Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.8.2023

Dne 29. 8. 2023 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=990;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=7.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 8: ZR–RO č. 236/23 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, dotace z Krizového fondu LK ČR - Hasičskému záchrannému sboru LK a ČR - Krajskému ředitelství policie LK

  Zastupitelé schválili poskytnutí 3.740.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru LK na pořízení dvou terénních vozidel a poskytnutí financí Krajskému ředitelství policie LK na rozšíření kamerového systému (2.069.100 Kč) a na projekt „Modernizace vybavení pracovišť krizového řízení KŘP-L a pořízení bezpilotního leteckého prostředku“ (1.600.000 Kč).

 2. Bod 45: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení na rok 2024 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

  Jedná se o schválení vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb pro rok 2024, termín pro podání žádostí je od 16. 10. do 15. 11. 2023. Žádosti bude možné podávat výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách). Liberecký kraj žádá pro rok 2024 na financování sociálních služeb o částku 1.392.364.264 Kč.

 3. Bod 69: Memorandum o společném zájmu na pořádání mezinárodních sportovních akcí v Areálu pro klasické lyžování Harrachov a v Dolnoslezském sportovním centru Polana Jakuszycka

  Jedná se o Memorandum uzavřené mezi Libereckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím, městem Harrachov, Městem Szklarska Poręba, Svazem lyžařů České republiky z.s., Polským lyžařským svazem, Areálem skokanských můstků Harrachov, o.p.s., Dolnoslezským parkem inovací a vědy. Memorandum vyjadřuje jejich společný zájem vytvářet podmínky pro konání významných sportovních akcí, na jejichž pořadatelství se budou společně podílet česká i polská strana.

  Dolnoslezské vojvodství vybudovalo jedno z nejmodernějších evropských zimních sportovních středisek – Polana Jakuszycka. Jedná se o sportoviště, které leží v bezprostřední blízkosti česko-polské státní hranice. Toto sportovní středisko splňuje parametry pro pořádání nejvýznamnějších akcí v běhu na lyžích a biatlonu a Dolnoslezské vojvodství má ambice do budoucna pořádat akce typu světového poháru, mistrovství světa či olympijských her. K tomu, aby se zde mohly akce tohoto formátu v klasickém lyžování konat, je nutné infrastrukturu doplnit o skokanské můstky. Areál skokanských můstků je v nedalekém Harrachově. Stav skokanských můstků je ovšem velmi špatný a můstky rozhodně nesplňují ani minimální požadavky na konání významnější akce ve skocích na lyžích. Město Harrachov má eminentní zájem o rekonstrukci můstků a navrácení Harrachova na mapu nejvýznamnějších světových skokanských areálů. Rozpočet města ovšem nedovoluje samostatně financovat celkovou revitalizaci skokanského areálu. Ta se neobejde bez výrazné státní a krajské finanční podpory

 4. Bod 82: Podpora školního stravování v Libereckém kraji ve školním roce 2023/2024 – vyhlášení dotačního programu a pravidel pro mimořádný účelový neinvestiční příspěvek

  Zastupitelé schválili tento program na podporu zlepšení sociální integrace dětí z rodin ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací do skupiny vrstevníků.

  Účelem podpory je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2–19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací ve školním roce 2023/2024.

  Oprávněnými žadateli jsou právní subjekty zapsané v rejstříku škol a školských zařízení které poskytují školní stravování na území Libereckého kraje dětem v mateřských školách, žákům základních škol anebo žákům středních škol.

  Dotační program je určen pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem není Liberecký kraj, pravidla pro poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku jsou určena pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj. Částka, která je připravena k rozdělení v rámci této podpory je 5 500 000 Kč (dotační program) a 1 500 000 Kč (mimořádné účelové neinvestiční příspěvky). Příjem žádostí proběhne od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024. Podrobné informace naleznete pod bodem 82.

 5. Bod 85: ZR–RO č. 282/23 – poskytnutí finančního daru CHARITATIVNÍ NADACI REGIONÁLNÍ HUMANITÁRNÍ CENTRUM, úpravy v kapitole 931 01 – Krizový fond, schválení darovací smlouvy projednáno v 15.00 hodin

  Jedná se o schválení poskytnutí finančního daru ve výši 5.000.000 Kč pro CHARITATIVNÍ NADACI REGIONÁLNÍ HUMANITÁRNÍ CENTRUM regionu VINNYTSIA na Ukrajině. Vinnytská oblast, která je dlouhodobě partnerským regionem Libereckého kraje, se stala po vpádu vojenských sil Ruské federace na území Ukrajiny tranzitní oblastí a začala přijímat vnitřně vysídlené osoby. Od 24. února 2022 bylo v regionu tranzitně ubytováno více než 600.000 osob a dnes má v regionu statut vnitřně vysídlených 167.789 osob. Jednou z priorit je zajištění ubytování pro osoby se zdravotním postižením a seniory v „Krajském stacionáři pro osoby se zdravotním postižením a seniory“ ve Vinnytsii, který je v současné době přeplněn. Vinnytská oblastní vojenská správa se proto obrací na Liberecký kraj s žádostí o finanční pomoc ve výši 5.000.000 Kč, které budou využity na provedení oprav, rekonstrukce a přizpůsobení životních podmínek pro klienty tohoto zařízení.

 6. Bod 86: Ocenění Výrobek roku Libereckého kraje v roce 2023

  Ocenění „Výrobek roku Libereckého kraje je udělováno od roku 2004 a v letošním roce se jedná již o 19. ročník. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 97 výrobků z Libereckého kraje. Komise posuzovala výrobky v 9 kategoriích. Slavnostní předání ocenění výrobcům proběhne tradičně v rámci akce Krajské dožínky Libereckého kraje, která se budou konat v sobotu 9. 9. 2023 ve Brništi. Podle schválených Zásad mají výrobci oceněných výrobků právo užívat označení „Výrobek roku Libereckého kraje“ a „Výrobek roku Libereckého kraje – Přínos ke zdravému životnímu stylu“ a logo Libereckého kraje na výrobku. Seznam oceněných výrobců a výrobků naleznete přímo pod bodem 86.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.