Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26.9.2023

Dne 26. 9. 2023 se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1000;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=8.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 14: Memorandum o vzájemné spolupráci krajů při systematické podpoře geoparků

  Geoparky působí na územích s geologickým dědictvím - významnými a reprezentativními geologickými lokalitami a pracují v souladu se strategií udržitelného rozvoje území. Geoparky vznikají jako iniciativa místních obyvatel, která je zaměřena na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem. Na území ČR se nachází Globální Geopark UNESCO Český ráj. V Síti národních geoparků jsou pak sdruženy: NG Egeria, NG Železné hory, NG Kraj blanických rytířů, NG Podbeskydí, NG Ralsko, NG Vysočina, NG Broumovsko, NG Barrandien, NG Krajina břidlice a NG Královská Šumava. Jednotlivé geoparky realizují řadu dlouhodobých aktivit, které jsou z výrazné části závislé na krátkodobých dotačních zdrojích. Nedostatečná dlouhodobá finanční stabilita těchto subjektů je hlavním problémem rozvoje jejich činnosti. Smluvní partneři předkládaného Memoranda o vzájemné spolupráci krajů při systematické podpoře geoparků - Středočeský kraj, Královehradecký kraj a Liberecký kraj se rozhodli prostřednictvím tohoto dokumentu formalizovat budoucí spolupráci směřující k systematické podpoře geoparků. Systematická finanční podpora činnosti geoparků ze strany státu v současné době neexistuje. Signatáři tohoto Memoranda se zároveň zavazují iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o systematické a udržitelné finanční podpoře činnosti geoparků na území České republiky. Signatáři tohoto Memoranda zároveň vyjadřují společnou vůli finančně podporovat Globální geopark UNESCO Český ráj, který se nachází na území všech 3 zapojených krajů. Z předkládaného Memoranda neplynou pro Liberecký kraj žádné přímé finanční závazky.

 2. Bod 34: Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní

  Zastupitelé tímto pověřili Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, k předložení návrhu novely Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a k jednání ve věci návrhu novely za Zastupitelstvo Libereckého kraje takto: v rámci předkládané novely upozorňuje kraj na nedostatky stávající právní úpravy. Nastavení principu dělení objemu prostředků rozpočtového určení daní (dále jen „RUD“) pro kraje je platné již téměř dvacet let a je neměnné (fixní), aniž by odráželo průběžně probíhající změny v počtu obyvatel, změny zdravotních služeb, dopravy či školství. To vyžaduje průběžnou, ideálně každoroční, aktualizaci nastavení, jako je tomu – byť částečně – v systému RUD pro obce. V neposlední řadě současnému systému RUD chybí spravedlivost v tom smyslu, že na výkon stejných veřejných služeb a kompetencí dostávají menší kraje méně peněz. Současná podoba RUD také nezohledňuje současný objem činností krajů a zejména jeho vývoj v čase, kde se disbalance mezi příjmy krajů prohlubuje s postupně rostoucími příjmy a výdaji. Z výše uvedených důvodů je navrhováno navýšení podílu krajů na daňových výnosech na hodnotu 10,8135 % (ze současné 9,78 %). Další podrobnosti k navrhovaným úpravám naleznete přímo pod bodem 34.

 3. Bod 39: Poskytnutí neinvestiční individuální dotace, kapitola 917 01 – Transfery (Technická univerzita v Liberci)

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na obnovu Památníku architekta Adolfa Loose. Památník A. Loose je rozměrné betonové dílo od sochaře Jiřího Seiferta z r. 1981, který byl po dlouholetém působení počasí a vandalů v r. 2010 odstraněn. K 150. výročí narození A. Loose v r. 2020 TUL památník vrátila na původní místo a náročně ho obnovuje.

 4. Bod 40: Informace o majetkovém vstupu města Česká Lípa do akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – dopis zastupitelstvu města Česká Lípa

  Na základě jednání Rady Libereckého kraje, kdy Rada LK souhlasila s opětovným jednáním o možném majetkovém vstupu města Česká Lípa do společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., byl zaslán starostce města Česká Lípa dopis hejtmana LK, jenž obsahoval mimo jiné žádost o zajištění nového projednání zájmu města Česká Lípa o majetkový vstup do zmíněné akciové společnosti v radě a zastupitelstvu města a zaslání závazného stanoviska v uvedené věci, a to v termínu nejpozději do 30. 6. 2023. Na tuto žádost nebylo nijak reagováno. Tato skutečnost byla Radou LK vzata na vědomí, zároveň bylo na Radě LK doporučeno odeslat dopis hejtmana zastupitelstvu města Česká Lípa a projednat jeho znění v zastupitelstvu LK.

  Celé znění zmiňovaného dopisu naleznete přímo pod bodem 40.

 5. Bod 41: Změna Statutu Lesnického fondu Libereckého kraje a vyhlášení nového programu Podpora myslivosti

  Aktuálně vyhlašovaný dotační program Podpora myslivosti je vyvolán naléhavou potřebou řešit výskyt afrického moru prasat, podpořit lov černé zvěře a snížit riziko značných hospodářských škod. V souvislosti s vyhlášením nového programu je provedena úprava Statutu Lesnického fondu. Účelem, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, je nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí pro uchování ulovené zvěře uskutečněný od 1.9.2023 do 31.12.2023. Podrobné podmínky včetně formuláře žádosti naleznete přímo pod bodem 41.

 6. Bod 52: Návrh Memoranda o spolupráci při vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Semilech

  ZZS LK má v Semilech doposud výjezdovou základnu v areálu Nemocnice Semily. Několikaletým záměrem MMN, a.s. je postupná transformace nemocnice v Semilech na poskytování zdravotních služeb v oblasti časné rehabilitace, následné rehabilitační péče a rehabilitační péče v OLÚ zaměřené především na pacienty s neurologickými deficity. Cílem je vznik „Centra rehabilitační péče nemocnice Semily“. V tomto projektu není počítáno s prostorem pro výjezdovou základnu a ZZS LK bude muset do dvou let opustit současné prostory v nemocnici. Na základě těchto skutečností byla zahájena jednání s městem Semily a byly vytipované tři lokality, ze kterých nakonec byla vybrána jako nejvhodnější ta v ulici Družstevní v Semilech. Tato lokalita zohledňuje veškeré potřeby ZZS LK s ohledem na umístění i územní plán, který tento typ výstavby umožňuje a nemusí se proto žádat o změnu. V Memorandu se Město Semily zavazuje projednat v zastupitelstvu města možnost darování potřebných pozemků z důvodu naplňování veřejného zájmu v oblasti poskytování služby zdravotnické záchranné služby. V dotčené ploše jsou zahrnuty i tři pozemky, na kterých stojí garáže ve vlastnictví soukromých vlastníků. Tyto pozemky nejsou v majetku Města, ale pro výstavbu jsou nezbytné a bude tedy nutné pro realizaci zajistit jejich výkup ze strany Kraje. Město se tímto Memorandem zavazuje poskytnout Kraji maximální součinnost při vyjednávání podmínek odkupu s vlastníky pozemků.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.