NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 12. 2022

Dne 20. 12. 2022 se konalo 11. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/#/public-uredni-deska-body;idSkupinyNad=887;skupinaNad_poJednani=0;skupinaNad_Nazev=11.%20zased%C3%A1n%C3%AD%20Zastupitelstva%20Libereck%C3%A9ho%20kraje

 1. Bod 8: Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2023–2028
  Účelem této koncepce je zmapovat oblast kriminality na území Libereckého kraje, zhodnotit výsledky jednotlivých analýz a poskytnout východiska v souvislosti s relevantní prevencí. Cílem je pak vytvoření ustáleného systému prevence kriminality na krajské, okresní a místní úrovni, což v neposlední řadě povede ke snížení míry a závažnosti trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele řešeného území, začlenění prevence kriminality do politik okresů a obcí, spolupráci mezi orgány státní správy, samosprávy, policií, občany, nevládními organizacemi a prohlubování povědomí veřejnosti o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

 2. Bod 20: ZR-RO č. 405/22 – úprava v kapitole 91708 - Transfery, rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, z. s.
  Jedná se o schválení poskytnutí účelové dotace ve výši 960.000 Kč (z toho částka 360.000 Kč je přebytkem z rozpočtu z roku 2022 – dodatečné snížení výdajů a vratka dotace). Cílem projektu je snížit množství komunálního odpadu získáním nepotřebného nábytku a vybavení domácností od dárců a předáním (po opravě, úpravě či vyčištění) pro opětovné použití. Materiální pomoc je směřována osobám v sociální a finanční nouzi. Pro srovnání - v roce 2021 (3-12/2021) bylo podpořeno 394 osob, v roce 2022 za 10 měsíců už se jedná o 1400 osob, tedy nárůst o 255%. Počet žádostí o materiální pomoc se neustále zvyšuje, pro rok 2023 je tak plánováno rozšíření činnosti provozovny, a to navýšením pracovních úvazků, čímž bude možné rozšířit personál provozovny o druhou přepravní posádku. Zároveň tak bude možné navýšit množství zachráněného vybavení, které by jinak skončilo jako odpad, z 80 tun/rok na 160 tun/rok.

 3. Bod 25: Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2023
  Jedná se o schválení vyhlášení dotačních programů – v programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je připraveno k rozdělení 1.400.000 Kč, v programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny je připraveno k rozdělení 2.500.000 Kč a v programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce 3.000.000 Kč. Žádosti o dotace je možné podávat od 1. 2. 2023, v případě programů 8.1 a 8.2 do 28. 2. 2023, v případě programu 8.3 lhůta končí 31. 5. 2023.

 4. Bod 26: Vyhlášení dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2023
  I v tomto případě se jedná o vyhlášení dotačního programu, ve kterém je připraveno k rozdělení 10.600.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 26.

 5. Bod 36: Vyhlášení programu č. 2.1 Program obnovy venkova - oblast podpory regionální rozvoj
  Další vyhlášení dotačního programu, jehož účelem je obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově. V rámci této výzvy je připraveno k rozdělení 25.200.000 Kč, žádosti je možné podávat od 23. 1. 2023 do 17. 2. 2023.

 6. Bod 37: Vyhlášení programu 2.7 Program na podporu činností mateřských center - oblast podpory regionální rozvoj
  Výzva je vyhlášena i na podporu mateřských center, jehož účelem je podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Pro úspěšné žadatele je připraveno k rozdělení 2.000.000 Kč, žádosti je možné podávat od 23. 1. 2023 do 10. 2. 2023.

 7. Bod 48: Závazek spolufinancování projektu „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“
  Zastupitelé tímto bodem schválili závazek spolufinancování a to do výše 2.500.800 Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Účelem projektu je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče. Podrobný popis projektu naleznete přímo pod bodem 48.

 8. Bod 50: Vyhlášení programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2023
  Nově bude možné podpořit projekty na doplnění obecního systému o oddělený sběr kovových odpadů a pořízení studie na optimalizaci obecního systému odpadového hospodářství, dále byla zvýšena maximální výše dotace ze 120 tis. Kč na 180 tis. Kč (s ohledem na zvyšování nákladů souvisejících s výstavbou a provozem podporovaných zařízení). U kritérií hodnocení bylo nově doplněno, že v případě rovnosti celkového součtu bodů budou upřednostněny projekty s nižší částkou dotace. Žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat v termínu 1.-28. 2. 2023, k rozdělení mezi žadatele je připraveno 1.850.000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.