NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 6. 2022

Dne 21. 6. 2022 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2022. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=823

 1. Bod 8: ZR-RO č. 185/22 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.2
  Jedná se o schválení poskytnutí dotací z programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v úhrnném objemu do výše 1.152.822 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 8.

 2. Bod 12: ZR-RO č. 207/22 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím k programu ministerstva vnitra
  Zastupitelé schválili poskytnutí účelových investičních dotací ve výši 7.761.871 Kč pro jednotky požární ochrany (SDH). Seznam úspěšných žadatelů opět naleznete přímo pod bodem 12.

 3. Bod 32: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023
  Kraje musí nejpozději do 31. 7. 2022 odeslat na MPSV žádost o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2023. Liberecký kraj bude pro rok 2023 žádat o částku 1.301.352.131 Kč. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny zařazené sociální služby do krajské Základní sítě sociálních služeb. Požadavek kraje vychází ze skutečné nákladovosti sociálních služeb za rok 2021 a požadavku poskytovatelů sociálních služeb na rok 2022. V návrhu je kalkulován možný nárůst nákladovosti sociálních služeb v souvislosti s navyšováním odměňování profesí v sociálních službách, růst cen základních vstupů (energií, potravin atd.), a zároveň je zohledněno i navýšení na straně výnosové za úhradu pobytu a stravy.
  Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023, budou moci žadatelé o finanční podporu vkládat své žádosti prostřednictvím počítačového programu v termínu od 17. října 2022 do 16. listopadu 2022.

 4. Bod 50: Projektové záměry Libereckého kraje do ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
  Statutární město Liberec jako nositel „Integrovaných územních investic (ITI) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou“ vyhlásilo výzvy k předkládání projektových záměrů do jednotlivých tematických oblastí ITI. Zastupitelstvem kraje byl schválen souhrn možných projektových záměrů Libereckého kraje, u nichž rada kraje schválila předložení do uvedených výzev ITI.
  Jedná se o schválení následujících projektových záměrů:
  a) „Central Station – Krajský terminál Liberec“ (vybudování nového autobusového nádraží včetně přestupního terminálu)
  b) „Parkovací dům“ (výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti nového autobusového nádraží v Liberci
  c) „Zastávkové informační systémy v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou“
  d) „Telematika na Ještědu“
  e) „Domov a Centrum aktivity, p. o. v Hodkovicích nad Mohelkou – výstavba nového areálu pro komunitní bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením“
  f) „Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. – výstavba multislužbového zařízení ve Vratislavicích nad Nisou pro osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchami autistického spektra“
  g) „Změna technologie osvětlení expozičně-výstavních prostor a exteriéru objektu Oblastní galerie Liberec“
  h) „Restaurování sbírkových předmětů“
  i) „Navigační systém Křišťálového údolí“
  j) „Vytvoření metodického centra pro digitalizaci sbírkových předmětů“
  k) „Zlepšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea“
  l) „Záchrana a rehabilitace uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec“
  m) „Revitalizace muzejního parku (Severočeské muzeum v Liberci)“
  n) „Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. Etapa“

 5. Bod 55: Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 7. 2022
  Zastupitelé tímto bodem schválili Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje s platností od 1. 7. 2022. Změna Ceníku IDOL je realizována v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o zavedení slev jízdného pro osoby s přiznanou invaliditou 3. stupně. Sleva jízdného se zavádí ve výši 50 % ze základního jízdného. Záměr zavést uvedenou slevu byl původně plánován na 1. 4. 2022, ale z důvodu nevyřešení vzniku dokladu prokazujícího nárok na uvedenou slevu, byl termín odložen.
  Změna Ceníku IDOL zahrnuje také úpravu jízdného mezinárodní turistické jízdenky EURONISA-Ticket+. Ceník jízdného mezinárodní jízdenky je tvořen organizátory dopravy německého dopravního svazu ZVON a Libereckého kraje, společností KORID LK. Jízdenka EURO-NISA-Ticket+ je nadstavba integrovaných tarifů s jednotnou platností na území Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa s přesahy v rámci tarifního území IDOL až do Středočeského kraje. V roce 2021 byla stanovena nová cenová hladina s platností předem definovaných úprav jízdného na následující 4 roky s termínem vždy k 1. 7. Ke změnám tak dochází synchronizovaně v ČR, Německu i Polsku (jízdenka se prodává ve třech měnách).

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.