Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 4. 2019

Dne 23. 4. 2019 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=273

 1. Bod 26: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 122/19 – úprava kapitol 914 07 – Působnosti a 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Memorandum o skalních městech

Liberecký kraj dlouhodobě spolupracuje s okolními kraji na rozvoji a podpoře cestovního ruchu. Jedním ze spojujících prvků jsou i pískovcová skalní města, která představují unikátní turistický cíl na území všech krajů. Z tohoto důvodu uzavřel Liberecký kraj v roce 2017 spolu s partnery Memorandum o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České republice“, jehož cílem je vytvoření národního konkurenceschopného produktu „Pískovcová skalní města České republiky“. V roce 2018 došlo k uzavření dodatku o prodloužení doby trvání Memoranda o spolupráci v letech 2019 – 2022 včetně finančního plnění 75.000 Kč bez DPH. Tímto bodem zastupitelé schválili úhradu tohoto plnění – 90.750 Kč včetně DPH.

 1. Bod 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 132/19 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských center

Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotací ve výši 2.549.989 Kč na podporu činnosti mateřských center. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 30.

 1. Bod 33: Plán rozvoje sportu Libereckého kraje 2018–2021 – úprava seznamu tradičních akcí

Jedná se o aktuální „Seznam významných akcí podporovaných Libereckým krajem“, kde u některých akcí nově upraveny výše dotací. Seznam naleznete přímo pod bodem 33.

 1. Bod 40 i): Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení dalšího ročníku soutěže, která se pořádá od roku 2013 a v rámci které už bylo oceněno 12 kronikářů. Nejúspěšnější kronikáři získají za své kroniky v každé kategorii kromě diplomu finanční ocenění: 1. místo: 5.000 Kč, 2. místo: 3.000 Kč, 3. místo: 1.500 Kč. Písemné přihlášky musí být zaslány do 31. května 2019. Podrobné informace a přihlášku naleznete přímo pod bodem 40 i).

 1. Bod 42: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 142/19 – zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2018 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2019

Jedná se rozdělení částky 235.500.000, která zůstala z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje z roku 2018 na jednotlivé projekty, jejichž kompletní seznam naleznete přímo pod bodem 42.

 1. Bod 44: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 152/19 – snížení výdajů kapitoly 920 01 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář hejtmana a navýšení výdajů kapitoly 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví, navýšení základního jmění na nákup Nemocnice Frýdlant a kapitoly 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje a naplnění Memoranda o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko

Zastupitelé tímto bodem schválili záměr odkoupení Nemocnice Frýdlant s. r. o., kterou od roku 2013 vlastní a provozuje společnost EUC (v minulosti Euroclinicum). Kupní cena je stanovena na 8.639.126,82 Kč, novým provozovatelem Nemocnice (kromě nemocniční lékárny, kterou bude až do roku 2030 provozovat EUC) bude Krajská nemocnice Liberec. Ta by měla v budoucnu zajistit následující služby:

 • Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky;
 • Specializovanou ambulantní péče
 • LSPP+ po dobu dvacet čtyři (24) hodin s expektačními lůžky;
 • Operativu v oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní péče na lůžku
 • Diagnostiku – RTG, SONO

Ve Frýdlantském výběžku žije téměř 25 tisíc obyvatel a především v zimě může být převážení všech pacientů do Liberce značně problematické. Proto je velmi důležité udržet ve frýdlantské nemocnici alespoň základní péči a pohotovostní službu, což je dlouhodobým cílem představitelů Libereckého kraje.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Zpráva ze zastupitelstva 23.4.2019 - PDF ke stažení

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.