Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=856

 1. Bod 28: Projekt "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady" - závazek spolufinancování
  Základní filozofií kulturního a společenského centra (KSC) Lidové sady je nabízet programy pro co nejširší veřejnost, zaměřené především na hudbu a další kulturní aktivity jako plesy a taneční kurzy, výstavy, workshopy, přednášky a semináře s kulturním zaměřením, případně se zaměřením na jiná témata. KSC Lidové sady je součástí Zoo Liberec, p.o., která je jednou ze dvou nejnavštěvovanějších institucí Libereckého kraje. Cílem rekonstrukce budovy KSC je vytvořit zázemí pro hudební zkušebny, nahrávací studio, hudební sály s kvalitní technikou pro produkci a poslech hudby s možností záznamu i on-line přenosu. V rámci projektu bude realizována rekonstrukce velkého sálu, malého sálu, experimentálního studia a učeben hudební školy. Zejména se bude jednat o nově řešenou vzduchotechniku, elektroinstalaci a akustiku. Objekt Lidových sadů by byl doplněn o výtah pro bezbariérové propojení a využití objektu po jednotlivých podlažích. Do rekonstrukce budou také zahrnuty další prostory jako např. přísálí, balkon, galerie, technická místnost pro velký sál a rozvodna, chodba 1. patra, šatny, salonek, vstupní hala, toalety apod.
  Liberecký kraj se bude podílet na financování částkou do výše 78.800.000 Kč (rozloženou do 3 let) za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Národního plánu obnovy a dále předfinancováním projektu do výše 121.000.000 Kč (také rozloženo do 3 let). Spolufinancování Libereckým krajem bude použito na nezpůsobilé výdaje, kterými jsou především DPH, výdaje na přípravu projektu a projektovou dokumentaci a rozpočtovou rezervu. Realizace projektu musí být dokončena do 30. 9. 2025.

 2. Bod 32: ZR-RO č. 281/22 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
  Reprezentanti kraje získali celkem 40 medailí, z nichž bylo 17 zlatých, 14 stříbrných a 9 bronzových. Výše odměny je navržena na základě umístění.
  Individuální sporty: 1. místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč.
  Kolektivní sporty (vč. štafet): 1. místo – 2.500 Kč, 2. místo – 1.500 Kč, 3. místo – 500 Kč. Celková částka, která bude vyplacena formou darů, činí 130.500 Kč.
  Jedná se o schválení poskytnutí finančních darů sportovcům, kteří reprezentovali Liberecký kraj na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2022 a získali některou z medailí.

 3. Bod 39: ZR-RO č. 291/22 - úpravy v kapitole 926 06 - Dotační fond; oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3 týkající se cyklodopravy
  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotací z programu č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy na podporu výstavby, rekonstrukce, údržby a opravy pozemních komunikací pro cyklodopravu, stezek pro cyklisty, stezek pro chodce a cyklisty, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek v úhrnném objemu 1.428.870 Kč a programu č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 800.000 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 39.

 4. Bod 43 h): h) Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020
  Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo tímto bodem na vědomí Zprávu o zdraví v Libereckém kraji za rok 2020. Dokument, který byl poprvé vydán v roce 2001, je každoročně aktualizován a 1x za 5 let vychází v podobě reprezentativní publikace. Znalost zdravotního stavu obyvatel kraje je nepochybně výchozím bodem pro koncipování cílů zdravotní politiky, tj. zlepšení a upevnění zdraví obyvatel. Zpráva je dokumentem nejenom zdravotně-politickým, ale je zdrojem informací pro odbornou veřejnost, zdravotníky, politiky i širokou laickou veřejnost, tedy pro každého, kdo se o zdraví a jeho ovlivnění zajímá. Je především východiskem pro aktivity programu zdravotní politiky kraje ovlivňující zdraví obyvatel našeho regionu. Zpráva je zpracována na základě dat systematicky shromažďovaných zdravotnickou a demografickou statistikou, především Ústavem zdravotnických informací a statistiky, Českým statistickým úřadem apod. Výsledky hodnocení stavu jsou u většiny ukazatelů porovnány s průměry České republiky a dále jsou uvnitř kraje porovnány okresy. Zpráva konstatuje nejdůležitější aspekty a charakteristiky zdravotního stavu bez analýzy příčin tohoto stavu, popisuje trendy vývoje zdraví. Původně měla být Zpráva vydána v roce 2020, aby byl zachován její pětiletý cyklus, avšak světová pandemie nemoci Covid-19 zaměstnala autory natolik, že nebylo v silách věnovat se jiným činnostem, které v té době snesly strpění. Činnosti, jimiž byly krajská hygienická stanice a resort zdravotnictví zahlceny, tvoří jednu z kapitol této zprávy. Rada LK z výše uvedeného důvodu proto schválila posunutí zpracování Zprávy o zdraví až do roku 2022.

  Kompletní Zprávu o zdraví v Libereckém kraji 2020 naleznete přímo pod bodem 43 h).

 5. Bod 52: Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku Euroregionu Nisa do Fondu malých projektů Turów a o závazku dalšího financování
  Předmětem materiálu je poskytování příspěvků pro Euroregion Nisa, jehož je Liberecký kraj členem, z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, na financování projektů realizovaných v rámci Fondu malých projektů Turów, který byl zřízen 19. 8. 2022 Euroregionem Nisa v souladu s ustanovením mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky. Účelem fondu je posílení ochrany životního prostředí České republiky a Polské republiky v okolí dolu Turów, jehož prostřednictvím budou financovány místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí. Správcem fondu je Euroregion Nisa ve spolupráci s Euroregionem Nysa. Česká strana se v Dohodě zavázala k poskytnutí prvního příspěvku ve výši 250 000 EUR do tří měsíců od zřízení Fondu malých projektů Turów v rámci Euroregionu Nisa a další příspěvky ve stejné výši každý rok do 31.1., po dobu platnosti Dohody, nejpozději však do 31. 1. 2044. Ministerstvo životního prostředí vyzvalo Liberecký kraj k vytvoření fondu a příspěvku ve výši 50 % příspěvku české strany. Částkou 125.000 EUR přispěje do fondu Liberecký kraj i v roce 2023. V následujících letech bude Liberecký kraje přispívat částkou dle další dohody s Ministerstvem životního prostředí (max. ve výši 125.000 EUR, resp. korunového ekvivalentu v den odeslání platby z účtu kraje na účet Euroregionu Nisa).

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.