Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 8. 2020

Dne 25. 8. 2020 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=500

 1. Bod 13: Darování zdravotnického vybavení Krajské nemocnici Liberec, a.s. pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“

  Jedná se o schválení darování zdravotnického vybavení pořízeného z finančních prostředků veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ pro potřeby Krajské nemocnice Liberec, a.s. Konkrétně se jedná o pipetovací robotickou stanici Opentrons OT2 a izolátor NK Zinexts MagPurix, které slouží k posílení kapacity a zrychlení testování pacientů s podezřením na nákazu Covid-19.

 2. Bod 14: Výzva Rady Libereckého kraje k odvolání předsedy ÚOHS a podnět na systémovou změnu rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí připojení se Libereckého kraje k návrhu Ústeckého kraje na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přípravě systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, adresovaného vládě ČR.

  Dále vyjádření znepokojení nad dosavadním přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) a jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím znaky svévole, nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti.

  Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí výzvu vládě ČR, aby v souvislosti se shora uvedeným podala návrh prezidentovi republiky na odvolání předsedy ÚOHS z důvodu, že jeho působení v čele ÚOHS zásadním způsobem ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost ÚOHS a dále aby připravila změnu zákonné úpravy, jejímž předmětem bude provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS tak, aby byla obnovena důvěra v nezávislé, férové a předvídatelné rozhodování ÚOHS v oblasti výkonu kontroly nad veřejným zadáváním, zejména aby (i) byla omezena současná nadměrná koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a (ii) byly vytvořeny systémové pojistky minimalizující možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu.

  A také vzali na vědomí výzvu prezidentu republiky, aby v případě předložení návrhu vlády ČR na odvolání předsedy ÚOHS ze všech uvedených důvodů návrhu vyhověl a stávajícího předsedu ÚOHS v souladu se zákonem odvolal z funkce a výzvu Asociaci krajů České republiky, aby vstoupila do jednání s vládou ČR ve věci možné přípravy změny zákonné úpravy za účelem provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS, jak je uvedeno v tomto usnesení shora.

 3. Bod 44: Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021 – 2027 a Dohoda o partnerství a spolupráci – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Krkonoše – svazek měst a obcí

  Zastupitelé vzali na vědomí aktualizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na období 2021 -2027 a dále schválili Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí, jejímž předmětem je spolupráce všech partnerů. Od roku 2016 je na základě této Dohody poskytována pravidelná dotace z rozpočtu Libereckého i Královéhradeckého kraje, a to ve výši 200.000 Kč z rozpočtu LK a 300.000 Kč z rozpočtu KHK. Jedná se tedy o schválení Dohody na další období od roku 2021 do 2027.

 4. Bod 52: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje

  Jedná se o schválení rozdělení dotací ve výši 1 009 130 Kč z Programu podpory hospodaření v lesích pro 29 úspěšných žadatelů, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 52.

 5. Bod 61: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/20 úprava kapitoly 917 04, navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Český svaz orientačních sportů na realizaci projektu s názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním běhu 2021

  Jedná se o schválení přidělení dotace v celkové výši 1.750.000 Kč na organizaci Mistrovství světa v orientačním běhu, které se koná ve dnech 3. 6. 2021 – 10. 6. 2021 v Libereckém kraji. Centrum závodu bude lokalizováno v Doksech, jednotlivé závody se uskuteční v Jizerských horách, Máchově kraji a Kokořínsku.

 6. Bod 69: Písemné informace

  o) Memorandum o společném postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., a města Frýdlant

  V prvním pololetí roku 2020 se při projednávání financování projektu Modernizace KNL akcionáři dohodli, že nebudou bránit vstupu dalšímu potencionálnímu akcionáři do KNL, pokud tento bude mít povahu veřejnoprávní korporace a bude vnášet do KNL peněžitý či nepeněžitý vklad. Město Frýdlant na základě dosažené shody s akcionáři ohledně tohoto postupu v souladu s výše uvedeným avizovalo vůli realizovat majetkovou účast v KNL formou nepeněžitého vkladu, který by byl tvořen nemovitostmi v jeho vlastnictví, jež tvoří součást areálu nemocnice Frýdlant. Ze strany města Frýdlant byl předložen návrh Memoranda o společném záměru, který byl následně v měsíci červenci 2020 projednán s akcionáři.

 7. Bod 72: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021

  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení uvedeného dotačního programu, lhůta pro podání žádostí je 30. 9. - 14. 10. 2020, celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení je 5.000.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 72.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.