Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27.6.2023

Dne 27. 6. 2023 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=967;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=6.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 9: ZR–RO č. 214/23 – úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím na dopravní automobily, požární zbrojnice k programu ministerstva vnitra

  Zastupitelé schválili poskytnutí účelových investičních dotací ve výši 10.200.000 Kč. Peníze budou využity na nákup dopravních automobilů pro obce, pro SDH a na rekonstrukce a výstavbu požárních zbrojnic.

 2. Bod 37: Sloučení Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, se Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

  Střední škola hospodářská a lesnická, je svým odborným zaměřením směřována zejména do oblasti zemědělství a lesnictví, ovšem s ohledem na skutečnost, že jde o jedinou odbornou školu ve Frýdlantském výběžku, nabízí i obory další. Teoretické vzdělávání je poskytováno primárně ve dvou areálech ve Frýdlantě – v ulici Bělíkova a v ulici Zámecká. Dále pak uskutečňuje praktické vyučování v areálech na čtyřech místech: v ulici ČSA (Frýdlant), v ulici Zámecká (Frýdlant) – 2 odlišné areály – školní farma a Školní statek Frýdlant (spravuje jiná příspěvková organizace Školní statek Frýdlant) a ve městě Hejnice. Současně jsou této příspěvkové organizaci předány k hospodaření zemědělské pozemky o celkové výměře cca 260 ha.

  Škola se dlouhodobě potýkala s nízkým zájmen o studium oborů vyučovaných v Hejnicích. Dne 13. 7. 2020 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi LK, Jednotou bratrskou, městem Frýdlant a městem Hejnice. Na základě něho Liberecký kraj odprodal část areálu v Hejnicích Jednotě bratrské, která projevila zájem v Hejnicích provozovat střední školu. Ve zbývající části areálu zůstaly dílny pro výuku odborného výcviku žáků učebních oborů Lesní mechanizátor (kapacita 80 žáků, aktuální počet studentů: 27) a Zpracovatel dřeva (kapacita 20 žáků, aktuální počet studentů: 18). Teoretická výuka a domov mládeže byly přesunuty z Hejnic do Frýdlantu. Zbývající část areálu, kde probíhá odborný výcvik, je ve zcela nevyhovujícím stavu. Provozovat jen část areálu pro 2 obory je nejen finančně, logisticky ale i provozně náročné. Církevní škola Jana Blahoslava se rozvíjí a ráda by od LK odkoupila zbytek areálu. Dalším plánem na využití je v areálu školního statku Frýdlant v budově B vybudovat oddělení služební hipologie Policie ČR.

  Z uvedených důvodů zastupitelé schválili:
  - pro pracoviště v Hejnicích, které je ve zcela nevyhovujících podmínkách vybudovat nové zázemí a to v areálu školy Bělíkova
  - pro hipologické pracoviště Policie České republiky vybudovat zázemí na školní farmě
  - vybudovat na školní farmě zázemí pro zemědělské obory a poté zcela vyklidit a areál Školního statku
  Frýdlant. Jedná se o řešení mnohonásobně levnější a praktičtější.
  Bližší specifikace včetně plánů a porovnání nákladů naleznete přímo pod bodem 37.

 3. Bod 39: Rozvojové záměry do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2024

  Předmětem schváleného materiálu jsou rozvojové záměry pro aktualizaci Základní sítě sociálních služeb 2021-2023, na rok 2024. Na základě tohoto souhlasu budou vypsány výzvy pro poskytovatele. Rozvojové záměry vyjadřují potřeby jednotlivých ORP kraje v oblasti zajištění sociálních služeb. Jednotlivé rozvojové záměry jsou výstupem procesů komunitního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností.

 4. Bod 45: ZR–RO č. 155/23 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek – individuální dotace na obnovu kulturních památek

  Jedná se o schválení poskytnutí účelových dotací na Obnovu kulturních památek v celkové výši 5.400.000 Kč. Seznam úspěšných žadatelů a podrobnosti k jednotlivým dotacím naleznete pod bodem 45.

 5. Bod 54: Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“

  V rámci této výzvy je pro žadatele určeno k rozdělení 60.961.860,46 Kč. Podporu na výměnu zdroje tepla v objektu je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající objekt vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Oprávněným žadatelem je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu za podmínek:

  1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  2. žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)
  3. kombinace předchozích dvou variant.

