Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27. 8. 2019

Dne 27. 8. 2019 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=332

 1. Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 297/19 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfery, poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice

  Jedná se o schválení dotace ve výši 7 673 771 Kč na pořízení hasičských automobilů pro jednotky požární ochrany v obcích Pěnčín, Dětřichov, Malá Skála, Bozkov, Libštát, Stráž p. Ralskem, Česká Lípa, Svojek, Horní Řasnice, Svijanský Újezd, Krásný Les a Hrubá Skála, na rekonstrukci požární zbrojnice ve Zlaté Olešnici a na výstavbu zbrojnice v Kravařích.

 2. Bod 32: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona-Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

  Liberecký kraj vyhlašuje řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020. Žadatelé budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádosti je možné podávat od 18. 10. do 10. 11. 2019.

 3. Bod 35: Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

  Zastupitelé schválili dotační program určený pro občany s trvalým pobytem v Libereckém kraji, kteří nezbytně potřebují zdravotní/kompenzační pomůcky či prostředky k vyrovnání fyzického/psychického handicapu. Předpokládaný finanční objem pro tuto výzvu je 500 777 Kč, žádosti je možné podávat od 1. 10. do 30. 11. 2019.

 4. Bod 42: Schválení vítěze v soutěži Památka roku 2018 Libereckého kraje

  Zastupitelé schválili rozhodnutí, že vítězem soutěže Památka roku 2018 Libereckého kraje je kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, a to za restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalbu v letech 2010–2018. Vlastník objektu, Starokatolická církev, získá za toto vítězství odměnu ve výši 50 000 Kč.

 5. Bod 48: Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 289/19 - úprava kapitoly 926 08 - Dotační fond Libereckého kraje, program č. 8.3 Podpora včelařství a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 8.3 Podpora včelařství pro rok 2019

  Jedná se o schválení dotací na podporu včelařství v celkové výši 1 580 626 Kč pro 61 úspěšných žadatelů.

 6. Bod 65: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 293/19 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019

  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotací na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v celkové výši 26 685 188 Kč pro celkem 209 sportovních organizací, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 65.

 7. Bod 67: Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání – zhodnocení a návrh úprav

  Stipendijní program je v LK realizován od školního roku 2010/2011, důvody pro zařazení jednotlivých oborů jsou neuspokojená poptávka trhu práce po odbornících, požadavky ze strany zaměstnavatelů, dlouhodobý nezájem žáků o tyto obory a nízká naplněnost jejich kapacit, kvůli které reálně hrozí jejich zánik. V současné době je do programu zahrnuto celkem 18 oborů, z toho 16 tříletých řemeslných učebních a 2 čtyřleté maturitní obory. Zastupitelstvo schválilo rozšíření o dalších 9 tříletých učebních oborů – elektromechanik pro zařízení a přístroje, karosář, krejčí, lesní mechanizátor, pekař, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, zahradník, zlatník a klenotník, zpracovatel dřeva. Zároveň dochází k navýšení stipendijních příspěvků, a to především z důvodu odlivu žáků s trvalým pobytem v Libereckém kraji, na střední školy v okolních krajích. Úpravou stipendijních příspěvků dojde k dorovnání na úroveň přilehlých krajů u prospěchových stipendií, motivační stipendia navyšuje na vyšší úroveň, než je tomu v okolních krajích. Zároveň je schváleno i zpřísnění podmínek pro obdržení prospěchového stipendia pro žáky oborů kategorie M. Celkové předpokládané maximální náklady na stipendia žáků stávajících i nově zařazených oborů v roce 2020 mohou činit maximálně 4.383.200 Kč.

 8. Bod 69: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji 2020

  Tento program je vyhlášen za účelem zlepšení mobility sportovních organizací se sídlem v LK, celkový objem určený pro tuto výzvu je 1 200 000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 30. 9. do 13. 10. 2019. Další podrobnosti najdete přímo pod bodem 69.

 9. Bod 71: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 11. 2019

  Zastupitelé tímto bodem schválili nový ceník, který vznikl s cílem kompenzovat dlouhodobý a trvalý nárůst nákladů na zajištění dopravní obslužnosti a zvýšení kvality přepravních služeb. V přílohách k bodu 71 naleznete veškeré podrobné informace včetně např. statistických údajů o využívání jednotlivých typů jízdného a srovnávacích analýz se srovnatelným tarifním principem v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

 10. Bod 80: Návrh klimatických opatření předložených místními občanskými iniciativami a reakce Libereckého kraje

  Zastupitelstvo vzalo na vědomí společnou výzvu místních občanských iniciativ „Rodiče za klima Liberec“, „Fridays for Future Severní Čechy“, „Extinction Rebellion Liberec“ a „Limity jsme my“ k aktivnímu přístupu Libereckého kraje k adaptaci na změnu klimatu, na základě které bude zajištěno zapracování problematiky změny klimatu do opatření a aktivit Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ a dále bude zpracován Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje, který bude předložen zastupitelstvu. Hlavními požadavky občanských iniciativ je informovat sebe i veřejnost o rozsahu problémů spojených se změnou klimatu, vyhlásit stav klimatické pohotovosti a stanovit klimatickou krizi jako politickou a rozpočtovou prioritu číslo jedna. Dále byl předložen dokument s deseti konkrétními návrhy pro Liberecký kraj. Tento dokument včetně postojů k jednotlivým návrhům naleznete přímo pod bodem 80.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.