Zpráva LK 31. 8. 2021

Dne 31. 8. 2021 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=684

 1. Bod 34: Financování soc. služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
  Zastupitelé schválili vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi konečné příjemce, tj. sociální služby, které budou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023. Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, termín pro předložení žádosti je do 14. 11. 2021.

 2. Bod 41: Darování sanitních vozů
  Jedná se o schválení darování 3ks sanitních vozů (MB Sprinter, Škoda Yeti) Hasičskému záchrannému sboru LK a 1 ks sanitního vozu MB Sprinter Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Semily. Tyto vozy byly použity při řešení mimořádné události v listopadu 2019 v areálu společnosti Purum, s.r.o. v Hamru na Jezeře, kde došlo k výbuchu neznámé látky a následné kontaminaci okolí. Při výbuchu bylo zraněno několik osob, jejichž stav bezodkladně vyžadoval zásah ZZS LK, p.o. Záchranáři postupovali v souladu s pokyny velitele zásahu, ten nicméně v inkriminované době neměl dostatek informací o povaze látek uniklých do ovzduší. ZZS LK po zásahu požádala Armádu ČR (31. PRCHBO) o měření množství škodlivých látek ve svých vozech a následnou dekontaminaci. 31. PRCHBO provedl dekontaminaci a však není schopen deklarovat bezpečnost provozu zasažených vozidel v civilním sektoru. ZZS LK proto vyřadila z provozu všech pět zasažených vozidel a snažila se nalézt státní instituci, která by svým posudkem umožnila jejich návrat tak, aby v žádném případě nemohlo být ohroženo zdraví a život pacientů či posádek. Tuto instituci přes veškerou snahu nenalezla. Ze závěrů provedených měření vyplývá, že jedinou součástí, kterou nelze jednoduchým způsobem dekontaminovat, je vzduchotechnika zasažených vozů. Zdravotnická technika, kterou bylo možné dekontaminovat, byla z vozů vyjmuta a je používána v jiných vozidlech. O darování 1 kusu sanitního vozu VW TRANSPORTER Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, rozhodla na svém 14. zasedání dne 13. 7. 2021 rada kraje.

 3. Bod 45: Program Dotačního fondu Libereckého kraje č. 2.8 „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“
  Jedná se o schválení programu, jehož účelem je podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. V některých částech Libereckého kraje je dlouhodobě plošně překračován imisní limit pro benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace - limitní hodnota 1 ng.m-3 ). V případě Libereckého kraje jde o tyto konkrétní oblasti – města Česká Lípa, Mimoň, Jilemnice a obce Horní Branná, Roztoky u Jilemnice a Studenec. Hlavním zdrojem tohoto polutantu je lokální vytápění, průmysl a doprava jsou méně významné. Zdrojem pro finanční krytí tohoto dotačního programu budou výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší, které jsou příjmem kraje. Pro rok 2022 bude program vyhlášen s alokací cca 320.000 Kč. Stávající využití poplatků za znečišťování ovzduší (zapojení do dotačního programu 8.5 Podpora prevence vzniku odpadů) nebude nadále využíváno.
 4. Bod 47: Závazek předfinancování programu na podporu provozu venkovských prodejen „OBCHŮDEK 2021+“
  Program je určen na podporu podnikatelského prostředí zacílenou na obslužnost venkova. Kraje mohou dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu využít pro podporu malých venkovských prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně 1 maloobchodní prodejna s převahou prodeje potravin a nápojů. Dotace je určena na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen. Doba platnosti programu je na období 2021-2025, který je koncipován jako rámcový s pravidelně vyhlašovanými výzvami (jednou ročně). Proces poskytnutí dotace je nastaven tak, že MPO vyhlásí výzvu pro kraje, a následně kraje vypíší vlastní dotační program pro maloobchodní prodejny. Žádosti o dotaci od provozovatelů prodejen bude posuzovat kraj a následně bude žádat o platbu na MPO. Maximální dotace pro každý kraj je 3.000.000 Kč. Předpokládané podávání žádostí do programu by mělo být vyhlášeno v říjnu.

 5. Bod 56: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 264/21 - úprava výdajů v kapitole 926 06; revokace části usnesení č. 938/21/RK a č. 287/21/ZK poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
  Jedná se o schválení dotace ve výši 1.718.772 Kč Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou na projekt Cyklotrasa Odra – Nisa - úsek ul. 5. května – silnice I/14 - převedení cyklistické dopravy mimo hlavní dopravní tepnu v ul. Podhorská, realizací projektu v úseku ul.5.května – silnice I/14 (úsek má 2,95 km). Jedná se o 50% podílu na nákladech projektu, v původní žádosti byla administrativní nesrovnalost (ve výši 50 Kč), proto dochází k revokaci usnesení.

 6. Bod 61: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2021
  Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení podmínek programu, jehož účelem je podpora výstavby, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení ležících na území Libereckého kraje realizované v letech 2021 – 2022, částka určená k rozdělení je 7.385.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 1. 10. do 15. 10. 2021, podrobnosti naleznete přímo pod bodem 61.

 7. Bod 62: Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu, které je v kompetenci Zastupitelstva Libereckého kraje
  Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotací v celkové výši 10.580.000 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 62.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.