  Předmět a výše podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130.000 Kč
  • Kotel na biomasu s automatickým přikládáním paliva 130.000 Kč
  • Tepelné čerpadlo 180.000 Kč

  Vyhlášení výzvy je plánováno na 28. 6. 2023 s příjmem žádostí od 4. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Stejně jako v předchozí výzvě bude příjem žádostí probíhat elektronickou formou

 6. Bod 55: Závazek spolufinancování projektu „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa“

  Zastupitelé tímto bodem schválili závazek předpokládané výše spolufinancování projektu do výše 107.519.940 Kč a jeho rozložení v letech 2023- 2024 a předpokládané předfinancování projektu do výše 43.761.060 Kč a jeho rozložení v letech 2023-2024. Náplní projektu je revitalizace veřejného prostranství před budovou sídla Libereckého kraje. Součástí řešeného území bude upravený park včetně zpevněné plochy navazující na náplavku a vstup do budovy. Dojde k zpřístupnění řeky a jejímu včlenění do veřejného prostoru. Nově bude součástí revitalizovaného prostranství stánek (občerstvení a veřejné WC), mobiliář parku (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola), dětské hřiště a lávka přes řeku Nisu. Náplavku budou tvořit schodišťové stupně vhodné k sezení. Nový park bude respektovat stávající stromy tam, kde je to vhodné, doplněny budou další dřeviny a ve středu pobytový plácek s vodním prvkem a mobiliářem. Doplněny budou trávníky, záhony a objekt občerstvení. Zpevněná plocha bude využívána jako náměstí pro konání slavností, trhů a jiných událostí.

  Předpokládaný hlavní zdroj financování IROP 2021–2027, výzva č. 77 Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI). Projekt je na seznamu strategických projektů ITI schválené Strategie ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, kde jsou na realizaci tohoto projektu vyčleněny dotační prostředky. Struktura finančních zdrojů - 85 % strukturální a investiční fondy EU - 15 % vlastní podíl žadatele. Celkové výdaje projektu zahrnující výdaje na přípravu a realizaci projektu jsou předpokládány ve výši 151.281.000 Kč.

 7. Bod 57: Závazek spolufinancování projektu „Bezpečně a plynule přes hranice“ a Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg Česko – Polsko č. OLP/1958/2023

  Zastupitelé schválili předpokládanou výši spolufinancování dílčí části projektu realizované Libereckým krajem do výše 50.855.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 a předpokládané předfinancování dílčí části projektu realizované Libereckým krajem do výše 174.845.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026. Předmětem projektu je zvýšení přeshraniční mobility, a to modernizací přeshraničního silničního spojení vedoucímu k hraničnímu přechodu Hrádek nad Nisou/Porajów. Tímto dojde ke zvýšení kapacity využití tohoto přechodu v souladu s podmínkami Programu. Na české straně bude realizován úsek silnice III/2716 Rynoltice – Hrádek nad Nisou, na polské straně se jedná o úsek od hraničního přechodu Hrádek nad Nisou / Porajów do obce Porajów ul. Aleja Trzech Państw.

 8. Bod 62: ZR–RO č. 209/23 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory doprava, cyklodoprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1, 6.2 a 6.3

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací v programu č. 6.1 Podpora výstavby komunikací pro cyklisty v úhrnném objemu 7.442.381,77.

  V programu č. 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty v úhrnném objemu 3.843.837 Kč.

  V programu č. 6.3 Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty v úhrnném objemu 1.911.005,38 Kč.

  Podrobnosti a seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 62.

 9. Bod 68: Schválení minimální výkupní ceny v rámci výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. Třídy

  Zastupitelstvo schválilo stanovení minimální kupní ceny za výkup silničních pozemků nacházejících pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje ve výši 3.000 Kč. Důvodem této majetkoprávní operace jsou množící se případy, kdy Liberecký kraj vykupuje silniční pozemky nacházející se pod silnicemi II. a III. třídy s malou výměrou (např. 1 m2 ) za státem refundovanou částku (MF) ve výši 60 Kč/m2 (silnice III. tř.) a 100 Kč/m2 (silnice II. tř.) Kupní cena tak nepokryje náklady spojené s převodem nemovité věci (např. poštovné, legalizace podpisu, …).

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.