Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30. 8. 2022

Dne 30. 8. 2022 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=844

 1. Bod 15: 2. Vyhlášení programu č. 9.3 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

  V programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením je připravené k rozdělení mezi žadatele 728.885,30 Kč, žádosti je možné podávat od 1. října 2022 do 30. listopadu 2022. Podpora je poskytována formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez plného nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

 2. Bod 37: Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Liberec v rámci Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise

  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 1.125.905 Kč. Jedná se o 50% z celkových nákladů projektu - dle Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise. V rámci projektu budou provedeny tyto činnosti:

  geodetické měření, inženýrsko-geologický průzkum (předpoklad 5 vrtů do hloubky 6 m), hydrologická data – povodňová vlna, biologický průzkum a hodnocení vč. oznámení záměru, dendrologický průzkum, stavebnětechnický průzkum (posouzení technického stavu nábřežních zdí). V rámci projektu bude zpracováno (závazné parametry): projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), model proudění podzemní vody, hydrotechnické posouzení – ovlivnění proti toku, ekonomická efektivita navržených opatření.

 3. Bod 39: ZR–RO č. 259/22 – úprava kapitoly 91708 - ocenění Výrobek roku Libereckého kraje a finanční dar za ocenění

  Zastupitelé schválili rozdělení 250.000 Kč regionálním výrobcům, kteří byli úspěšní v letošním ročníku soutěže Výrobek roku Libereckého kraje. Seznam oceněných výrobců najdete pod bodem 39.

 4. Bod 40: ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022

  Jedná se o schválení finanční podpory ve výši 3.380.551 Kč v rámci programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce a v programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu v úhrnném objemu 12.482.127 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 40.

 5. Bod 69: ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK

  Zastupitelé schválili poskytnutí částky 3.200.000 Kč na pořízení dvou terénních vozidel - terénních čtyřkolek - pro zajištění zásahů v obtížně dostupných lokalitách, např. lesů či horských oblastí. Jedno vozidlo bude v provedení 6x6 s ložnou plochou, druhé vozidlo bude třímístné 4x4 s ložnou plochou.

 6. Bod 71: ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování obcí

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních účelových dotací ve výši 1.222.273 Kč sedmi žadatelům na procesy komunitního plánování.

 7. Bod 72: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

  Zastupitelstvo schválilo termín a podmínky vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2023. Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu od 17. 10. do 16. 11. 2022. Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2023 je dostupná na Portálu MPSV. Další podrobnosti naleznete přímo pod bodem 72.

 8. Bod 73: ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV

  Jedná se o schválení poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 92.514.795 Kč. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 73.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.