NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. 6. 2020

Dne 23. 6. 2020 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=483

 1. Bod 11: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 183/20 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

  Jedná se o schválení dotací v souhrnné výši 8.975.573,12 Kč pro jednotky požární ochrany obcí Libereckého kraje. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 11.

 2. Bod 16: Záměr majetkového vstupu Libereckého kraje do MMN, a.s.

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí trvající záměr vstupu Libereckého kraje do MMN, a. s. V plánu jsou další společná jednání ohledně postupného nabytí akcií MMn, a. s., v současné době však Liberecký kraj nemá k dispozici potřebné finanční prostředky.

 3. Bod 36: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/20 - úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova

  Jedná se o schválení dotací na obnovu venkova v celkové výši 19.445.398 Kč. Seznam všech úspěšných žadatelů a informace o projektech naleznete přímo pod bodem 36.

 4. Bod 40: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/20 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond a poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport, z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

  I v tomto případě se jedná o schválení dotací - tentokrát na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích - a to v celkové výši 17.750.574 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete pod bodem 40.

 5. Bod 46: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027

  Zastupitelé tímto bodem schválili materiál, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR formuluje na období 2021-2027 strategické cíle, opatření a aktivity vhodné pro zajištění vyváženého rozvoje území Libereckého kraje. Navržené cíle, opatření a aktivity naplňují jednak cíle regionální politiky EU i ČR, ale především jsou zacíleny na odstraňování problémů a naplňování potřeb subjektů na území kraje. Strategie je základním vodítkem pro usměrňování dalšího rozvoje území kraje, obecným rámcem pro rozhodování samosprávy a odborů KÚ LK o tom, jaké podpořit záměry na území kraje. Dále je základním obecným dokumentem, který je východiskem pro zpracování krajských rezortních dokumentů, ale také pro tvorbu programů a strategií obcí a regionů. Při přípravě dokumentu bylo vytvořeno 15 pracovních skupin, do kterých se zapojilo na 300 osob.

 6. Bod 49: Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury – statutárnímu městu Liberec

  Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace na zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru (Zoologická zahrada, Botanická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo) v celkové výši 10.000.000 Kč.

 7. Bod 75: Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příplatku v celkové výši 320.000.000 Kč v období 2022 až 2029 a to v osmi stejných splátkách. Peníze jsou určeny na financování projektů směřujících k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Nemocnice bude pravidelně 1x ročně informovat kraj/akcionáře o využití příplatku.

 8. Bod 80: Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií Koronaviru označnovaného jako SARS-Co-2

  Zastupitelé schválili tímto bodem návrh zákona, jehož předmětem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku ze státního rozpočtu všem krajům určeného na zmírnění poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. Výše příspěvku se navrhuje jako součin částky 500 Kč a počtu obyvatel kraje podle bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. V případě Libereckého kraje se jedná o 443 690 obyvatel a tedy částku 221 845 000 Kč.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.