezpečnou cestu pro narovnání vlastnických vztahů u těchto bytů, které vznikly v letech 2000 - 2007 částečně z dotací SFRB, na které bylo přiděleno zhruba 8 miliard Kč. Předkládaný návrh zákona je koncipován tak, aby bylo obcím dáno oprávnění nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na krytí části nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, bude-li taková majetková dispozice vést k uspokojování bytových potřeb nabyvatele tohoto majetku a explicitně se uvádí, že tímto postupem nedochází k porušování povinnosti obce nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře. Zároveň dochází k novele zák. o obcích a zák. o hlavním městě Praze, v nichž se doplňuje věta, dle níž porušením povinnosti obce nakládat se svým majetkem hospodárně a účelně je nejen postup, který je odůvodněn jiným důležitým zájmem obce (stávající znění), ale i postup, kdy odlišný postup obcím umožňuje jiný právní předpis.V neposlední řadě je navrhována změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tak, že příjem nájemníků a členů bytových družstev z nabytí vlastnického práva k majetku obce získaného s využitím dotace poskytnuté na výstavbu nájemních bytů se navrhuje osvobodit od daně z příjmů. Navrhovaný postup podporuje i Svaz měst a obcí

 2. Bod 21: Poskytnutí finančního daru čtyřem krajským páteřním nemocnicím - rozdíl PCR testů u samoplátců

  Zastupitelé tímto bodem schválili:

  • poskytnutí finančního daru ve výši 359.136 Kč Krajské nemocnici Liberec

  • poskytnutí finančního daru ve výši 305.892 Kč Nemocnici Jablonec nad Nisou

  • poskytnutí finančního daru ve výši 99.180 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa

  • poskytnutí finančního daru ve výši 73.080 Kč MMN, a.s.

  Jedná se o dorovnání rozdílu mezi původní kalkulací za PCR testy u samoplátců ve výši 2.800 Kč a regulovanou cenou ve výši 1.756 Kč za období od 14. 5. do 30. 6. 2020. Rozdíl činí 1.044 Kč za jeden test. Celkem bude nemocnicím vyplacena částka 837.288 Kč za 802 provedených testů.

 3. Bod 22: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 282/20 – snížení výdajů v kapitole 914 12 – Působnosti, odbor informatiky, a navýšení výdajů v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a rozhodnutí o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje Římskokatolické farnosti Hejnice

  Zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.000.000 Kč na zhotovení nové repliky báně nad kopulí, opravu poškozené hrotnice, montáž makovice a korouhve nad lucernou kopule chrámu Navštívení P. Marie v Hejnicích. Celkový rozpočet projektu je 2.354.478,50 Kč vč. DPH. Dotace Libereckého kraje tak bude činit maximálně 42,47 % z celkových výdajů projektu. Zároveň vlastník podal písemnou žádost o finanční podporu na Biskupství litoměřické. Dále se obrátil se žádosti o finanční dotaci na Ministerstvo kultury, a to do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020. V letošním roce jsou však dotační prostředky z rozpočtu Ministerstva kultury již zcela vyčerpány. Dále se vlastník snaží o získání financí formou darů. V případě, že se vlastníkovi podaří získat větší část finančních prostředků, než je rozdíl mezi celkovou cenou opravy a 1 mil. Kč, bude o tuto částku dotace Libereckého kraje ponížena.

  V listopadu 2019 došlo následkem silného větru došlo k odlomení kovové hrotnice s korouhví a monogramem a vlivem odlomení došlo k promáčknutí makovice. Ještě téhož dne byla kovová hrotnice s korouhví, makovicí a monogramem sejmuta a snesena do ambitu kostela. Začátkem února 2020 se přistoupilo k restaurování této části, které bylo dokončeno v květnu tohoto roku. Následně se v červenci 2020 přistoupilo k odkrytí samotné báně nad kopulí, aby mohla být zrestaurovaná část hrotnice osazena na původní místo, do dřevěné části hrotnice upevněné v báni. Při rozkrytí bylo zjištěno značné poškození všech dřevěných prvků, nejen samotné dřevěné části hrotnice, ale i ostatních konstrukčních prvků zajišťujících stabilitu hrotnice v báni a samotné konstrukce báně, která je silně napadena dřevokazným hmyzem a hnilobou.

 4. Bod 35: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 296/20, snížení výdajů v kapitole 914 08 - Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 934 08 - Lesnický fond, zajištění financování dotačního programu LF pro rok 2020

  Jedná se o schválení doplnění finančních prostředků do Lesnického fondu o 800.000 Kč (výdaje jsou kryty z finančních prostředků v rámci resortu).

 5. Bod 59: Schválení poskytnutí daru nanofiltrů obcím v Libereckém kraji pro zabezpečení ochrany zdraví občanů

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí daru 317.000 ks nanofiltrů v celkové hodnotě 2.824.470,00 Kč (8,91 Kč/ks) deseti obcím Libereckého kraje pro zabezpečení ochrany zdraví obyvatel (Cetenov, Frýdlant, Jablonec n. N., Janův Důl, Jilemnice, Kruh, Liberec, Pulečný, Semily, Turnov). Všechny obce v Libereckém kraji byly obeslány s dotazem, kolik nanofiltrů požadují. S žádostí o nanofiltry se přihlásilo 77 obcí. Celkem požadovaly 432.000 ks nanofiltrů v celkové hodnotě 3.849.120,00 Kč. U části z těchto obcí v Libereckém kraji nepřesáhl věcný dar v tomto roce hodnotu 100.000,00 Kč, o těchto tak rozhodla Rada Libereckého kraje dne 14. 9. 2020. Obce, jejíž věcné dary v tomto roce přesáhly 100.000,00 Kč, jsou postoupeny zastupitelstvu kraje.

 6. Bod 65: Úprava vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III.

  Program „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ byl vyhlášen dne 15. 7. 2019 s příjmem žádostí od 23. 9. 2019 do 30. 11. 2020 se 100 % financováním z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V první polovině roku 2020 Liberecký kraj vyjednal s Ministerstvem životního prostředí možnost financování zásobníku projektů programu Kotlíkové dotace z 1. výzvy Ministerstva životního prostředí z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Po předložení projektové žádosti dne 20. 7. 2020, Státní fond životního prostředí schválil projekt k financování a dne 11. 8. 2020 byla vydána Registrace akce v maximální výši 55.483.106 Kč. Následně, na základě žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace byl vydán právní akt na požadovanou částku 28 069 853,00 Kč. Částka uvedená v Rozhodnutí vyplývá z předložených projektových žádostí, které Liberecký kraj k datu 30. 6. 2020 evidoval v zásobníku projektů. Další žádosti o vydání dalších Rozhodnutí až do výše uvedené v Registraci akce bude Liberecký kraj předkládat dle finanční výše žádostí o dotace sebraných v následujících měsících do zásobníku projektů programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.