Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 2. 2020

Dne 25. 2. 2020 se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=417

 1. Bod 10: Akční plán koncepce „Chytřejší kraj“ pro Liberecký kraj

  Jedná se o schválení 9 klíčových projektů na příští 3 roky, které mají za úkol nasměrovat budoucí aktivity kraje v oblasti využívání chytrých technologií tak, aby pozitivně ovlivňovaly život obyvatel. Kompletní Akční plán naleznete přímo pod bodem 10.

  1. Sběr dopravních dat
  2. Podpora chytrých podnikatelských řešení
  3. Evidenční systém sbírkových předmětů
  4. Energetický management
  5. Hospodaření s vodou
  6. Adaptace na trh práce v digitální ekonomice
  7. Elektronická komunikace a kyberbezpečnost
  8. Informační a datový portál
  9. ICT infrastruktura
 1. Bod 15: Rezignace Ing. Radky Loučkové Kotasové na funkci členky rady kraje Libereckého kraje pověřené řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování a rozhodnutí o způsobu volby člena Rady Libereckého kraje

  Paní Ing. Radka Loučková Kotasová rezignovala na svoji funkci v Radě LK ke dni 29. 2. 2020, důvodem je její zvolení do funkce náměstkyně primátora Statutárního města Liberec pro strategický rozvoj a dotace. Paní Ing. Radce Loučkové Kotasové děkujeme za její práci v Radě Libereckého kraje a v novém zaměstnání přejeme hodně úspěchů.

  Novým členem Rady Libereckého kraje pověřeným řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování je Ing. Michal Kříž, kterému v jeho nové funkci také přejeme mnoho úspěchů.

 2. Bod 30: Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – oblast cestovního ruchu – podpora turistických oblastí

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 4.000.000 Kč čtyřem úspěšným žadatelům na podporu rozvoje turistických oblastí - Krkonoše – svazek měst a obcí, Jizerské hory turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Sdružení Český ráj, z.s. a DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.

 3. Bod 40: Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019 – 2023

  Jedná se o velmi rozsáhlý materiál, který obsahuje analýzy oblastí Libereckého kraje, analýzu veřejné dopravy v LK, analýzu přepravních potřeb, analýzu současné infrastruktury včetně plánů na její rozvoj, aktuální smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty, standardy dopravní obslužnosti, popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepci dopravy, informace a systémy veřejné dopravy (možnosti rozvoje veřejné dopravy vč. technologického a její propagace), ekonomické zajištění veřejných služeb a revizi cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Veškeré podklady naleznete přímo pod bodem 40.

 4. Bod 45: Informace o možnostech odpisu výhradního ložiska Luhov – Brniště - Tlustec

  Zastupitelé vzali tímto na vědomí informace o možnostech odpisu výhradního ložiska Luhov – Brniště - Tlustec a informace o rozdílných podmínkách těžby na ložisku Luhov – Brniště – Tlustec, stanovených v platném dokumentu „Regionální surovinová politika Libereckého kraje – aktualizace 2011“ a navrhovaných v připravovaném dokumentu „Regionální surovinová politika Libereckého kraje – aktualizace 2019.

  Dle Odboru životního prostředí a zemědělství LK není v současné době žádný zákonný důvod pro podání návrhu na odpis zásob ve výhradním ložisku Luhov – Brniště – Tlustec. Aktuální dokument „Regionální surovinová politika Libereckého kraje“, schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje, doporučuje těžbu ve zmíněné lokalitě za splnění určitých podmínek:

  Připravovaná aktualizace tohoto dokumentu stanovuje další podmínky oproti schválené verzi, jejich kompletní seznam naleznete přímo pod bodem 45.

  • minimální plošné rozšíření a vhodné zahloubení lomu s respektováním vrcholových partií reliéfu krajiny, obnovit hornickou činnost na ložisku velmi kvalitního stavebního kamene vhodného zejména pro kolejové lože a pro naplnění požadavků trhu a to šetrným způsobem a po co nejdelší možné období, zajistit postupnou provázanost etapovité těžby a postupné rekultivace a sanace těžbou dotčeného území, zejména pak plnění zásad průběžné a postupné technické a biologické rekultivace, podílet se od počátku fáze přípravy a zahájení hornické činnosti na ložisku Luhov-Brniště-Tlustec na projektové dokumentaci pro realizaci záměru silničního obchvatu obce Luhova, včetně poskytování potřebné součinnosti KULK a dotčené obci Brniště. Souběžně s tímto posoudit a optimalizovat nyní určený poměr zastoupení automobilové a železniční dopravy při zachování převládající preference železniční dopravy na úkor automobilové dopravy. Realizací silničního obchvatu kolem obce Luhov se vysoce efektivně sníží celkové dopady na životní prostředí jak ve vztahu k provozované těžební činnosti, tak i k činnostem jiných podnikatelů zatěžujícím životní prostředí obyvatel již dnes)

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.