Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23.4.2024

Dne 23. 4. 2024 se konalo čtvrté Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1084;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=4.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 10: ZR–RO č. 136/24 – změny v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, nespecifikované rezervy (dotace ZZS LK a HZS LK) a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví

  Jedná se o schválení:

  a) poskytnutí dotace ve výši 1.204.434 Kč Hasičskému záchrannému sboru LK na pořízení 3 kusů záchranných seskokových matrací pro stanice Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily k zajištění záchrany osob při požárech z výškových budov či záchranu osob demonstrujících úmysl sebevraždy při zásahu složek IZS

  b) poskytnutí dotace Zdravotnické záchranné službě LK ve výši 3.645.540 Kč na projekt „AED pro Liberecký kraj a pohotovostní brašny pro složky IZS“. Účelem projektu je nákup nových baterií do stávajících AED, nákup nových přístrojů AED na rozšíření sítě, nákup pohotovostních brašen a komplexní školení zapojených first responderů (osob pro rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina ZZS) a členů IZS.

 2. Bod 13: ZR-RO č. 145/24 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů roku 2023 alokací do rozpočtu kraje 2024

  V souladu se „Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů z rozpočtu kraje 2023 v roce 2024“, týkající se převodů finančních prostředků z rozpočtu kraje roku 2023 do rozpočtu kraje roku 2024, byly průběžně navrhovány a příslušnými orgány kraje projednávány a schvalovány změny rozpočtu kraje na rok 2024, kterými byly postupně alokovány nerealizované výdaje finančních prostředků z rozpočtu kraje 2023 související s finančním krytím smluvních a jim podobných závazků kraje přecházejících z roku 2023 do roku 2024 v celkovém objemu 2 280 505,05 tis. Kč, s finančním vypořádáním peněžních fondů kraje v celkovém objemu 1 244 890,64 tis. Kč a celkovým vypořádáním výdajové kapitoly 923 - Spolufinancování EU za rok 2023 v úhrnné výši 975 474,98 tis. Kč.

  Současně dne 30. 1. 2024 Zastupitelstvo kraje schválilo změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 40/24 - zapojení vyšších daňových příjmů LK dosažených v roce 2023 do rozpočtu kraje 2024 v celkovém objemu 334 000 tis. Kč. K dokončení převodu disponibilních zdrojů kraje z roku 2023 do rozpočtu kraje na rok 2024 tak zbývá vypořádat dosažené kladné saldo v objemu 309 000 tis. Kč. Jednotlivé resorty dodaly ekonomickému resortu své požadavky s celkovou finanční náročností v objemu 351 552 tis. Kč. Ekonomickým resortem byly předložené návrhy zpracovávány do resortních působností a následně jednotlivé priority byly průběžně projednávány s příslušnými resorty, na základě kterých byl navržen věcný a finanční přehled uplatněných požadavků a priorit, vč. návrhu na alokaci finančních prostředků. Podrobný soupis rozdělení zůstatku naleznete přímo pod bodem 13.

 3. Bod 27: ZR-RO č. 139/24 navýšení kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví – investiční účelový příspěvek na projekt ZZS LK-nákup vozidel RLP/RZP a RV

  Zdravotnická záchranná služba LK v roce 2023 obdržela od zřizovatele zálohy na provozní příspěvek ve výši 273.100.000 Kč. Dále v roce 2023 došlo k nárůstu plateb od zdravotních pojišťoven oproti roku 2022 o 67.075.841 Kč. Organizace skutečně využila provozní příspěvek ve výši 237.700.000 Kč a na účet zřizovatele vrátila dne 28. 2. 2024 nespotřebované finanční prostředky ve výši 35.400.000 Kč.

  Ředitel ZZS LK požádal o investiční příspěvek na obměnu vozového parku-na podzim letošního roku bude dodáno celkem 10 vozů v celkové hodnotě cca 54.800.000 Kč. Z toho 3 vozy rendez-vous Škoda Kodiaq, cena jednoho vozu je 2.273.590 Kč, a 7 vozů RZP Mercedes Benz Sprinter, cena jednoho vozu je 6.857.070 Kč. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na nákup těchto vozů ve výši vrácených nespotřebovaných finančních prostředků, tedy 35.400.000 Kč.

 4. Bod 29: Poskytnutí věcného daru Národnímu technickému muzeu v Praze

  Zastupitelé schválili poskytnutí věcného daru – strojů a laboratorních přístrojů z oboru textilní výroby, jehož pořizovací cena je 3.539.015,50 Kč, Národnímu technickému muzeu v Praze. Jedná se o nepotřebné stroje z dílen Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy a laboratorní vybavení z různých oblastí technologie textilní výroby z let 1910–1990, většinou vyrobené v tehdejší ČSSR či NDR. Stroje byly zřejmě pořizovány způsobem v té době obvyklým, tj. získávány z tehdy existujících továren s cílem vytvořit ucelenou sestavu strojů potřebnou pro výuku studentů školy. Na některých z nich lze dokumentovat technický vývoj koncepčního řešení a principů strojů. Většina z nich je kompletní, provozuschopná, se základní pravidelnou údržbou, kterou provoz školních dílen vyžadoval.

  Národní technické muzeum by rádo zařadilo a doplnilo tyto exempláře do stávající sbírky „Textilního průmyslu TNM“, která byla založena již v roce 1908, avšak v roce 2002 byla její značná část zničena povodní. Pro sbírku muzea je to jedinečná možnost, jak doplnit dokumentaci hlavních technologických celků textilní výroby. Muzeum zaplatí značné náklady na demontáž, manipulaci a přepravu těchto ve většině případů velmi rozměrných strojů. Vyjádření k historické hodnotě textilních strojů a jejich významu pro sbírku Textilního průmyslu, stejně jako soupis všech strojů naleznete přímo pod bodem 29.

 5. Bod 32: ZR–RO č. 125/24 – úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2024

  Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, v úhrnném objemu 21.179.343,38 Kč. Seznam úspěšných žadatelů i stručný popis jednotlivých projektů naleznete přímo pod bodem 32.

 6. Bod 61: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2024

  Integrovaná doprava Libereckého kraje IDOL dlouhodobě expanduje do přiléhajících částí sousedních krajů. Díky vzájemné spolupráci se sousedními kraji je tak zajišťována koordinovaná nabídka mezikrajského spojení, a to jak z hlediska provozního, tak i tarifního. Tento model je již aplikován v rámci IDOL-PID (Pražská integrovaná doprava – platí na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje) a IDOL-DÚK (Doprava Ústeckého kraje). V nedostatečném stavu je dosud tarifní integrace mezi Libereckým krajem (IDOL) a Královéhradeckým krajem (IREDO).

  Plán na tarifní integraci IDOL-IREDO byl sice vytvořen již před více jak pěti lety a ve velmi omezené míře i zaveden, ale zásadní překážkou byla dosud technická nekompatibilita odbavovacích zařízení obou systémů. Tato překážka však byla v druhé polovině roku 2023 ve stěžejních bodech odstraněna, a proto je možné dopravní koordinaci doplnit i tarifní spoluprací. S ohledem na turistický význam nově zařazené lokality do IDOL (Turnovsko, Jičínsko, Jilemnicko) se obyvatelům Libereckého kraje rozšiřují také možnosti volnočasového využívání integrované dopravy LK, tj. zvýšený zájem o využívání služby a vyšší tržby z jízdného. Změna v Tarifu IDOL je územní a nemá vliv na schválený ceník IDOL s platností od 1. 1. 2024.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.