Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 9. 2019

Dne 25. 10. 2022 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=868

 1. Bod 11: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2023 – 2026

  Po zapracování požadavků jednotlivých odborů dosáhl jejich celkový objem částky 7.476.743,92 tis. Kč. Dosažené záporné saldo mezi očekávanými příjmy resp. zdroji na rok 2023 a požadavky jednotlivých resortů na rok 2023 představovalo částku -2.549.150,53 tis. Kč. Cílem střednědobého výhledu je zajistit financování veřejných služeb, za které je kraj odpovědný, včetně předpokládaného pokrytí zvýšených nákladů. Po následné revizi byl schválen střednědobý výhled v úhrnné výši 4.927.593,40 tis. Kč, ten bude teď stěžejní i pro sestavení krajského rozpočtu na rok 2023.

  Kompletní materiál naleznete přímo pod bodem 11.

 2. Bod 34: Závazek spolufinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“

  Jedná se o schválení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu do výše 32.230.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023–2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy a předpokládané předfinancování projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“ do výše 11.270.000 Kč a jeho rozložení v letech 2023-2024.

  Cílem projektu je přispět ke snížení emisí v ovzduší posílením vozového parku napříč příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje o elektromobily, celkem by se jednalo o pořízení 34 automobilů. Součástí projektu bude také pořízení 5 dobíjecích stanic. Předpokladem je, že dobíjecí stanice budou umístěny v areálech příspěvkových organizací, u nichž probíhá příprava projektů na vznik fotovoltaických elektráren. Dobíjecí stanice by pak mohly využívat energii vyrobenou z těchto zdrojů.

 3. Bod 36: Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“

  Předpokládaná životnost dosavadního systému pro zajištění kybernetické bezpečnosti skončila v prosinci 2020. Je potřeba zajistit trvalou a bezpečnou provozuschopnost informačních systémů ZZS LK a tím garantovat poskytování PNP občanům, čehož lze dosáhnout jen realizací požadovaných nákupů bezpečnostních technologií. Zastupitelé proto schválili závazek předpokládané výše spolufinancování do výše 27.277.695 Kč a jeho rozložení v letech 2022 – 2030 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a předpokládané předfinancování projektu do výše 25.222.305 Kč a jeho rozložení letech 2022 – 2025.

 4. Bod 58: Darování stanů a výstrojního materiálu Vinnytské regionální oblastní správě, Ukrajina

  Hejtman Libereckého kraje jako předseda Krizového štábu Libereckého kraje obdržel dvě žádosti z Ukrajiny (partnerské Vinnytské oblastní státní správy) o poskytnutí stanů pro potřeby zdravotnického zajištění a spacích pytlů, karimatek a teplého zimního oblečení.

  Jedná se o schválení následujících darů v celkové hodnotě 129.005 Kč.

 5. Bod 60: Darování 50 ks batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech obcím pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí věcného daru – batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech - 45 obcím pro 50 jednotek sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje v celkové pořizovací ceně 1.132.535,80 Kč. Stalo se tak na základě žádosti ředitele HZS LK vzhledem ke zkušenostem z mimořádné události - rozsáhlého požáru v Hřensku v Čechách.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.