Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 4. 2023

Dne 25. 4. 2023 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=944;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=4.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 28: ZR–RO č. 106/23 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2023

  Jedná se o schválení poskytnutí dotací na obnovu památek ve výši 15.967.454,21 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 28.

 2. Bod 30: ZR-RO č. 107/23 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2023

  Opět se jedná o schválení poskytnutí dotací, tentokrát na řemeslnou a zážitkovou turistiku a to ve výši 1.296.738 Kč, seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 30.

 3. Bod 33: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2023

  Zastupitelé schválili vyhlášení programu na podporu sportovní infrastruktury, jehož cílem je zlepšení občanské vybavenosti v oblasti tělovýchovy a sportu a zvýšení bezpečnosti při sportovních aktivitách. Žadateli mohou být obce, města, dobrovolné svazky obcí a subjekty 100% vlastněné obcí, městem či dobrovolným svazkem obcí, spolky a pobočné spolky, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova a tuto činnost mají jako hlavní obsaženu ve svých zakládacích dokumentech. Dotaci je možné využít na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje realizované v letech 2023-2024. K rozdělení je připraveno 5.750.000 Kč, žádosti je možné podávat od 29. 5. do 31. 8. 2023.

 4. Bod 34: ZR-RO č. 108/23 – úprava kapitoly 917 04 – transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace pro MAJÁK o.p.s.

  Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti MAJÁK o.p.s. ve výši 450.000 Kč, která je určena na pokrytí neinvestičních výdajů nutných k zajištění poskytování krizové intervence pro školy v Libereckém kraji. Specifická primární prevence rizikového chování se zaměřuje na skupinu či jedince, kteří jsou vystaveni působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických intervencí, a neprodleně tyto intervence zahájit.

  Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) na území Libereckého kraje spolupracují se společností MAJÁK o.p.s., která se zabývá požadavky PPP. Ty kapacitně nejsou schopny třídní kolektivy diagnostikovat nebo nemají potřebné zkušenosti a vzdělání pro práci s rizikovým kolektivem. Komunikace o potřebě intervence je vždy konzultována s příslušnou PPP (kde provést intervenci, odůvodnění, jaká intervence proběhla a jak pokračuje, zda je potřeba doporučení z poradny apod.). PPP mají na základě dobře provedené intervence k dispozici diagnostiky kolektivu a často mohou postupovat dle navržených kritérií, případně svolat výchovné komise, případové konference či doporučit jednotlivé žáky do individuální systematické péče.

  V rámci projektu MAJÁK o.p.s. Liberec – Krizová intervence 2022 bylo za loňský rok realizováno celkem 58 intervencí, což byl 2,5násobný nárůst oproti předchozímu roku. Nejčastěji se objevovaly zakázky zaměřené na řešení problematického kolektivu, kázeňské problémy ve vyučování a na šikanu ve třídě. Lze předpokládat, že s narůstajícím rizikovým chováním ve školách, bude v letošním roce 2023 potřebnost krizových intervencí stejná nebo dokonce větší.

 5. Bod 42: ZR-RO č. 129/23 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery – poskytnutí individuální dotace společnosti ADRA

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 400.000 Kč organizaci ADRA o.p.s. na projekt „Podpora a rozvoj dobrovolnictví“, jehož účelem je rozšíření aktivit Regionálního dobrovolnického centra prostřednictvím lokálních dobrovolnických programů, medializace práce dobrovolnických organizací i jednotlivců a zvýšení povědomí o občanské angažovanosti.

 6. Bod 51: Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Na kole jen s přilbou“

  Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 240.000 Kč organizaci Bezpečně na silnicích o. p. s. Dotace bude využita na snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů v Libereckém kraji způsobených nesprávným chováním a nepoužitím bezpečnostních prvků při jízdě na kole, prostřednictvím komunikační kampaně o dodržování bezpečnostních zásad při jízdě na kole. Důraz kampaně bude kladen zejména na používání ochranných pomůcek. Konkrétně se jedná o výrobu cyklomapy oblasti Jizerské hory (8000 ks), reflexní materiály (1000 ks) a 15 dopravně bezpečnostních akcí.

 7. Bod 60: Nesouhlas s rušením finančních úřadů v Novém Boru, Frýdlantě, Jilemnici, Tanvaldu a Železném Brodu

  Bez jakéhokoliv projednání se zástupci samospráv oznámilo ministerstvo financí rozsáhlé rušení finančních úřadů v území, když se má zrušit 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. V Libereckém kraje se mají zrušit finanční úřady v Novém Boru, Frýdlantě, Jilemnici, Tanvaldu a Železném Brodu, a to s účinností od 1. 7. 2023. Jedná se o další kolo „optimalizace“ územních pracovišť finančních úřadů, která začala už v roce 2019 redukcí počtu zaměstnanců poskytujících služby veřejnosti na dva zaměstnance a pouze dva pracovní dny v týdnu na územních pracovištích ve Frýdlantu, Tanvaldu a Novém Boru. Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením ze dne 24. 9. 2019 vyjádřilo s tímto postupem svůj nesouhlas, přesto se toto omezení realizovalo a pracoviště tak fungují jen v omezeném režimu. Nyní se nejen tyto tři územní finanční úřady, ale i další dva – Jilemnice a Železný Brod mají zrušit úplně.

  Liberecký kraj – rada a zastupitelstvo sice chápe vládní politiku rozpočtové zodpovědnosti a snahu ministerstva financí šetřit veřejné prostředky, ale v tomto případě se jedná o zásah do území v nejchudších oblastech venkova, které jsou již tak zasaženy dopady ekonomické a sociální krize. Veřejné služby, kam činnost finančních úřadů spadá, budou pro občany v území opět o něco méně dostupné a vzdálené občanům a bude jim to právě na venkově nesporně komplikovat už tak dost složitý občanský a podnikatelský život. Ve svých důsledcích tato strategie může vést k pokračujícímu vylidňování venkova, což určitě není v zájmu krajské samosprávy.

  Liberecký kraj se proto proti této strategii umenšování kvality veřejných služeb vymezuje a s rušením pěti územních pracovišť finančních úřadů v Libereckém kraji vyslovuje svůj nesouhlas. Za zvlášť závažnou považuje skutečnost, že změny v systému veřejné správy nejsou předem projednávány s představiteli dotčených samospráv a hejtman a starostové jsou postaveni před hotovou věc.

  Máme zato, že se měl vytvořit komplexní plán, který bude zahrnovat všechny kroky, které budou hledat úsporu ve veřejných rozpočtech, samozřejmě prioritně začít u sebe na ústředních orgánech státní správy, a pokusit si je vysvětlit a teprve potom je provádět. Vláda a ministerstva by při tom měly vždy zohledňovat dostupnost veřejných služeb v chudších oblastech, protože jinak se budou nůžky dále rozevírat.

  Zastupitelstvo kraje po projednání nesouhlasí se zrušením finančních úřadů v Novém Boru, Frýdlantě, Jilemnici, Tanvaldu a Železném Brodu a ukládá hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi sdělit toto nesouhlasné stanovisko ministru financí Ing. Zbyňku Stanjurovi.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.