NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 6. 2021

Dne 22. 6. 2021 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2021. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje: https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=651

 1. Bod 8: Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

  Seznam standardně obsahuje významné kulturní, sportovní a společenské akce, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. Liberecký kraj má zájem vystupovat jako jejich stabilní, spolehlivý partner a finančně, případně jinou formou jejich konání podporovat. Zařazením akce do takového seznamu jsou její pořadatelé informováni o podpoře ze strany Libereckého kraje v delším časovém horizontu. Jsou s nimi uzavírány příslušné víceleté smlouvy, zpravidla na tři roky, v odůvodněných případech i na delší období. Nově seznam obsahuje kolem 40 akcí (podrobnosti pod bodem 8).

 2. Bod 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 181/21 – úpravy v kapitole 926 01, poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 1.2

  Bod 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1

  Bod 13: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/21 – úpravy v kapitole 926 01, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.3

  Bod 14: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím

  Schválením těchto bodů zastupitelé rozhodli o přidělení dotací v následujících programech:

  Č. 1.2 - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje v úhrnném objemu 1.123.760 Kč na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže a organizování hasičských soutěží
  dospělých.

  Č. 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 12.994.268,41 Kč na nákup nebo obnovu vybavení, případně rekonstrukce objektů.

  Č 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II v úhrnném objemu do výše 800.000 Kč na vytváření pracovních míst s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jejich finanční zajištění.

  Bod 14: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/21 - úpravy v kapitole 917 01 Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotace obcím

  Poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 7.563.875 Kč na nákup nových automobilů a na výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice.

 3. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 209/21 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, poskytnutí dotace Technické univerzitě v Liberci

  Jedná se o schválení dotace ve výši 200.000 Kč Technické univerzitě v Liberci, na projekt “Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost s hromadným postižením osob v oblasti třídění raněných v rámci spolupráce složek IZS v Libereckém kraji“

 4. Dotační fond a Kotlíkové dotace:

  Bod 32: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 151/21 – úprava v kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.1 Program obnovy venkova v úhrnné výši 27.217.506,33 Kč

  Bod 33: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 170/21 – úprava v
  kapitole 926 02 – Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu na podporu činností mateřských center

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v úhrnné výši 1.999.993 Kč

  Bod 34: Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“

  poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši 215.000 Kč

  Bod 37: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/21 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond – poskytnutí dotací z programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 2021

  poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2021 v úhrnném objemu 599.960 Kč

  Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 – MPSV

  poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu 17.832.383 Kč

  Bod 49: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3

  poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy v úhrnném objemu 7.018.166,18 Kč a program č. 6.3 Podpora projektové přípravy v úhrnném objemu 2.543.795 Kč

  Bod 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/21 - úprava kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v r. 2021

  poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje, v úhrnné výši 4.625.499,49 Kč

  Konkrétní seznamy všech úspěšných žadatelů o dotace naleznete vždy pod příslušným bodem zde:

  https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=651

 5. Bod 42: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení 3. kola dotačního řízení pro rok 2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV

  Jedná se o schválení termínů a podmínek vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 - tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového financování. Pro mimořádné 3. kolo dotačního řízení byl ponechán orgány kraje finanční objem ve výši 18.351.717 Kč. Tato částka může být navýšena o případné vratky od poskytovatelů sociálních služeb, kteří vrátí finanční prostředky Libereckému kraji do 31. 8. 2021. Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a to od 16. 8. 2021 do 5. 9. 2021.

 6. Bod 70: Poskytnutí finančního daru vítězi soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje z kapitoly 917 07 - Transfery

  Tímto bodem zastupitelé rozhodli, že vítězem soutěže Památka roku 2020 Libereckého kraje je obnova fasády secesního domu v ulici Korejská 1971 v Jablonci nad Nisou provedená v letech 2018 – 2020 Společenstvím vlastníků jednotek v domě Korejská 1971, Jablonec nad Nisou a zároveň o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč vítězi soutěže.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.