Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31.10.2023

Dne 31. 10. 2023 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2023. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=1012;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=9.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 13: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2024-2027

  Ekonomický resort po zapracování veškerých požadavků všech resortů stanovil částku 7 609 553,52 tis. Kč (tj. 7,610 mld. Kč). Dosažené záporné saldo mezi očekávanými příjmy resp. zdroji na rok 2024 a požadavky jednotlivých resortů na rok 2024 představovalo částku -1 474 190,05 tis. Kč (tj. -1,474 mld. Kč). Následně ekonomický odbor prověřoval jejich věcnou i finanční „relevantnost“ a „závaznost“ (smluvní nebo obdobné závazky kraje), na jejichž základě vypracoval věcný a finanční objem návrhů k jednotlivým požadavkům v rámci příslušných resortů a výdajových kapitol rozpočtu na rok 2024. Návrh ekonomického resortu při stanovení objemů výdajů vycházel z navrhovaného příjmového/zdrojového rámce roku 2024 v úhrnné výši 6 135 363,47 tis. Kč (tj. 6,135 mld. Kč), když návrh vyrovnaného salda rozpočtu na rok 2024 je nepřekročitelný.

 2. Bod 17: Způsob zadání soutěže nového objektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, p.o.

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická momentálně funguje v budově v Kostelní ulici č. p. 9 v Liberci, která absolutně nevyhovuje požadavkům (kapacita, dispoziční řešení, technický stav, vlhkost budovy). Další důvody jsou ekonomické - budova je v majetku SM Liberec, LK tedy platí nájem ve výši 1.800.000/rok jen za tuto budovu, plus další nájemné za prostory, která si škola pronajímá kvůli kapacitní nedostatečnosti. Absolventi této školy spadají do perspektivní a potřebné oblasti zdravotnických profesí s téměř nulovou nezaměstnaností (i vhledem k výstavbě CUM v rámci KNL Liberec a spolupráce (nejen) s tímto subjektem). Vedení kraje se po zhodnocení všech okolností přiklonilo k zahájení prověřování vlastního pozemku za účelem nové výstavby v areálu Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999.

  Zastupitelé tímto bodem schválili způsob zadání formou dvoukolové architektonické soutěže pro nový objekt SZŠ a VOŠ zdravotnická a SOŠ Liberec, s odhadovanými investičními náklady za stavbu (bez vybavení), a to ve výši 609.000.000 Kč bez DPH, tj. 736.890.000 Kč včetně DPH a odhadovanými náklady za kompletní projektovou činnost ve výši 48.000.000 Kč bez DPH, tj. 58.080.000 Kč včetně DPH.

 3. Bod 32: ZR–RO č. 347/23 – úprava kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova kulturních památek – individuální dotace na obnovu kulturních památek

  Jedná se o schválení poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 2.200.000 Kč těmto příjemcům: Městu Stráž pod Ralskem na opravu vnitřních fasád zámku Vartenberk (1.000.000 Kč) a obci Višňová na obnovu střechy kostela sv. Ducha (1.200.000 Kč).

 4. Bod 39: Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem

  Obsahem memoranda je souhrn všech oblastí spolupráce mezi oběma institucemi. Vzniklo na základě podkladů dodaných všemi odbory krajského úřadu. Jedná se tedy o kompletní souhrn všech aktivit (finančních i nefinančních), na kterých Liberecký kraj spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Liberecký kraj se v něm zavazuje k podpoře Technické univerzity v Liberci, a to částkou minimálně 1 milion korun ročně. Akce TUL pravidelně podporované z rozpočtu LK: Dětská univerzita, FS TUL RACING, Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL, podpora jednorázových individuálních projektů,

 1. Bod 42: Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022–2025 – aktualizace pro rok 2024

  Tato verze je výsledkem opakovaných jednání vedených vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti zejména s členy a členkami Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje. Součástí materiálu je i aktualizovaná tabulka akcí a aktivit, které budou v daném období financovány včetně výše dotace.

