Informace politického hnutí SLK ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26.3.2024

Dne 26. 3. 2024 se konalo třetí Zastupitelstvo LK v roce 2024. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1074;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=3.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 43: ZR-RO č. 99/24 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center
  Jedná se o schválení poskytnutí dotací ve výši 1.999.999 Kč na 36 projektů mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

 2. Bod 45: Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK – Výstavba výjezdové základny a záložního operačního střediska v Jablonci nad Nisou“
  Zastupitelé schválili závazek spolufinancování do výše 100.617.296 Kč a jeho rozložení v letech 2024-2031. Předmětem projektu je výstavba výjezdové základny ZZS LK v Jablonci nad Nisou, kde v 3. NP patře vzniknou prostory pro plnohodnotné záložní operační středisko ZZS LK. Prostory 1. a 2. NP budou vyhrazeny pro výjezdové skupiny, které se v současné době skládají z 1 lékařské posádky v systému Rendez – vous, 2 posádek rychlé zdravotnické pomoci a 1 posádky rychlé zdravotnické pomoci, která realizuje mezinemocniční transporty. Personálně vzniká pracoviště pro 1 lékaře, 3 zdravotnické záchranáře, 3 řidiče záchranáře a dle potřeby pro až 6 dispečerů zdravotnického operačního střediska. V rámci projektu se počítá s vybavením plně zastupitelného pracoviště zdravotnického operačního střediska (1:1), které v případě potřeby bude trvale připraveno technicky převzít funkci zdravotnického operačního střediska ZZS LK. Z toho důvodu je nutné vybavit záložní operační středisko veškerou IT a komunikační technikou potřebnou k zajištění základní zdravotnické přednemocniční péče. Předpokládaný hlavní zdroj financování je Výzva č. 12 (MMR) Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR) vyhlášená v rámci IROP 2021-2027. Struktura finančních zdrojů - 85 % strukturální a investiční fondy EU - 15 % vlastní podíl žadatele. Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je 75.860.044 Kč, celkové náklady na projekt by měly činit 156.727.340 Kč.

 3. Bod 48: ZR-RO č. 101/24 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2024
  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací v úhrnném objemu 2.615.379 Kč pro 49 úspěšných žadatelů, jejichž seznam naleznete pod bodem 48.

 4. Bod 49: ZR-RO č. 102/24 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.11 Rok české hudby
  Zastupitelé schválili i poskytnutí neinvestičních dotací na 11 hudebních projektů a to v úhrnném objemu 769.015 Kč. Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 49.

 5. Bod 50: ZR-RO č. 79/24 – úprava kapitoly 934 08 - Lesnický fond - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje
  Dále byly schváleny i účelové dotace v rámci Lesnického fondu:
  - v úhrnném objemu 2 502 648 Kč pro 17 úspěšných žadatelů v rámci programu Podpora hospodaření v lesích
  - v úhrnném objemu 308 686 Kč pro 14 úspěšných žadatelů v rámci programu Podpora myslivosti
  Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 50.

 6. Bod 51: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programů Podpora hospodaření v lesích pro rok 2024 a Podpora myslivosti pro rok 2024
  Zároveň bylo schváleno vyhlášení programů z Lesnického fondu pro letošní rok – na podporu hospodaření v lesích je připraveno k rozdělení 3.300.000,- Kč, na podporu myslivosti 1.000.000,- Kč. Podrobnosti k vyhlášeným dotačním titulům naleznete pod bodem 51.

 7. Bod 63: Změna termínu rozhodnutí o poskytnutí dotací z dotačního programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2024
  Zastupitelé nejen posunutí termínu rozhodnutí o poskytnutí dotací z 26. 3. 2024 na 23. 4. 2024, ale také s navýšením alokace peněžních prostředků určených k rozdělení v rámci tohoto programu o 8.000.000 Kč v rámci přerozdělení výsledků hospodaření Libereckého kraje v roce 2023. Celková alokovaná částka je tedy nově 30.000.000 Kč, požadavek dle přijatých žádostí činí celkem 58 353 421 Kč což o více než 100 % přesahuje původní disponibilní alokaci k rozdělení.

 8. Bod 64: ZR-RO č. 109/24 – úprava kapitoly 926 04 - poskytnutí dotací z dotačního programu 4.23 Sportovní akce pro rok 2024
  Zastupitelé schválili účelových dotací z rozpočtu kraje na projekty realizované v roce 2024, v úhrnném objemu 4.747.276 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 64.

 9. Bod 65: ZR-RO č. 115/24 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační fond, Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, rozhodnutí o poskytnutí dotací
  Zastupitelstvo rozhodlo i o poskytnutí dotací v rámci tohoto celkovém úhrnu 1.822.977,04 Kč (oproti původně alokované částce 1.500.000 Kč, která byla navýšena o nerozdělenou rezervu a vratky z minulého období). Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete pod bodem 65.

 10. Bod 67: ZR-RO č. 120/24 – úprava kapitoly 927 08 - poskytnutí individuální dotace z Fondu Turów příjemci městu Chrastava
  Zastupitelé schválili poskytnutí účelové individuální investiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Fondu Turów městu Chrastava na projekty:
  - Chrastava, Horní Vítkov – vodovod - v maximální výši 66.773.610,22 Kč (100% podíl na celkových výdajích projektu)
  - Chrastava, Horní Vítkov - vodovod – přípravné a projektové práce – v maximální výši 774.665,40 Kč (100 % podíl na celkových výdajích projektu).

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.