Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29. 11. 2022

Dne 29. 11. 2022 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=877

 1. Bod 9: Rozpočet Libereckého kraje na rok 2023
  Zastupitelé tímto bodem schválili rozpočet na následující rok - celkový objem zdrojů ve výši 4.932.507.200 Kč sestávající z rozpočtovaných příjmů ve výši 4.387.507.200 Kč a zapojením disponibilních zdrojů roku 2022 ve výši 545.000.000 Kč. Celkový objem výdajů ve výši 4.932.507.200 Kč.
  Ve srovnání s rokem 2022 jsou posíleny zejména příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje v souvislosti s očekávaným navýšením cen energií, včetně 130 mil. Kč rezerv na ENERGIE a také s navýšením platů. Celkový objem prostředků pro příspěvkové organizace je navrhován ve výši 1 835,69 tis. Kč. Pro rok 2023 byl rovněž navýšen objem prostředků na zajištění dopravní obslužnosti, a to o 361,7 mil. Kč. Téměř pak o 87 mil. Kč byly oproti roku 2022 navýšeny kapitálové výdaje určené na financování akcí investičního charakteru, kdy je v tomto objemu zahrnuta i částka 100 000 tis. Kč, jakožto podíl vlastních prostředků kraje na financování projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec. Dále jsou součástí i náklady vynakládané krajem formou dotací na podporu projektů realizovaných třetími osobami a objem prostředků na tyto výdaje z Dotačního fondu Libereckého kraje činí 111,450 mil. Kč a z výdajových kapitol Významné akce a Transfery pak činí 272,805 mil. Kč.

 2. Bod 43: Vyhlášení programu č. 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva - oblast podpory regionální rozvoj
  Výzva se týká domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem. K rozdělení mezi žadatele je připraveno 1.379.503,00 Kč. Žádosti je možné zasílat od 16. 1. 2023 do 29. 12. 2023, dotaci lze využít na projekty realizované v období od 27. 1. 2021 do 29. 12. 2023. Dotace bude poskytována v maximální výši 50.000 Kč. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 43.

 3. Bod 45: Závazek spolufinancování projektu „ZZS LK - Výjezdová základna Hrádek nad Nisou“
  Jedná se o schválení předpokládaného závazku spolufinancování do výše 6.419.868 Kč a jeho rozložení v letech 2022-2024. Projekt řeší nedostatečné kapacity a nevhodné prostorové podmínky stávajícího objektu výjezdové základny. Stávající prostory nejsou plně odděleny od ostatních prostor samostatným vstupem, což je zcela nevyhovující z hlediska hygienického i provozního. Objekt se navíc nachází v záplavové oblasti řeky Nisy, kdy byly při povodních v roce 2010 prostory výjezdové základny kompletně zaplaveny a bylo nutné zajistit dočasné přemístění do jiného objektu. Nová základna poskytne odpovídající prostory pro výkon činností a úkolů, zároveň je nezbytné vybudovat parkovací místa pro sanitní vozidla rychlé záchranné pomoci, prostor pro dekontaminaci v případě převozů osob s infekční nemocí, technické zázemí stanice a prostory pro personál. V rámci realizace koncepce Chytřejší kraj budou na střechu přístavby umístěny fotovoltaické panely na výrobu elektřiny. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 28.247.421 Kč. Jedná se o výdaje na přípravu a realizaci projektu včetně nezpůsobilých výdajů a rezervy ve výši 10 %. Struktura finančních zdrojů je navržena takto: 85 % strukturální a investiční fondy EU, 15 % vlastní podíl žadatele

 4. Bod 57: Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci pro rok 2023
  Projekty musí být zaměřeny na aktivity související s komunitní prací nebo edukační a informační činnosti, osvětové aktivity a prevenci xenofobního chování. Žadatelé mohou zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 10. 1. 2023 do 31. 1. 2023, k rozdělení je připraveno 1.000.000 Kč.

 5. Bod 72: Vyhlášení dotačních programů - 7.6 Řemeslná a zážitková turistika a 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury – karavanová stání pro rok 2023
  Účelem podpory Programu 7.6 je podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů. Účelem podpory Programu 7.10 je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Libereckého kraje, konkrétně podpora pořízení servisní technologie pro karavanové stání pro obytná vozidla (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. V programu 7.6 je připraveno k rozdělení 1 000 000 Kč a žádosti je možné zasílat od 2. 1. 2023 do 17. 2. 2023, v programu 7.10 pak 2 500 000 Kč, žádosti je možné zasílat od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

 6. Bod 81: Změna tarifu IDOL a Nařízení Libereckého kraje o maximálních cenách od 1. 1. 2023
  Tímto bodem byla schválena úprava jednotlivého jízdného s navýšením cen cca o 10 - 12%. Důvodem ke změnám cen je především nárůst celkových nákladů na veřejnou dopravu (růst mzdových nákladů a růst ceny pohonných hmot) a dále přiblížení se postupu s okolními regiony a státním jednotným tarifem. Podrobné informace k jednotlivým tarifům naleznete přímo pod bodem 81.

 7. Bod 84: Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
  Stávající náměstek hejtmana Dan Ramzer, který byl pověřen řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, se po letošních komunálních volbách rozhodl vrátit na svou původní pozici jako starosta Frýdlantu. Zastupitelé zvolili jeho nástupcem ve funkci náměstka hejtmana Jiřího Čeřovského. Oběma přejeme hodně sil a pracovních úspěchů v jejich nových funkcích.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.