Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 3. 2021

Dne 30. 3. 2021 se konalo 3.Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Libereckýkraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletnímateriály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkáchLibereckého kraje: ​https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=617

 1. Bod 8: Záměr zajištění úvěrových zdrojů Libereckým krajem na dofinancování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025“ – znění poptávkové dokumentace a zásadní parametry úvěru

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí informace o struktuře financování projektu Modernizace KNL. Z celkové částky 1.680.000.000 kč, kterou má Liberecký kraj zajistit, bude částka 1.300.000.000 Kč financováno z úvěrových zdrojů čerpaných Libereckým krajem vletech 2022 až 2025 a částku 380.000.000 Kč zajistí Libereckýkraj z vlastních zdrojů. Maximální celkové výdaje projektu jsou2.420.000.000 Kč včetně DPH. Všichni akcionáři (Libereckýkraj, Statutární město Liberec, město Turnov a KNL) budou až do roku 2024 zasílat své části příspěvků na transparentní účet KNL, který je zřízen pro úhradu výdajů projektu. Pro Liberecký kraj se jedná o největší projekt nejen za volební období 2020 –2024.

  Více o projektu„Modernizace KNL https://www.modernizace-knl.cz/

 2. Bod 29: Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“

  Bod30: Závazek spolufinancování projektu „FVE Gymnázium Dr. Antona Randy – Jablonec nad Nisou“

  Bod31: Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce – vegetační střecha na parkovacím domě“

  V bodě29 se jedná o schválení předfinancování projektu, který setýká stavebních úprav na objektu Gymnázia Žitavská v ČeskéLípě – instalace střešního fotovoltaického systému (celkem 44 fotovoltaických panelů). Předpokládaná výše spolufinancování LK je 800.000 Kč, celkové náklady na projekt jsou 1.400.000 Kč, rozdíl by byl hrazen z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.

  Podobně i v bodě 30 se jedná o schválení předfinancování projektu na fotovoltaický střešní systém, tentokrát na 84 ks panelů.V tomto případě jsou celkové náklady 2.100.000 Kč, podíl Libereckého kraje činí 960.000 Kč.

  V bodě31 se jedná o schválení předpokládané výše spolufinancování projektu vybudování extenzivní vegetační střechy na připravovaném Parkovacím domě v těsné blízkosti Krajského úřadu. Projekt počítá s vybudováním drenážní a hydroakumulační vrstvy, separační vrstvy a svýsevem a výsadbou vegetační vrstvy (kombinace suchomilných druhů travin a bylin). Dále projekt počítá s tím, že z poloviny plochy vegetační střechy bude srážková voda sváděna do akumulačních nádrží a v budoucnu bude moct být použita pro zalévání zeleně, která vznikne v rámci II. etapy revitalizacedolního centra Liberce. Zároveň vegetační střecha přispěje kochlazování centra města zejména v období letních měsíců.Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 3.377.715 Kč, výše spolufinancování je 15 % ze způsobilých výdajů, tzn. 506.658 Kč.

  Očekávaným přínosem těchto tří projektů je ekologická a efektivní správa budov v majetku Libereckého kraje v podobě systematického managementu hospodaření s energiemi. Principem je postupné vybavování budov a majetku inteligentními technologiemi.

 3. Bod 35: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021

  Zastupitelé tímto bodem schválili vyhlášení dotačního programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2021, v rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 20.770.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 30. 4. 2021 do 14. 5. 2021. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 35.

 4. Bod 36: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a podmínky programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2021

  Jedná se o další vyhlášení dotačních programů, v Programu volnočasových aktivit je připraveno 2.610.000 Kč, v programech Specifická primární prevence rizikového chování a Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními po 300.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 30. 4. 2021 do 14. 5. 2021.

 5. Bod 41: Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+

  Tento dokument navazuje na podobné z předchozích let je zaměřen nejen na podporu cyklistické dopravy, ale vede obce a mikroregiony k tomu, aby cyklistickou dopravu neřešila izolovaně, ale naopak integrovaně společně s dalšími druhy dopravy, a především jednotně v rámci integrovaného strategického dokumentu příslušného regionu. Koncept dokumentu byl zveřejněn na krajském webu k připomínkování samosprávám i široké veřejnosti.

 6. Bod 52: Vyhlášení programu č. 2. 2 – „Regionální inovační program“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Jedná se o schválení vyhlášení dotačního programu na podporu regionálního rozvoje, k rozdělení mezi žadatele je připraveno 2.733.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 1. 5. 2021 do 16. 6. 2021, veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 52.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.