Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z mimořádného Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 26. 4. 2022

Dne 26. 4. 2022 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=801

 1. Bod 26: ZR-RO č. 96/22 - Podpora strategických partnerů v oblasti naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje
  Zastupitelé schválili poskytnutí účelových dotací v úhrnném objemu 3.000.000 Kč žadatelům Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, Geopark Ralsko o.p.s., Lewandulka z. s., Podralský nadační fond ZOD, Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. a Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s. Každý ze strategických partnerů vytvoří jeden či dva modelové celoroční ekovýchovné programy pro výuku ve škole, družině, či volnočasových aktivitách školy ve spolupráci se školami (pedagogy) ze své územní působnosti. Vytvořený program pilotně ověří s jedním ročníkem jedné vybrané školy. Celkem tak vznikne 9 modelových celoročních programů ve spolupráci se školami ze 17 oblastí.

 2. Bod 32: Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025
  V současnosti neexistuje jednotná metodika pro zpracování plánů rozvoje sportu na úrovni jednotlivých územně samosprávných celků. Z tohoto důvodu je jejich struktura i charakter různorodý. Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje zvolil pro zpracování aktuálně předkládaného plánu rozvoje sportu strukturu co možná nejjednodušší a nejkonkrétnější, která dává jasná a všem srozumitelná pravidla podpory sportu v Libereckém kraji. Na koncepci zpracování dokumentu se před zahájením přípravných prací shodl s Výborem pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje. Plán rozvoje sportu určuje také alokaci peněžních prostředků, které budou z rozpočtu Libereckého kraje každoročně vynaloženy na podporu sportu a pohybovou gramotnost. Jedná se o částku minimálně 35.000.000 Kč. Zároveň určuje, kam budou peněžní prostředky cíleny. Jsou rovněž definovány zásady pro poskytnutí peněžní podpory z rozpočtu Libereckého kraje.

 3. Bod 34: ZR–RO č. 100/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 2022
  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 10.000.000 Kč pro 43 úspěšných žadatelů, jejichž seznam spolu s popisem projektu na využití dotace, naleznete pod bodem 34.

 4. Bod 35: ZR-RO č. 101/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2022
  Tentokrát se jedná o schválení poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v úhrnném objemu 1.994.860 Kč pro 51 úspěšných žadatelů, jejichž seznam spolu se stručným popisem projektů, naleznete přímo pod bodem 35.

 5. Bod 36: ZR-RO č. 105/22 - změna specifických ukazatelů v kapitole 917 07 – Transfery – poskytnutí individuálních dotací v oblasti péče o kulturní dědictví na rok 2022

  Zastupitelé schválili rozdělení dotací ve výši 4.550.000 Kč takto:

  1. Římskokatolická farnost Raspenava ve výši 800.000 Kč na projekt „Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě II. Etapa“

  2. Město Železný Brod ve výši 400.000 Kč na projekt „Oprava povrchů komunikací v historické části města – v Trávníkách“

  3. Římskokatolická farnost Krásná ve výši 600.000 Kč na projekt „Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice u kostela sv. Josefa v Krásné“

  4. Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec nad Nisou ve výši 500.000 Kč na projekt „Restaurování varhan z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou – II. Etapa“

  5. Římskokatolická farnost – děkanství Semily ve výši 900.000 Kč na projekt „Obnova střešního pláště kostela sv. Petra a Pavla v Semilech – II. Etapa“

  6. Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě ve výši 650.000 Kč na projekt „Oprava střešního pláště, krovu a stropu kostela Mistra Jana Husa v České Lípě II. Etapa“

 6. Bod 38: ZR-RO č. 104/22 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2022
  Jedná se o schválení poskytnutí účelových neinvestičních dotací ve výši 999.907 Kč pro 23 úspěšných žadatelů, jejichž seznam naleznete pod bodem 38.

 7. Bod 48: ZR-RO č. 136/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 1. kola dotačního řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV
  Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 417.833.513 Kč. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 48.

 8. Bod 51: ZR-RO č. 137/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova
  Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí v úhrnné výši 26.864.971,20 Kč pro 88 úspěšných žadatelů, jejichž seznam, včetně popisu projektů, naleznete přímo pod bodem 51.

 9. Bod 54: Návrh výzvy vládě České republiky a Parlamentu České republiky ve věci zachování stavebních úřadů na obcích v rámci navržené novelizace stavebního zákona
  Zastupitelé schválili výzvu vládě České republiky, Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve věci zachování stavebních úřadů v rámci navržené novelizace stavebního zákona. Vyzývá je, aby při novele stavebního zákona byla zachována stávající síť 694 stavebních úřadů na obcích s podmínkou, aby z důvodu zastupitelnosti obecní úřad na obci disponoval minimálně dvěma kvalifikovanými odbornými pracovníky (např. ve lhůtě do 31. 12. 2024). Nejdříve by mělo novelou stavebního zákona dojít ke zjednodušení procesu stavebního řízení, jeho urychlení a zavedení digitalizace, a až poté definitivně řešit otázku počtu stavebních úřadů na obcích. Zastupitelé dále konstatovali, že zachování dosavadní sítě 694 stavebních úřadů na obcích plně odpovídá programovému prohlášení vlády, které uvádí: „…zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.“ To je rovněž uvedeno i ve schválené koaliční smlouvě pětikoalice.
  V případě Libereckého kraje se dle uvedené novely jedná o záměr zrušit dokonce 43 % stavebních úřadů – ze současných 35 by zůstalo pouze 20 a 15 by se zrušilo.
  Viz též TZ SLK

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.