Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 6. 2019

Dne 25. 6. 2019 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=309

  1. Bod 26: Rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace subjektu SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, na projekt dofinancování přístavby odlehčovacích služeb Turnov z kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1253/2016

Jedná se o schválení dotace ve výši 1,542 milionu korun na dofinancování projektu přístavby. Liberecký kraj na stavbu Komunitního centra Turnov, Centra denních služeb přispěl částkou 4,5 milionu Kč. Jde o ojedinělého poskytovatele v LK pro tuto cílovou skupinu – centrum se stará o dospělé klienty od 18 let s těžkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra, kteří nemohou být zapojeni do pracovního procesu a nikdy nebudou moci fungovat samostatně. Tyto klienty prakticky nelze umístit ani do ústavní péče, a to ani v celorepublikovém měřítku. Tento bod se týká přístavby 1. patra Komunitního centra, v němž budou v rámci odlehčovací služby zajišťovány služby osobám s těžkým mentálním postižením a autismem i s poruchami chování, se sklony k sebepoškozování a ničení okolních věcí. Maximální denní kapacita bude 6 klientů a bude se odvíjet i od momentálního složení uživatelů. V případě volných míst budou odlehčovací služby nabídnuty spolupracujícím organizacím Fokus Turnov, Sluníčko Turnov, Speciální škola Turnov. V Libereckém kraji ani nikde v širokém okolí se odlehčovací služby pro tuto skupinu nenabízejí.

  1. Bod 36: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/19 – převod finančních prostředků z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů do kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství – Podpora ojedinělých projektů na řešení nenadálých potřeb v oblasti ŽPaZ, a rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Geopark Český ráj o. p. s.

V říjnu 2005 se stal Geopark Český ráj členem Sítě Evropských geoparků a zároveň i geoparkem UNESCO. Rozkládá se na území 760 km2 s převážnou většinou na území Libereckého kraje (60 %), zasahuje na území Královéhradeckého kraje (30 %) a nejmenší částí zasahuje na území Středočeského kraje (10 %). V roce 2020 potřebuje Geopark Český ráj o. p. s. obhájit značku Globální geopark UNESCO Český Ráj. V souvislosti s tím začal již v roce 2019 konat přípravné práce. Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotace ve výši max. 100.000 Kč na přípravu a zpracování revalidační dokumentace a na plnění povinností vyplývajících z členství v globální síti geoparků UNESCO.

  1. Bod 37: Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí

Jedná se o další kolo kotlíkových dotací na výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v Libereckém kraji, tentokrát je připraveno k rozdělení 139.080.179 Kč. Žádosti budou přijímány od 23. září 2019 a to pouze elektronickou formou prostřednictvím stávajícího dotačního webu.

  1. Bod 40: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 188/19 – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v celkové výši 1.807.000 Kč. Vzhledem k alokaci programu (1.807.000 Kč) a celkové výši požadované dotace (3.072.844,80 Kč) nebylo možné podpořit všechny žádosti v plné výši. Výbor rozhodl o rozdělení alokace podle pořadí, kterého žádosti dosáhly po seřazení dle výše bodového hodnocení. V plné výši bez krácení bude podpořeno 29 žádostí v celkové výši 1.608.099 Kč. Částečně bude podpořeno 6 projektů se stejným ohodnocením, mezi které se poměrně, dle výše požadované dotace, rozdělí 198.901 Kč.

  1. Bod 43: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 206/19 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z Programu Podpory mládeže na krajské úrovni 2019

Jedná se o rozdělení dotací v celkové výši 1.408.000 Kč v rámci uvedeného programu. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 43..

  1. Bod 48: Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání

Jedná se o rozšíření Stipendijního programu o obory Zemědělec – farmář pro žáky SOŠ a SOU Česká Lípa. Stipendijní program funguje v Libereckém kraji od školního roku 2010/2011 a v současné době je podporováno 16 tříletých řemeslných učebních oborů a 2 čtyřleté obory maturitní. Od školního roku 2016/2017 se do Stipendijního programu zapojují formou finanční spoluúčasti i soukromé subjekty. U oboru Zemědělec – farmář spolufinancuje stipendia Regionální agrární rada, předpokládaná částka na pokrytí tohoto oboru, kterou uhradí Liberecký kraj, je zhruba 38.785 Kč za tříleté období studia (předpokládaný počet žáků, kteří dosáhnou na prospěchové stipendium, je 8).

  1. Bod 60: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení na rok 2019 – řízení na částečné dofinancování sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z dotace z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2019

Jedná se o schválení dotačního řízení na dofinancování osobních nákladů. Tím poskytovatelé sociálních služeb mohou změnit svůj požadavek oproti původnímu požadavku z roku 2018 na r. 2019, kdy ještě nikdo z žadatelů nedovedl predikovat, jakým způsobem se budou měnit právní normy po podání jednotlivých žádostí. Žádost budou poskytovatelé sociálních služeb podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím internetové aplikace OK systém (dostupná na portálu MPSV). Žádosti je možné podávat od 29. 7. do 7. 8. 2019.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.