Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 6. 2020

Dne 23. 6. 2020 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=483

 1. Bod 11: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

  Jedná se o schválení dotací v souhrnné výši 8.975.573,12 Kč pro jednotky požární ochrany obcí Libereckého kraje. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 11.

 2. Bod 16: Záměr majetkového vstupu Libereckého kraje do MMN, a.s.

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí trvající záměr vstupu Libereckého kraje do MMN, a. s. V plánu jsou další společná jednání ohledně postupného nabytí akcií MMn, a. s., v současné době však Liberecký kraj nemá k dispozici potřebné finanční prostředky.

 3. Bod 36: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/20 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

  Jedná se o schválení dotací na obnovu venkova v celkové výši 19.445.398 Kč. Seznam všech úspěšných žadatelů a informace o projektech naleznete přímo pod bodem 36.

 4. Bod 40: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

  I v tomto případě se jedná o schválení dotací - tentokrát na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích - a to v celkové výši 17.750.574 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 40.

 5. Bod 46: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027

  Zastupitelé tímto bodem schválili materiál, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR formuluje na období 2021-2027 strategické cíle, opatření a aktivity vhodné pro zajištění vyváženého rozvoje území Libereckého kraje. Navržené cíle, opatření a aktivity naplňují jednak cíle regionální politiky EU i ČR, ale především jsou zacíleny na odstraňování problémů a naplňování potřeb subjektů na území kraje. Strategie je základním vodítkem pro usměrňování dalšího rozvoje území kraje, obecným rámcem pro rozhodování samosprávy a odborů KÚ LK o tom, jaké podpořit záměry na území kraje. Dále je základním obecným dokumentem, který je východiskem pro zpracování krajských rezortních dokumentů, ale také pro tvorbu programů a strategií obcí a regionů. Při přípravě dokumentu bylo vytvořeno 15 pracovních skupin, do kterých se zapojilo na 300 osob.

 6. Bod 49: Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury – statutárnímu městu Liberec

  Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace na zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru (Zoologická zahrada, Botanická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo) v celkové výši 10.000.000 Kč.

 7. Bod 75: Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příplatku v celkové výši 320.000.000 Kč v období 2022 až 2029 a to v osmi stejných splátkách. Peníze jsou určeny na financování projektů směřujících k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Nemocnice bude pravidelně 1x ročně informovat kraj/akcionáře o využití příplatku.

 8. Bod 80: Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií Koronaviru označnovaného jako SARS-Co-2

  Zastupitelé schválili tímto bodem návrh zákona, jehož předmětem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu všem krajům určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. Výše příspěvku se navrhuje jako součin částky 500 Kč a počtu obyvatel kraje podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. V případě Libereckého kraje se jedná o 443 690 obyvatel a tedy částku 221 845 000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.