NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Všechny silnice ve vlastnictví Libereckého kraje poškozené povodní 2010 budou opraveny

Vláda České republiky na zasedání 3.7. schválila částku 547 mil. Kč na opravu posledních čtyř úseků silnic v Libereckém kraji, jejichž financování dosud nebylo pokryto. Materiál, který dnes vláda schválila, byl zpracován na základě žádosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který se obrátil na předsedu vlády a ministry financí a pro místní rozvoj s žádostí o pomoc při řešení financování velkých infrastrukturních staveb vážně poškozených v průběhu povodní v srpnu roku 2010.

„Po mnoha jednáních s předsedou vlády Petrem Nečasem a ministry Miroslavem Kalouskem a Kamilem Jankovským dnes vláda schválila prodloužení doby realizace podprogramu do 31. 12. 2015, a to z důvodu realizace rozsáhlých staveb a dodatečného zařazení nových staveb. Jedná se konkrétně o silnici III/27252 Vítkov, silnici II/290 Frýdlant – Bílý Potok (II. etapa), silnici II/592 Chrastava (II. etapa) a silnici II/290, kde je nutné opravit opěrné zdi a most. Vláda také schválila výjimku na výši spoluúčasti Libereckého kraje. Místo původních padesáti procent je nyní spoluúčast Libereckého kraje pouze patnáct procent z celkových nákladů. Pro krajský rozpočet to znamená úsporu 200 milionu korun na povinné spoluúčasti kraje, kterou budu navrhovat použít na opravu komunikací v dalších částech Libereckého kraje. Dnešní rozhodnutí vlády je tak dobrou zprávou nejenom pro obyvatele Frýdlantska a Chrastavska, ale pro celý Liberecký kraj. Udělalo mi to opravdu velkou radost, dobrých zpráv není nikdy dost,“ říká hejtman Martin Půta.

Vláda dále vyslovila souhlas s využitím částky 341 mil. Kč pro Liberecký kraj původně určené k odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2010 a úspor 206 mil. Kč, celkem tedy 547 milionu korun na tyto čtyři akce.

Do současné doby bylo opraveno 53 mostů a dále byly opraveny nebo je v současné době v rekonstrukci celkem sedm akcí v celkové výši 1.069,7 mil Kč se spoluúčastí Libereckého kraje ve výši 502,2 mil Kč.

silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa)

silnice II/592 Chrastava (I.etapa)

silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice - Dětřichov

silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka

silnice III/27014 Juliovka – Krompach

silnice III/26321 Svor, rekonstrukce silnice - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru

Nyní se díky prostředkům schváleným vládou ve výši 547 mil Kč. budou opravovat ještě další čtyři silnice, a to konkrétně:

III/27252 Vítkov - Rozsahem projekt řeší zejména obnovu opěrných zdí a mostů po bleskových srpnových povodních 2010 na silnici III/27252. Povodeň napáchala na silnici škody na 10ti lokalitách. Konkrétně se jedná se o deset úseků o různé délce, kde nejkratší má cca 15m (obnova poničeného propustku) a nejdelší 0,5km – obnova poškozených opěrných zdí mezi silnicí a Vítkovským potokem. Mezi nejzásadnější škody patřilo poškození 10ti opěrných zdí a dvou mostů, kde most 27252-3 je v současné době v havarijním stavu. V místech poškozených opěrných zdí a náspů komunikace byla povodní na 2 místech poničena vozovka natolik, že byla po povodni neprůjezdná. Následně byly tyto úseky provizorně vyspraveny – zátrže v komunikacích byly zasypány a provizorně zaasfaltovány. Dodnes je v těchto místech vozovka zúžena svodidly a je zde dopravní omezení. Součástí obnovy je obnova poškozených opěrných zdí a svahů, obnova poškozených propustků a výstavba nové vozovky v místech zásahů, včetně potřebného odvodnění komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 103 mil. Kč včetně DPH.
Předpokládané zahájení realizace stavby: 09/2013
Dokončení realizace stavby: 08/2014

