Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26.10.2021

Dne 26. 10. 2021 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=707

 1. Bod 35: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021 - 2030 a Akční plán 2021 – 2023

  Zastupitelé schválili materiál, který navazuje na klíčovou národní strategii pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, kterou je Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na období 2016 - 2025. Tento strategický dokument formuluje vizi a cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) v Libereckém kraji a navrhuje taková opatření, která umožní je naplňovat. Je základem pro krátkodobé plánování a rozhodování, vytváří podmínky pro proaktivní konání, navrhuje optimální organizační řešení a zásady komunikace a spolupráce, je podkladem pro hodnocení aktuálního stavu v jednotlivých oblastech EVVO. Celou Koncepci EVVO naleznete přímo pod bodem 35.

 2. Bod 42: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 3. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 – MPSV

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 49.140.810,11 Kč (seznam žadatelů naleznete přímo pod bodem 42). Třetí kolo dotačního řízení bylo určeno pro tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového financování. Zdrojem financí jsou částečně finanční prostředky, které Liberecký kraj obdržel dne 14. 9. 2021 od MPSV a částečně zapojení vratek získaných od poskytovatelů sociálních služeb zapojených do roku 2020 do IP kraje, jejichž požadavky budou kryty zvláštním dofinancováním ze strany MPSV v průběhu září/říjen 2021.

 3. Bod 56: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025

  Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet kraje. Po zapracování požadavků všech resortů a po projednání se všemi členy LK byl ekonomickým resortem zpracován výsledný návrh objemu výdajů jednotlivých resortů resp. kapitol rozpočtu na rok 2022 v úhrnné výši 3.886.424,12 tis. Kč. Výsledkem návrhu takto zpracovaného a s jednotlivými členy rady již projednaného materiálu je stanovení příjmového / zdrojového rámce a zároveň výdajových limitů resortů / odborů a peněžních fondů kraje na rok 2022 radou kraje, které se stanou stěžejními pro zpracování definitivního návrhu rozpočtu kraje na rok 2022.

  Zásadními položkami v rozpočtu jsou například výdaje na zajištění autobusové a drážní dopravní obslužnosti, když pro rok 2022 jsou alokovány prostředky v celkové výši 803 mil. Kč, z toho na autobusovou dopravní obslužnost 375 mil. Kč, na drážní dopravní obslužnost pro vlaky 393 mil. Kč, pro tramvaje 25 mil. Kč a na „protarifovací ztrátu“ pak 10 mil. Kč, dále částka 40 000 tis. Kč, jakožto podíl vlastních prostředků kraje na financování projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. I. V letech 2023 a 2024 je počítáno s financováním tohoto projektu částkou 100 000 tis. Kč / rok a v roce 2025 částkou 110 000 tis. Kč. Dále samozřejmě financování provozu krajských příspěvkových organizací, samotného Krajského úřadu, významné akce, Dotační fond, spolufinancování projektů, splátky úvěrů atd.

 4. Bod 58: Informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów

  Zastupitelstvo vzalo tímto bodem na vědomí informace o stavu jednání ve věci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci při řešení dopadů těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Dále konstatovalo, že urychlené uzavření mezivládní dohody považuje nadále za nejvýhodnější řešení problému, které je v nejlepším zájmu všech obyvatel příhraničních oblastí České republiky i Polské republiky, a vyzývá ministra životního prostředí a ministra zahraničních věcí k obnovení jednání o dokončení uvedené mezivládní smlouvy v nejbližším možném termínu tak, aby ji následně bylo možné co nejdříve předložit vládě České republiky a vládě Polské republiky ke schválení a ukládá Martinu Půtovi, hejtmanovi, informovat o přijetí tohoto usnesení ministra životního prostředí, ministra zahraničních věcí, předsedu vlády České republiky a předsedu vlády (rady ministrů) Polské republiky.

 5. Bod 62:Poskytnutí investiční dotace městu Vysoké nad Jizerou na projekt „Železobetonové konstrukce nového pavilonu E Ústavu chirurgie ruky a plast. chirurgie Vysoké n. J.“

  Jedná se o schválení účelové dotace ve výši 4.000.000. V roce 2017 oslovila starostka města Vysoké nad Jizerou resort zdravotnictví s žádostí o finanční podporu investiční akce „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“. Realizace akce měla probíhat v letech 2018–2019, a to za předpokladu, že město obdrží dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2018 MZ ČR zrušilo registraci akce a město začalo usilovat znovu o novou registraci akce. V průběhu času byly provedeny některé etapy projektu z vlastních prostředků – konkrétně vybudování dvou nových operačních sálů s dospávacími pokoji v pavilonu A, vybudování nového parkoviště a pořízení náhradního zdroje elektrické energie, to vše v hodnotě více než 10.000.000 Kč. V roce 2020 byla MZ ČR vydána nová registrace akce a v květnu 2021, po soutěži o veřejnou zakázku, pak rozhodnutí o dotaci. Město obdrželo dotaci ve výši 57.777.164,14 Kč. Celkové náklady samotné stavby činí 69 967 477,80 Kč bez DPH. Současný lůžkový pavilon Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie je zastaralý a neodpovídá běžným standardům lůžkové péče. V novém pavilonu E bude v rámci probíhající investiční akce umístěno lůžkové oddělení. Část původního lůžkového oddělení bude následně přeměněna na prostory pro rehabilitaci.

  Finanční prostředky může Liberecký kraj poskytnout pouze v režimu de minimis a to maximální částku ve výši 200.000 EUR. Ovšem vzhledem k tomu, že podpora de minimis se musí zjišťovat k aktuálnímu datu poskytované dotace, nelze částku předem předvídat. Dalším ovlivňujícím faktorem je změna kurzu eura.

 6. Bod 65: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 367/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Sanace výpadku zdrojů z individuálních projektů, prostředky kapitoly 313 - MPSV

  Zastupitelé tímto bodem rozhodli o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci v souvislosti s mimořádnou situací ve výši 47.794.000 Kč na rok 2021 sociálním službám, které byly zapojeny v individuálním projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ financovaném z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2020, kapacity sociálních služeb byly převzaty v plné výši do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 a zafinancovány z prostředků přidělených Libereckému kraji MPSV.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.