Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 1. 2020

Dne 28. 1. 2020 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=400

 1. Bod 16: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, financování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020

  Jedná se o schválení rozdělení částky 4.400.000 Kč na financování protidrogových služeb v roce 2020 mezi čtyři organizace, které se touto problematikou zabývají. Konkrétně budou finanční prostředky využity takto:

  ADVAITA, z. ú. - odborné sociální poradenství (600.000 Kč), služby následné péče (550.000 Kč), terapeutické komunity (1.000.000 Kč,) prevence (110.000 Kč)
  Most k naději, z. s. – kontaktní centra (1.100.000 Kč), terénní programy (550.000 Kč), snižování rizik (20.000 Kč)
  Laxus z. ú – odborné sociální poradenství (330.000 Kč)
  Maják o. p. s. – služby prevence (140.000 Kč)

 2. Bod 20: Vyhlášení soutěže Památka roku Libereckého kraje o cenu za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje za rok 2019

  Do soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ může být přihlášena stavební obnova nemovité kulturní památky nebo restaurování nemovité kulturní památky uskutečněné v předchozím kalendářním roce. Cena se sestává z trvalé pamětní desky s nápisem „Památka roku 2019 Libereckého kraje“ k umístění na vítězném objektu a finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč. Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově ve výši 50.000Kč, přičemž stavební obnova může být realizována na etapy, avšak minimální vlastní podíl musí být pro daný kalendářní rok ve výši 50.000Kč dodržen. Přihlášku do soutěže a další informace naleznete přímo pod bodem 20.

 3. Bod 21: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v lesích pro rok 2020

  Jedná se o vyhlášení programu na podporu hospodaření v lesích, celkem je připraveno k rozdělení 2.000.000 Kč, účelem, na který mohou být finanční prostředky využity je pokládání (instalace) a asanace lapáku na podkorní hmyz, pořízení a instalace feromonových odparníků, oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) a ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří nebo další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy. Žádosti je možné podávat od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2020, nejpozději do 3 měsíců od ukončení prací.

 4. Bod 37: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30/20 - zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v roce 2019 do rozpočtu kraje 2020

  Vlivem růstu české ekonomiky a díky vyšší zaměstnanosti docházelo k progresivnímu naplňování a celkovému růstu daňových příjmů a Liberecký kraj tak v roce 2019 dosáhl o 404 mil. Kč vyšších daňových příjmů, než předpokládal upravený rozpočet 2019. Tímto bodem zastupitelé schvalují rozdělení těchto 404.000.000 Kč na priority jednotlivých resortů, které nemohly být zahrnuty již v návrhu rozpočtu kraje na rok 2020. Seznam těchto priorit, na které budou finance využity, naleznete přímo pod bodem 37.

 5. Bod 38: Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní

  Současná podoba financování krajských samospráv vykazuje řadu nedostatků – rozsah sdílených daní je vzhledem k míře svěřených veřejnoprávních úkolů krajům dlouhodobě neudržitelný a vede až k nedůstojnému „každoročnímu přetahování“ krajů s vládou ČR o dorovnání, formule pro dělení objemu prostředků pro kraje je již téměř dvacet let stejná a nebyla za celou dobu přizpůsobena aktuálním podmínkám. V neposlední řadě současnému systému rozpočtového určení daní chybí spravedlivost v tom smyslu, že na výkon stejných veřejných služeb a kompetencí dostávají menší kraje méně peněz.

  Nová úprava navrhuje: vzhledem k prvnímu nedostatku - krajům byla v minulosti svěřena kompetence za správu a rozvoj silniční sítě – silnic II. A III. třídy, tato změna však nebyla doprovázena přesunem adekvátního rozsahu veřejných zdrojů (prostředků). Návrh novely upravuje, že se do výčtu sdílených daní zařazují nově silniční daň a daň z minerálních olejů, a to se stejným rozsahem sdílení jako u jiných sdílených daní. Druhý zásadní návrh změny se týká způsobu, jakým se sdílené daně určené krajům rozdělují. Míra této zásadní vady současného financování krajů je dále zostřena faktem, že v průběhu dvou posledních dekád došlo k zásadní proměně demografického vývoje. Návrh proto zavádí dvě systémová kritéria, která jsou objektivní a nezpochybnitelná a odráží odpovědnost krajů právě ve vztahu k jejich občanům a území, jež mají ve správě (rozlohu), tedy počet obyvatel a také počet kilometrů silnic II. a III. třídy. Třetím hlavním principem nové právní úpravy je navrhované zavedení rozdělení části celostátního hrubého výnosu. 10% celostátního hrubého daňového výnosu se rozdělí mezi všechny kraje kromě hlavního města Prahy tak, že každému z krajů připadne jeho jedna třináctina. Návrh by měl částečně napravit skutečnost, že v současné době na výkon stejných veřejných služeb a kompetencí dostávají menší kraje méně peněz a částečně tak vyrovnat tuto nespravedlivou finanční disproporci. V případě Libereckého kraje by se jednalo o celkový příjem 4 317 362 775 Kč, oproti současnému stavu je rozdíl 444 560 867 Kč.

  Kompletní návrh novely zákona podrobné informace naleznete přímo pod bodem 38.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.