NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 12. 2019

Dne 17. 12. 2019 se konalo poslední Zastupitelstvo LK v roce 2019. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=380

 1. Bod 34: Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3 Podpora včelařství, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020

  Jedná se o vyhlášení dotací z oblasti životního prostředí a zemědělství – v programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty je k dispozici k rozdělení 1.850.000 Kč, v programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny 2.800.000 Kč, v programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství 300.000 Kč a v programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů 1.300.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je u všech programů 1. – 28. února 2020 a veškeré informace naleznete přímo pod bodem 34.

 2. Bod 36: Vyhlášení programu 8.6 Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2020

  Dalším programem z oblasti životního prostředí je 8.6 Podpora retence vody v krajině, kde je možnost získat dotace na tvorbu a obnovu přirozených vodních prvků v krajině, obnovu přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulaci odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorbu a obnovu zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy a ochranu před erozí nebo opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích. Žádosti je možné podávat od 1. února do 10. dubna 2020, k rozdělení mezi úspěšné žadatele je připraveno 8.020.000 Kč.

 3. Bod 39: Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Opět se jedná o vyhlášení dotačního programu – účelem podpory může být:

  • obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

  • komplexní úprava návsí, náměstí

  • obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady

  • oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch

  • projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

  • válečné hroby

  K rozdělení je připraveno 25.200.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je 3. 2. – 18. 2. 2020.

 4. Bod 44: Vyhlášení programu Dotačního fondu, oblast podpory DOPRAVA; vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora projektové přípravy

  Tentokrát se jedná o vyhlášení dotačních programů z oblasti dopravy – v programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu je připraveno k rozdělení 5.941.120 Kč, v programu 6.3 – Podpora projektové přípravy je to 2.766.199 Kč. Lhůta pro podání žádostí je u obou programů 20. ledna – 7. února 2020.

 5. Bod 55: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

  Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dalších dotačních programů – tentokrát z oblasti tělovýchovy a sportu. V programu 4.23 Sportovní akce je připraveno k rozdělení 2.770.000 Kč, v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 je to 18.000.000 Kč. Lhůta pro podávání žádosti je u obou programů 27. ledna – 24. února 2020.

 6. Bod 56: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2020

  Další vyhlášení dotačních programů tentokrát z oblasti školství – v programu 4.1 Program volnočasových aktivit je k dispozici 2.350.000 Kč, v programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování 300.000 Kč, v programu 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 260.000 Kč a v programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2020 300.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je u všech programů 27. ledna – 7. února 2020.

 7. Bod 66: Poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – zajištění Lipo.ink pro rok 2020

  Jedná se o schválení dotace ve výši 7.900.463,90 Kč Agentuře regionálního rozvoje na poskytování služeb v rámci podnikatelského inkubátoru. Pod bodem 66 naleznete přehled nákladů a výnosů, přehled plnění cílů za rok 2019 i cíle pro rok 2020.

 8. Bod 67: Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

  Zastupitelé schválili také program na podporu činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. V tomto programu je k dispozici 2.000.000 Kč a lhůta pro podávání žádostí je 20. ledna – 5. února 2020.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.