Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z mimořádného Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 31. 5. 2022

Dne 31. 5. 2022 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=814

1) Dotace:

 • Bod 29: ZR-RO č. 146/22 – úprava v kapitole 926 09 – Dotační fond LK, poskytnutí dotací z programu 9.1, 9.2 a 9.3
  Jedná se o schválení rozdělení dotací ve výši 1.706.625 Kč v programech 9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany, 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů a 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením.
 • Bod 40: ZR–RO č. 174/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1
  Jedná se o schválení poskytnutí účelových dotací v programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném objemu do výše 14.022.865,51 Kč.
 • Bod 41: ZR–RO č. 175/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3
  Jedná se o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci programu č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu do výše 700.000 Kč pro město Dubá a Harrachov, účelem projektu je vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění.
 • Bod 59: ZR-RO č. 161/22 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center
  Jedná se o poskytnutí dotací v rámci programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.986 Kč
 • Bod 64: ZR-RO č. 158/22 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, odbor silničního hospodářství; oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3
  Jedná se o poskytnutí dotací v programu č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 3.536.785,25 Kč a programu č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 2.543.641 Kč.

2) Bod 27: Záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN a. s. - Nemocnici v Semilech

Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí záměr koncepčního řešení rozvoje zdravotní péče v MMN, a. s. – Nemocnici v Semilech - MMN, a.s. nemocnice Semily připravuje ve spolupráci s ostatními páteřními nemocnicemi Libereckého kraje zřízení nového lůžkového fondu se zaměřením na rehabilitaci. V Libereckém kraji chybí dosud odborný léčebný ústav se zaměřením na rehabilitaci. Pacienti jsou odesíláni k následné rehabilitaci do jiných krajů. Liberecký kraj má významný deficit v počtu rehabilitačních lůžek v přepočtu na 100 tis. obyvatel v porovnání s celorepublikovým průměrem. V Semilech se plánuje zřízení nové kapacity odborného léčebného ústavu (následná péče) se zaměřením na rehabilitaci v počtu 46 lůžek a 23 lůžek časné rehabilitace. Kapacita současných 75 lůžek následné ústavní péče (typu LDN) a celý rozsah ambulantní péče zůstane zachován. Stávající oddělení ortopedie je v plánu přesunout do Jilemnice. Rehabilitační péče bude zaměřena na celkové spektrum všech možných diagnóz. Poslouží pacientům s potřebou rehabilitace pohybového aparátu nejen po plánovaných ortopedických výkonech, ale především pacientům s neurologickými diagnózami. Liberecký kraj si bohužel dlouhodobě drží prvenství v počtu mozkových mrtvic v porovnání s ostatními kraji ČR, kde časná a následná rehabilitace hraje hlavní roli v rychlosti a kvalitě návratu zpět do života pacienta. V semilském areálu jsou plánované rekonstrukce v celkové hodnotě 250 mil. Kč. Zahrnují především komplexní rekonstrukci Bílého pavilonu, rozsáhlou rekonstrukci Nového pavilonu a částečné změny v Hlavním pavilonu areálu nemocnice. Vedení MMN, a.s. plánuje financování této akce z prostředků dotací EU, konkrétně z Fondu národní obnovy, IROP II, z proběhlého vkladu mimo základní kapitál od akcionářů, i z vlastního úvěru.

3) Bod 44: Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – rozvojové záměry pro rok 2023

Zastupitelstvo schválilo rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2023, vyjadřují potřeby jednotlivých ORP kraje v oblasti zajištění sociálních služeb. Jednotlivé rozvojové záměry jsou výstupem procesů komunitního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností a kraje.

4) Bod 46: Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2023 financovaného z rozpočtu kraje

Jedná se o schválení termínů a podmínek pro přijímání žádostí, k rozdělení mezi žadatele je připraveno 20.000.000 Kč. Žádosti je možné podávat od 1. do 15. července 2022.

5) Bod 57: Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady KNL, a.s. a další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1

Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí:

 1. zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH

 2. nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem

 3. současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené investiční možnosti společnosti

 4. vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 se představenstvo společnosti ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita společnosti

 5. závazek představenstva společnosti provést aktualizaci investičního plánu společnosti a rozpočtový výhled společnosti na období 2023–2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou společnosti

6) Bod 62: Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“

Zastupitelé schválili vyhlášení a podmínky programu z 1. výzvy „Programu Životního prostředí 2021 – 2027“, s předpokládaným objemem alokace určené k rozdělení ve výši 108.000.000 Kč. Příjem žádostí bude od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.