Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 1. 2021

Dne 26. 1. 2021 se konalo první Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=585

 1. Bod 8: Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021 - 2026 s výhledem do roku 2029 – koncepční materiál ke způsobu financování

  Jedná se o materiál, který navazuje na předchozí dokument Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2015 - 2016 s výhledem do roku 2020. Cílem této strategie bylo nastavení systémové podpory projektů, které budou zvyšovat akceschopnost jednotek požární ochrany koncepčně podle předem stanovených priorit a v předem stanoveném časovém plánu a na základě stanoveného objemu finančních prostředků v dotačním programu. Koncepce podpory vybraných projektů v rámci Programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje je součástí schváleného materiálu a stejně jako Strategii podpory ji naleznete přímo pod bodem 8.

 2. Bod 15: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí účelových neinvestičních dotací ve výši 4.700.000 Kč na financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 a prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů pro rok 2021 příjemcům ADVAITA, z. ú., Most k naději, z. s., Laxus z. ú. a Maják o. p. s. Finanční prostředky budou využity především na odborné sociální poradenství, služby následné péče, terapeutické komunity, provoz kontaktních center, terénní programy, služby prevence a snižování rizik.

 3. Bod 16: Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2020

  Jedná se o schválení vyhlášení a podmínek soutěže, která si klade za cíl upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v našem regionu. Letos se soutěž uskuteční již pošesté. Na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na Seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Soutěž "Památka roku Libereckého kraje" má jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova, tak i restaurování nemovité kulturní památky uskutečněná v předchozím kalendářním roce. Cena se sestává z trvalé pamětní desky s nápisem "Památka roku 2020 Libereckého kraje" k umístění na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000Kč. Podrobné informace včetně přihlášky do soutěže naleznete přímo pod bodem 16.

 4. Bod 23: Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2021 - Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

  Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na provoz Potravinové banky Libereckého kraje (PBLK). PBLK je neziskovou organizací, jejíž činnost je závislá na finančních prostředcích z dotací státních (Ministerstvo zemědělství, Česká federace potravinových bank, z.s.), krajských (Liberecký kraj) a dalších (Statutární město Liberec). Činnost PBLK přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraj, zejména k plnění hlavního cíle Programu předcházení vzniku odpadů, kterým je koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. Cílem PBLK je zajištění provozu a zkvalitnění administrativních a logistických procesů při získávání a distribuci přebytku potravin, což je důležité pro udržení stávajících a další nárůst dárců a odběratelů potravin z potravinové banky. Záměrem projektu je omezit plýtvání potravinami a zároveň pomoci potřebným. Potravinová pomoc je určena klientům sociálních služeb na území Libereckého kraje. Jedná se o klienty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a základní potravinová pomoc je pro ně nezbytná. Současně projekt šetří životní prostředí tím, že zpracovává přebytky, které by se jinak musely likvidovat. Potravinová banka zdarma získává přebytečné potraviny od prvovýrobců, obchodních řetězců, Evropské unie a z veřejných sbírek. Skladuje je a třídí a následně rozděluje neziskovým organizacím poskytující sociální služby na základě odběratelské smlouvy. V roce 2020 poskytl Liberecký kraj na daný projekt stejné finanční prostředky, tedy ve výši 300.000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.