Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 5. 2020

Dne 26. 5. 2020 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=461

 1. Bod 27: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  Žádosti o finanční podporu bude možné podávat prostřednictvím portálu MPSV od 15. 6. do 3. 7. 2020, finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami.

 2. Bod 69: Změny alokací v programech Dotačního fondu Libereckého kraje a zrušení některých vyhlášených programů Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2020 z důvodů vyhlášení nouzového stavu
  Jedná se o schválení nové výše alokací u vybraných programů Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodů restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu Libereckého kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a nouzovým stavem v ČR, a zrušení některých programů. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 69.

 3. Bod 79: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 165/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
  Zastupitelstvo Libereckého kraje tímto bodem schválilo poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 943.922 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů a organizování hasičských soutěží dospělých. Seznam úspěšných žadatelů je k dispozici přímo pod bodem 79.

 4. Bod 80: Žádost senátora Ing. Michaela Canova členům Zastupitelstva LK – podpora senátního návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu
  Zastupitelé tímto bodem vzali na vědomí žádost senátora Ing. Michaela Canova za senátní obvod č. 34 Liberec o podporu v Senátu Parlamentu ČR schváleného návrhu novely zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, konkrétně změny § 6 odst. 2 předmětného zákona na toto znění: „§ (6) (2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.“ Pokud by uvedená senátní úprava zmíněného zákona o kompenzačním bonusu byla přehlasována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, znamenalo by to další citelný zásah do rozpočtů krajů, měst a obcí, zejména snížení prostředků na investice. Jen v Libereckém kraji bude výpadek financí u rozpočtů měst a obcí činit dle odhadu cca 490 mil. Kč, pro samotný rozpočet LK pak očekávaný propad činí 160 mil.

 5. Bod 84: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 150/20 Restriktivní opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 - snížení daňových příjmů kraje pro rok 2020 zapojením zůstatku disponibilních zdrojů 2019 do rozpočtu kraje 2020 a snížením vybraných výdajových kapitol rozpočtu 2020
  Tímto bodem byla schválena opatření nutná k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 84.

 6. Bod 85: Dodatek č. 2 ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s., ze dne 6. 11. 2013 – nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
  Projekt Modernizace KNL, který zahrnuje dílčí části projektu jako stavbu Centra urgentní medicíny, parkovací dům a energocentrum, považujeme za zásadní a nutný pro udržení kvality péče o naše občany. Proto zastupitelstvo projednalo a schválilo usnesení týkající se financování tohoto projektu a změny akcionářské dohody a Stanov společnosti. Více naleznete přímo pod bodem č. 85.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.