Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 2. 2023

Dne 28. 2. 2023 se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:
https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=923;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=2.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 8: Poskytnutí účelové dotace Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
  Zastupitelé schválili poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve výši 5.000.000 Kč na pořízení projektové dokumentace stanice Jilemnice a pořízení osobních automobilů v provedení 4x4, které jsou určeny pro zabezpečení plnění úkolů velitelů stanic a ředitelů územních odborů. HZS Libereckého kraje využije možnosti výhodného nákupu vozidel prostřednictvím Rámcové smlouvy mezi Ministerstvem vnitra ČR a firmou Škoda Auto, kdy budou pořízeny vozidla Škoda Kodiaq 2,0 TSI 4x4 v celkovém objemu 3.830.186,03 Kč. Jedná se o nabídky na pořízení vozidel se slevou cca 51% oproti standardní ceníkové ceně v roce 2019. Částka ve výši 1.169.813,97 Kč bude použita na částečné financování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a geologického vrtu (studny) pro plánovanou výstavbu nové stanice Jilemnice, která naváže na projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Vlastní realizace stavby bude záviset na zajištění finančních prostředků, kdy je snaha HZS Libereckého kraje dosáhnout zařazení této výstavby do seznamu podporovaných staveb v rámci evropských projektů.

 2. Bod 27: Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí v roce 2023
  Jedná se o schválení rozdělení dotací ve výši 1.150.000 Kč pěti úspěšným žadatelům - Potravinové bance Libereckého kraje, z. s. na provoz, Geoparku Ralsko o.p.s. na realizaci exkurzí, tisk materiálů a školení průvodců, Geoparku Český ráj o.p.s. na dvě konkrétní akce, přípravu akčního plánu a expozice, Správě Krkonošského národního parku na vydávání časopisu a Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody na 8 projektů na podporu ekologické výchovy dětí.

 3. Bod 29: Vyhlášení programu 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel - oblast podpory regionální rozvoj
  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačního programu, ve kterém je připraveno k rozdělení 1.400.000 Kč. Účelem programu je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Lhůta pro podání žádostí je od 1. 4. 2023 do 17. 4. 2023.

 4. Bod 30: Vyhlášení programu 2.6 Podpora místní Agendy 21 - oblast podpory regionální rozvoj
  Tentokrát se jedná o vyhlášení programu, jehož účelem je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje. Oprávnění žadatelé – obce a dobrovolné svazky obcí v územním obvodu Libereckého kraje, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, podnikatelské subjekty, spolky, nadace a ústavy - budou moci zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 1.4.2023 do 24.4.2023. K rozdělení v rámci této výzvy je připraveno 600.000 Kč.

 5. Bod 43: ZR-RO č. 53/23 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Financování sociálních služeb v roce 2023 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  Jedná se schválení financování sociálních služeb, zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, z prostředků MPSV. Celkově bude rozděleno 1.028.066.185 Kč, alokace pro příspěvkové organizace sociálního resortu LK na rok 2023 je 346.857.972 Kč (schváleno Radou Libereckého kraje), alokace pro ostatní subjekty poskytující sociální služby v LK je 681.208.213 Kč (schváleno Radou i Zastupitelstvem LK).

 6. Bod 44: Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 DOPRAVA; vyhlášení programu č. 6.1, programu č. 6.2 a programu č. 6.3
  Zastupitelé tímto bodem schválili vyhlášení uvedených programů:

  • program č. 6.1 - Podpora výstavby komunikací pro cyklisty, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 6.500.000 Kč

  • program č. 6.2 - Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.500.000 Kč

  • program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy komunikací pro cyklisty, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 2.000.000 Kč

  Lhůta pro podání žádosti je u všech programů 3. 4. – 17. 4. 2023.

 7. Bod 49: ZR-RO č. 66/23 - úprava v kapitole 931 01 - Krizový fond LK - finanční dar obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni – humanitární pomoc oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii
  Jedná se o schválení daru ve výši 2.000.000 Kč, který bude prostřednictvím organizace Člověk v tísni použit na pomoc obyvatelům Turecka a Sýrie. Tyto oblasti byly dne 6. 2. 2023 zasaženy silným zemětřesením, o život přišlo zhruba 35.000 osob, další tisíce utrpěly zranění, statisíce obyvatel jsou bez přístřeší a základních životních potřeb. Kromě toho vznikly i obrovské materiální škody na obytných budovách a veškeré infrastruktuře.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.