II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - Rozsahem se stavba týká rekonstrukce silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 7,6 km, v úseku od začátku silnice II/290 ve Frýdlantu až po konec Raspenavy. Konkrétně se jedná o II. etapu (část A) obnovy silnice II/290, která byla poničena povodní v srpnu 2010. Ve velké míře na tomto úseku byly poničeny nebo zcela odplaveny zdi (sousedící s řekou Smědá), zídky, části vozovky, krajnice a na mnoha místech bylo podemleto silniční těleso. Staničením je celkový úsek dlouhý 8,390 km (staničení 0,000 km – 8,390 km), ale na úseku byly v rámci I. etapy upřednostněny 2 nejvíce poškozené místa, které byly řešeny přednostně – I. etapa. Tato část navazuje tedy na zmíněné dva úseky řešené v I. etapě, konkrétně se jedná o úsek ve Frýdlantu pod zámkem (staničení 0,730 km- 1,050 km = celková délka 320 m) a část trasy v Raspenavě (5,680 km – 6,157 km = celková délka 474 m). Celková délka II. A etapy je 7,6 km. V rámci této etapy budou obnoveny především poničené opěrné zdi a svahy (10ks) a 2 mosty. Konkrétně se jedná o SO 201, 205, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Součástí obnovy je vybudování nové vozovky, včetně potřebného odvodnění a vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 283 mil. Kč včetně DPH.
Předpokládané zahájení realizace stavby: 11/2013
Dokončení realizace stavby: 08/2015

Silnice II/592 Chrastava (II. Etapa) - Do druhé etapy obnovy silnice II/592 jsou zahrnuty zbylé poškozené úseky II/592 a poškozený úsek komunikace (poškozené jsou zejména násypové svahy komunikace sousedící s vodním tokem Jeřice, poškozené zdi a v Nové Vsi došlo ke stržení 1 mostu, který je nahrazen mostem provizorním). Součástí projektu je i obnova silnic III/27253 (propojení obce Nová Ves se silnicí I/13), kde došlo zejména k podemletí krajnic a k poškození propustků.

Objektově je druhá etapa stavby rozdělena do tří dílčích částí:

1) úsek od přejezdu železniční trati k odbočce na nádraží v Chrastavě (rozsah stavebního objektu SO 101.2 – cca km 16,800 – 18,800). Součástí úseku je rekonstrukce mostu ev. č. 592-014, výstavba armovaného svahu, dešťových kanalizací a vyvolaných přeložek souvisejících inženýrských sítí,

2) úsek silnice II/592 od začátku obce Nová Ves s ukončením cca 500m za mostem ev. č. 592-020 (rozsah stavebního objektu SO 101.4 – cca km 22,580 – 25,660). Součástí úseku je rekonstrukce tří mostů, z nichž 1 je nahrazen po povodni mostem provizorním, výstavba armovaných svahů, rekonstrukce a obnova stávajících opěrných a zárubních zdí, výstavba dešťových kanalizací a souvisejících přeložek inženýrských sítí,

3) úsek silnice navazuje na předchozí a končí napojením na stávající silnici I/13 (rozsah stavebního objektu SO 101.5 – cca km 25,660 – 26,870), součástí úseku je také rekonstrukce silnice III/27253 (rozsah stavebního objektu 103.5). Součástí je rekonstrukce mostu ev. č. 592-021, opěrná zeď a související přeložky inženýrských sítí.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 228 mil. Kč včetně DPH
Předpokládané zahájení realizace stavby: 10/2013
Dokončení realizace stavby: 08/2015

Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostu 290-011 - Rozsahem se stavba týká rekonstrukce silnice II/290 v Libereckém kraji v délce cca 150m. Konkrétně se jedná o obnovu poničené opěrné zdi povodní 2010, dlouhou cca 120 m a přilehajícího mostu 290-011. Povodní byla zeď poničena natolik, že došlo k vymletí kaverny do zdi. V současné době je provoz na komunikaci zúžen betonovými svodidly. Most 290-011 má od povodní podemleté opěry.

Celkový rozpočet projektu je vyčíslen na maximálně 30 mil. Kč včetně DPH
Předpokládané zahájení realizace stavby: 04/2014
Dokončení realizace stavby: 11/2014

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
739541624
485226324

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.