NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 8. 2020

Dne 25. 8. 2020 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2020. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje:

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=500

 1. Bod 13: Darování zdravotnického vybavení Krajské nemocnici Liberec, a.s. pořízeného z veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“

  Jedná se o schválení darování zdravotnického vybavení pořízeného z finančních prostředků veřejné sbírky „Liberecký kraj sobě! Covid-19“ pro potřeby Krajské nemocnice Liberec, a.s. Konkrétně se jedná o pipetovací robotickou stanici Opentrons OT2 a izolátor NK Zinexts MagPurix, které slouží k posílení kapacity a zrychlení testování pacientů s podezřením na nákazu Covid-19.

 2. Bod 14: Výzva Rady Libereckého kraje k odvolání předsedy ÚOHS a podnět na systémovou změnu rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti veřejných zakázek

  Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí připojení se Libereckého kraje k návrhu Ústeckého kraje na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přípravě systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, adresovaného vládě ČR.

  Dále vyjádření znepokojení nad dosavadním přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) a jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím znaky svévole, nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti.

  Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí výzvu vládě ČR, aby v souvislosti se shora uvedeným podala návrh prezidentovi republiky na odvolání předsedy ÚOHS z důvodu, že jeho působení v čele ÚOHS zásadním způsobem ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost ÚOHS a dále aby připravila změnu zákonné úpravy, jejímž předmětem bude provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS tak, aby byla obnovena důvěra v nezávislé, férové a předvídatelné rozhodování ÚOHS v oblasti výkonu kontroly nad veřejným zadáváním, zejména aby (i) byla omezena současná nadměrná koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a (ii) byly vytvořeny systémové pojistky minimalizující možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu.

  A také vzali na vědomí výzvu prezidentu republiky, aby v případě předložení návrhu vlády ČR na odvolání předsedy ÚOHS ze všech uvedených důvodů návrhu vyhověl a stávajícího předsedu ÚOHS v souladu se zákonem odvolal z funkce a výzvu Asociaci krajů České republiky, aby vstoupila do jednání s vládou ČR ve věci možné přípravy změny zákonné úpravy za účelem provedení systémové reformy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS, jak je uvedeno v tomto usnesení shora.

 3. Bod 44: Aktualizace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2021 – 2027 a Dohoda o partnerství a spolupráci – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Krkonoše – svazek měst a obcí

  Zastupitelé vzali na vědomí aktualizaci Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše na období 2021 -2027 a dále schválili Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí, jejímž předmětem je spolupráce všech partnerů. Od roku 2016 je na základě této Dohody poskytována pravidelná dotace z rozpočtu Libereckého i Královéhradeckého kraje, a to ve výši 200.000 Kč z rozpočtu LK a 300.000 Kč z rozpočtu KHK. Jedná se tedy o schválení Dohody na další období od roku 2021 do 2027.

 4. Bod 52: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/20 – úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 – Lesnický fond a rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje

  Jedná se o schválení rozdělení dotací ve výši 1 009 130 Kč z Programu podpory hospodaření v lesích pro 29 úspěšných žadatelů, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 52.

 5. Bod 61: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 230/20 úprava kapitoly 917 04, navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro Český svaz orientačních sportů na realizaci projektu s názvem Podpora tvorby map a zajištění arén pro Mistrovství světa v orientačním běhu 2021

  Jedná se o schválení přidělení dotace v celkové výši 1.750.000 Kč na organizaci Mistrovství světa v orientačním běhu, které se koná ve dnech 3. 6. 2021 – 10. 6. 2021 v Libereckém kraji. Centrum závodu bude lokalizováno v Doksech, jednotlivé závody se uskuteční v Jizerských horách, Máchově kraji a Kokořínsku.

 6. Bod 69: Písemné informace

  o) Memorandum o společném postupu akcionářů společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., a města Frýdlant

  V prvním pololetí roku 2020 se při projednávání financování projektu Modernizace KNL akcionáři dohodli, že nebudou bránit vstupu dalšímu potencionálnímu akcionáři do KNL, pokud tento bude mít povahu veřejnoprávní korporace a bude vnášet do KNL peněžitý či nepeněžitý vklad. Město Frýdlant na základě dosažené shody s akcionáři ohledně tohoto postupu v souladu s výše uvedeným avizovalo vůli realizovat majetkovou účast v KNL formou nepeněžitého vkladu, který by byl tvořen nemovitostmi v jeho vlastnictví, jež tvoří součást areálu nemocnice Frýdlant. Ze strany města Frýdlant byl předložen návrh Memoranda o společném záměru, který byl následně v měsíci červenci 2020 projednán s akcionáři.

 7. Bod 72: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021

  Zastupitelstvo schválilo vyhlášení uvedeného dotačního programu, lhůta pro podání žádostí je 30. 9. - 14. 10. 2020, celkový objem finančních prostředků určených pro toto vyhlášení je 5.000.000 Kč. Veškeré podrobnosti naleznete přímo pod bodem 72.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.