Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27. 4. 2021

Dne 27. 4. 2021 se konalo čtvrté Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=631

 1. Bod 28: Vyhlášení programu č. 2.6 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální rozvoj

  Účelem programu je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. V rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 655. 000 Kč, lhůta pro podávání žádostí je od 1. do 16. června 2021.

 2. Bod 29: Vyhlášení programu č. 2.5 Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj

  Účelem programu je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Oprávnění žadatelé jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce (Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt) nebo jsou držiteli ocenění (Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel, Mistr tradiční rukodělné výroby). Termín pro podání žádostí je od 1. do 23. června 2021, finanční částka, určená k rozdělení v rámci této výzvy je 1.486.000 Kč.

 3. Bod 36: Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách, tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2021

  Kvůli pandemické krizi došlo k poklesu tržeb v rámci veřejné dopravy. Z tohoto důvodu je nutné nepatrné zvýšení cen a také nově motivovat cestující k bezhotovostním platbám či cestování na časové jízdenky.

  • Průměrné zvýšení ceny jízdného je u hotovostních plateb 15%, u plateb elektronickou peněženkou 9% a časových kupónů 11%.

  • Roční Senior Pas byl po 6 letech zdražen o 10% (550 Kč). Tuto jízdenku využívá průměrně 8 tisíc cestujících.

  • Zdražena je jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu a skupinu až 5 osob. Jízdenka má význam zejména pro příležitostné cestující nebo turistiku a volnočasové aktivity bez nutnosti držení osobní Opuscard a zvýšení o 17% resp. 20% je adekvátní při zachování stávající atraktivity

  Každé zvýšení ceny způsobí dočasnou ztrátu zákazníků, v tomto případě je odhadována na 8 % při průměrném zvýšení ceny o 11 - 15 %. Odhadované zvýšení výnosů je cca 10 mil. Kč. Odhadovaná ztráta výnosů v důsledku pandemie (srov. s rokem 2019), vládních nařízení i obav občanů cestovat veřejnou dopravou v roce 2021 vychází z předpokladu, že se situace v mobilitě občanů uklidní ve 2. Q. 2021, je cca 20 - 25%, tj. ztráta cca 30 – 40 mil. Kč.

  Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 36.

 4. Bod 39: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021

  Jedná se o rozdělení zůstatků z roku 2020 ve výši 151.500.000 Kč dle priorit jednotlivých resortů. Podrobný přehled naleznete přímo pod bodem 39.

 5. Bod 40: Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“

  Jedná se o schválení závazku spolufinancování do výše 136.346.480 Kč a jeho rozložením v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 51 Integrovaného regionálního operačního programu a zároveň předpokládané předfinancování projektu do výše 69.148.620 Kč.

  V rámci první etapy projektu vznikne parkovací dům s kapacitou cca 244 parkovacích míst, z toho cca 100 míst v systému P+R (zaparkuj a jeď), tj. návaznost individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu, který bude mít extenzivní vegetační střechu, na jejíž vybudování byla podána žádost do Operačního programu Životní prostředí.

  Celkové předpokládané výdaje na přípravu a realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 205.495.100 Kč vč. DPH a zahrnují zpracování projektové žádosti vč. všech příloh, projektovou dokumentaci, stavební práce, TDI, BOZP, archeologický průzkum, výdaje na publicitu projektu a další výdaje spojené s přípravou a realizací projektu. Výše spolufinancování Libereckého kraje je vyčíslena ve výši 136.346.480 Kč, tj. součet 10 % vlastního podílu žadatele ze způsobilých výdajů ve výši 7.683.180 Kč a celkové výše nezpůsobilých výdajů ve výši 128.663.300 Kč. 85% finančních nákladů by mělo být hrazeno ze strukturálních a investičních fondů EU, 5% ze státního rozpočtu.

 6. Bod 42: Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec - Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec

  Změna zřizovatele se týká:

  • Dům seniorů Liberec – Františkov a Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou (původně zřizované Libereckým krajem, nově Statutárním městem Liberec)

  • Zoologická zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec (původně zřizované Statutárním městem Liberec, nově Libereckým krajem)

  Vůle obou zřizovatelů ke změně zřizovatelských kompetencí vychází z charakteru směňovaných organizací, kdy se Město a Kraj shodují, že Botanická a Zoologická zahrada v Liberci mají nadregionální charakter s přesahem do zahraničí, a Domovy seniorů Františkov a Vratislavice n. N. mají místní charakter a jsou v převážné většině využívány obyvateli Liberce.

  Liberecký kraj dlouhodobě řeší způsob, jak spolufinancovat liberecké příspěvkové organizace s nadregionálním charakterem a současně, jak služby místního charakteru ponechat ve správě měst a obcí. Převodem výše uvedených organizací a naplnění podmínek memoranda tak dochází k rovnováze, kdy se obě strany podílí cca polovinou.

  Movitý a nemovitý majetek bude převáděn v těchto účetních hodnotách:

  Domov seniorů Františkov 399 313 451 Kč

  Domov seniorů Vratislavice nad Nisou 104 326 027 Kč

  Zoologická zahrada Liberec 422 627 578 Kč

  Botanická zahrada Liberec 198 039 690 Kč

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.