Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 2. 2022

Dne 22. 2. 2022 se konalo druhé Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=767

 1. Bod 8: Poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000.000 Kč na projekt „Dlouhodobá podpora HZS LK“. V rámci dotace bude pořízeno 5 sad aku hydraulického vyprošťovacího zařízení pro zásahy u dopravních nehod, pořízení 2 osvětlovacích LED balónů s příslušenstvím na osvětlení prostorů zásahu a provedení celkové opravy (repase) žebříku AZ30 Camiva na stanici Tanvald.

 2. Bod 9: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bankovního úvěru za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.
  Zastupitelé tímto bodem vzali na vědomí vyhodnocení nabídek k poskytnutí bankovního úvěru Libereckému kraji za účelem financování 1. etapy modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s. - Projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ včetně pořadí jednotlivých uchazečů dle poptávkové dokumentace zpracované a na základě poptávkového řízení organizovaného společností Deloitte Advisory s. r. o. a zároveň schválili výběr nejvýhodnější nabídky na poskytovatele bankovního úvěru od uchazeče Komerční banka a.s. s modelovou nabídkovou cenou 295.600.000 Kč, a to na základě vyhodnocení a stanovení pořadí od společnosti Deloitte Advisory s. r. o.

 3. Bod 25: ZR-RO č. 61/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dílčí rozdělení finančních prostředků kapitoly 313 - MPSV v rámci stavu rozpočtového provizoria 2022
  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v rámci stavu rozpočtového provizoria v úhrnném objemu 102.805.836 Kč. Seznam příjemců dotací naleznete přímo pod bodem 25.

 4. Bod 34: Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu LK - Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální rozvoj
  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení uvedeného programu, jehož účelem je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 3. do 20. 4. 2022, k rozdělení je připraveno celkem 600.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 34.

 5. Bod 35: Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu LK – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
  Jedná se o vyhlášení programu na podporu regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Žádosti je možné podávat od 28. 3. do 11. 4. 2022, k rozdělení je připraveno 1.400.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 35.

 6. Bod 41: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 4. 2022
  Změna Ceníku IDOL je realizována v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o snížení slev jízdného pro žáky od 6 do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Vláda ČR se v rámci úspor rozhodla ceny sníženého jízdného zvýšit – od 1. 4. 2022 budou slevy jízdného sníženy z původních 75 % na 50 %. Ministerstvo dopravy ČR uvádí, že se úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,88 miliardy Kč v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných slev od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům přes 14 miliard Kč. Nově upravené slevy by měly vyjít státní rozpočet až na 3,9 miliardy Kč.
  Změny v tarifu:

  • od 1. 4. 2022 se sníží stávající slevy u slevových kategorií cestujících ze 75 na 50 %

  • sjednocují se podmínky pro cestování dětí ve vlaku i autobuse (všechny děti do 6 let věku zdarma);

  • rozšiřuje se sleva pro invalidy 3. stupně, kteří zatím neměli nárok na slevu (sleva 50 % z ceny obyčejného/základního jízdného)

  • sleva ve výši 75 % zůstává pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

  Kompletní ceník naleznete přímo pod bodem 41.

 7. Bod 45: Návrh zastupitelského klubu SLK na podporu zachování stavebních úřadů nejen na ORP, ale i na obcích II. Typu
  Zastupitelé vzali na vědomí plán Ministerstva pro místní rozvoj na strukturu stavebních úřadů, nesouhlasí se zachováním stavebních úřadů pouze na obcích III. typu (ORP) s pouhými detašovanými pracovišti na vybraných obcích II. typu a vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v rámci revize stavebního zákona byl zachován smíšený model výkonu stavební agendy v obcích, s tím, že bude zachován nejen na obcích s rozšířenou působností (III. typu), ale i na obcích s pověřeným obecním úřadem ORP (II.), (namísto plánovaných detašovaných pracovišť). Zastupitelstvo kraje navrhuje, aby bylo zvýšeno výkonnostní hodnocení započitatelných úkonů pro stávající stavební úřady a zvýšil se tak počet zachovaných stavebních úřadů v přenesené působnosti na obcích a jejich dostupnost pro občany.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.