Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.11.2021

Dne 30. 11. 2021 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=722

 1. Bod 13: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022

  Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022 s celkovými příjmy ve výši 3.886.424.120 Kč sestávající z příjmů ve výši 3.576.424.120 Kč a disponibilních zdrojů roku 2021 ve výši 310.000.000 Kč a výdaji ve výši 3.839.549.120 Kč a kladné saldo ve výši 46.875.000 Kč, určené k úhradě splátky jistiny úvěru na revitalizaci pozemních komunikací. Oproti roku 2021 byly významně posíleny zejména příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje v souvislosti s očekávaným navýšením cen energií a služeb a také s navyšováním mezd a platů. Pro rok 2022 byl o 68 mil. Kč rovněž navýšen objem prostředků na dopravní obslužnost v kapitole působnosti. Téměř o 146 mil. Kč byly oproti roku 2021 navýšeny kapitálové výdaje určené na financování akcí investičního charakteru, kdy je v tomto objemu zahrnuta i částka 40 000 tis. Kč, jakožto podíl vlastních prostředků kraje na financování projektu Modernizace Krajské nemocnice Liberec – Etapa č. I. Výdaje určené na spolufinancování projektů spolufinancovaných EU, reprezentovaných zejména investičními projekty, jsou v návrhu rozpočtu 2022 ve srovnání s rokem 2021 navýšeny o 153,2 mil. Kč a dosahují objemu 333,2 mil. Kč. Součástí návrhu rozpočtu kraje pro rok 2022 jsou i prostředky vynakládané krajem formou dotací na podporu projektů realizovaných třetími osobami a objem prostředků na tyto výdaje z Dotačního fondu Libereckého kraje činí 110,8 mil. Kč a z výdajových kapitol Významné akce a Transfery pak činí 196,4 mil. Kč.

 2. Bod 28: Vyhlášení dotačního programu č. 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2022 - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch

  Jedná se o schválení podmínek a vyhlášení programu Podpora a rozvoj kulturního života v Libereckém kraji a zachování jeho kulturních tradic. Částka určená k rozdělení je 2.000.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 17. 1. – 17. 2. 2022. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 28.

 3. Bod 37: Darování vysoušečů Hasičskému záchrannému sboru LK

  V roce 2002 a 2009 byly pořízeny do majetku Krajského úřadu Libereckého kraje vysoušeče k zabezpečení pomoci osobám postiženým povodněmi nebo jinými mimořádnými událostmi. Vysoušeče byly předány do skladu HZS LK. HZS LK zajišťuje režim zapůjčování vysoušečů žadatelům. Na jednání Bezpečnostní rady Libereckého kraje dne 23.9.2021 bylo doporučeno předat vysoušeče bezúplatně do vlastnictví HZS LK k zajištění jednotné evidence a manipulace s materiálem v případě mimořádných událostí. Jedná se o 28 ks vysoušečů v celkové pořizovací ceně 271.048 Kč.

 4. Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 379/21 – úpravy v kapitole 917 05 Transfery, Spolufinancování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v roce 2022

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2022, jejichž služby jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023 v úhrnném objemu 30.000.000 Kč. Seznam sto sedmi úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 41.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.