Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 5. 2019

Dne 28. 5. 2019 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=293

Bod 9: Změna názvu oblasti podpory č. 1 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, původní název „požární ochrana“ je rozšířen na „požární ochrana a prevence kriminality“

V letošním roce byl poprvé vyhlášen krajský dotační program na podporu obcí, realizující projekty na eliminaci kriminality. Agenda prevence kriminality je na krajském úřadě zařazena na odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení. Toto oddělení spravuje řadu let oblast podpory č. 1 – „požární ochrana“ a do této oblasti, která měla tři programy, byl zařazen i program 1.4 Prevence kriminality. Pro větší přehlednost zájemců o dotaci (obcí LK), bude vhodnější, aby došlo i ke změně názvu oblasti podpory.

Bod 11: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/19 – zapojení výtěžku 14. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01, rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Zastupitelé tímto schválili rozdělení výtěžku letošního benefičního plesu hejtmana (částka 592 900 Kč) mezi organizace Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Centrum Protěž, z.ú., Rodina v centru, z.ú. a Farní charita Česká Lípa.

Bod 14: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 500.000,- Kč Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje na projekt „Zajištění činnosti SH ČMS - krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci“ – tato částka je určena na pokrytí nákladů spojených s osobními výdaji administrativních pracovníků (pracovnic) a s provozními výdaji sdružení v roce 2019. Jedná se především o náklady spojené s nezbytnou administrativní činností sdružení a náklady na provozní výdaje (elektrická energie, vytápění apod.).

Bod 29: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2020, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2020

Jedná se o vyhlášení dotačního řízení spolu s pravidly pro poskytování a čerpání fin. prostředků, finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až březen 2020, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podat v termínu od 11. července do 31. července 2019, finanční objem připravený k rozdělení je 10.000.000 Kč.

Bod 42: Vyhlášení programu č. 2. 2 – Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

V rámci Regionální inovační strategie Libereckého kraje je pravidelně vyhlašován Regionální inovační program, který se dále dělí na tři dotační tituly - „Inovační vouchery“, „Startovací vouchery“ a „Technologické vouchery“. Žadatelé mohou podávat žádosti o poskytnutí dotace od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na akce realizované v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020, vyčleněná částka na tyto aktivity je 4.743.000 Kč. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 42.

Bod 50: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky a vyhlášení programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019

Jedná se o vyhlášení programu na podporu pravidelné celoroční činnosti organizací sdružujících děti a mládež, v rámci kterého je připraveno k rozdělení 26.745.000 Kč. Lhůta pro podání žádosti je 1. 7. – 15. 7. 2019, veškeré další informace naleznete přímo pod bodem 50.

Bod 57: Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2019)

Zastupitelé vzali na vědomí tento dokument, který se velmi podrobně zabývá aktuálním stavem dopravy, zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Celý dokument včetně mnoha map a příloh naleznete přímo pod bodem 57.

Bod 59: Projekt rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál – výše závazku spolufinancování akce

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí II/289 ke křižovatce se silnicí III/2887 o celkové délce 2,04 km. Uspořádání komunikace neodpovídá silnici II. třídy a velmi znesnadňuje míjení protijedoucích vozidel. Diagnostikou vozovky (v roce 2014) i vizuální prohlídkou byly zjištěny poruchy vozovky, zejména devastace okrajů zpevnění, které je způsobeno nedostatečnou šířkou zemního tělesa a nedostatečným povrchovým odvodněním. Komunikace je hlavní přístupovou komunikací ze Semil pro obce Bozkov a Jesenný. V řešené oblasti není k dispozici nadřazená silniční síť a její doplnění se ani v dlouhodobém výhledu neplánuje. K silnici II/288 není k dispozici alternativní trasa po silnici nižších tříd. Nouzové spojení Bozkova s místní částí Cimbál anebo s obcí Příkrý je možné pouze po účelových komunikacích šířky cca 3 m, na kterých je v současné době zakázán provoz motorové dopravy. S ohledem na nevyhovující uspořádání komunikace je navržena rekonstrukce a homogenizace silnice II/288, která zlepší její stavebně technický stav a zastaví devastaci zpevnění komunikace. Maximální celkové náklady projektu jsou 175 mil. Kč vč. DPH (stavební náklady, technická pomoc, projekt navrženého řešení stavby, technický dozor, rezerva), schválený příspěvek od Ministerstva dopravy z rozpočtu SFDI činí 70 % nákladů (tj. 117,005 mil Kč). Tímto bodem schválilo zastupitelstvo závazek kraje do výše 30 % nákladů, tj. 58,120 mil. Kč.

Bod 62: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 201/19 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Jedná se o schválení dotací pro jednotky požární ochrany v celkové výši 14.231.528,06 Kč na nákup, opravu a úpravu mobilní požární techniky (cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů), nákup osobních ochranných prostředků požární ochrany, nákup (popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany, opravu, úpravu a výstavbu objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 62.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.