  Celý materiál naleznete přímo pod bodem 42.

 2. Bod 49: Rozhodnutí o pořízení Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 3

  Vláda ČR schválila dne 12. 7. 2021 komplexní Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která se týkala i území Libereckého kraje. Liberecký kraj je povinen bez zbytečného odkladu uvést zásady územního rozvoje do souladu se schválenou PÚR ČR.

  Součástí předchozí Aktualizace č. 2 ZÚR LK není úprava vymezení koridorů pro „koridor konvenční železniční dopravy ŽD19 pro trať v úseku (Zawidów-) hranice Polsko/ČR – Liberec – (Turnov) – Mladá Boleslav a vybraná spojení v úseku Mladá Boleslav – Praha“. Důvodem je skutečnost, že při zpracování Aktualizace č. 2 ZÚR LK ještě nebyly připraveny aktuální podklady pro vymezení tohoto koridoru. Realizace vybrané varianty by měla přinést zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Libercem přibližně na polovinu, konkrétně na 69 minut a rychlost v některých úsecích 200 km/hod.

  Proto je potřeba vypracovat dílčí Aktualizaci ZÚR LK č. 3. Náklady na pořízení územně plánovací dokumentace by měly být hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje a vyplynou z příslušné veřejné zakázky malého rozsahu. Předběžně je lze odhadovat ve výši cca 0,5 mil. Kč.

 3. Bod 57: Závazek spolufinancování projektu „Výstavba pavilonu učeben Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530“

  Zastupitelé schválili předpokládané předfinancování projektu „Výstavba pavilonu učeben Gymnázia F. X. Šaldy“ Libereckým krajem do výše 109.114.650 Kč a jeho rozložení v letech 2024–2026, za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Modernizačního fondu.

  Projekt je řešen v podobě samostatné budovy, propojené s hlavní budovou novým krátkým spojovacím krčkem. V 1.PP jsou navrženy šatny, kmenové učebny, sklad a posilovna, doplněná sociálním zázemím a šatnou. V 1.NP je přes prosklenou příčku zajištěn bezbariérový vstup, dále jsou zde učebny, kabinety a knihovna. Ve 2.NP je dispozice obdobná, doplňuje ji nový napojovací krček. Ve východním travé je navržen prostor pro výtvarnou výchovu. Ve 3.NP jsou navrženy místnosti pro výuku, ale zejména technologická část (vzduchotechnika a místnost serveru). Ve všech podlažích je navrženo v samostatném traktu hygienické a sociální zázemí. V souvislosti s výstavbou nového pavilonu dojde k navýšení kapacity školy o cca 120 studentů.

  Architektonický a výtvarný návrh vychází z požadavku na realizaci energeticky úsporné budovy. Energetický koncept se projevuje i ve formální stránce architektury: jižní fasáda je v maximální míře vybavena okenními otvory (pasivní zisky + přirozené osvětlení) a nástěnnými fotovoltaickými panely. Svislá poloha panelů zajišťuje lepší přijímání slunečního svitu v nízkých slunečních horizontech (tj. mimo prázdnin). Severní fasáda je pak řešena s ohledem na minimální rozměr oken, který ještě umožní provoz speciálních učeben a kabinetů. Severní stěna bude připravena technicky na pnutí stálezelenými rostlinami (břečťan), střecha bude zelená extenzivní.

  Předpokládaným hlavním zdrojem financování je Modernizační fond – ENERGOV č. 3/2023, energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (36,67 %). Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 312.078.360 Kč. Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 202.963.710 Kč. Tato částka zahrnuje spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 188.443.710 Kč (63,33 %) a zahrnuje nezpůsobilé výdaje na úpravu hřiště, drobnou architekturu a náhradní výsadbu ve výši 14.520.000 Kč. Realizace projektu proběhne v letech 2024 – 2026 dle předběžného harmonogramu.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.